Съвременните прекъсвачи Schrack осигуряват високо ниво на селективност и оптимална защита

ЕлектроенергетикаТехнически статииСп. Енерджи ревю - брой 2, 2014

Най-често използваните устройства за защита на електроразпределителните системи са автоматичните прекъсвачи. Прекъсвачът е механично комутационно устройство, което може да включва, провежда и прекъсва токове при нормални работни условия на веригата, а също така и да включва, провежда за определено време и да прекъсва токове при определени анормални условия на веригата като тези при късо съединение.

Съвременните прекъсвачи НН (ниско напрежение), като например сериите МО и МС, предлагани от Schrack Technik, притежават модерни функции, чрез които се осигурява високо ниво на селективност и оптимална защита в диапазона от 0,16 до 6300 А. Тези прекъсвачи работят отлично съвместно, като имат възможност да комуникират помежду си.

При поява на късо съединение (к. с.) всеки от прекъсвачите в дадената електрическа верига пита по-долностоящия дали късото съединение е възникнало в следващото по-долно ниво. По този начин к.с. се локализира точно и изключва най-близкия горностоящ прекъсвач по посока на енергийния поток.

В прекъсвачите се вграждат защитни блокове, които могат да контролират и предпазват както най-обикновени, така и специални електроинсталации, благодарение на своите възможности за настройки по ток и времена на изключване.

Изборът на настройването на защитните блокове зависят от типа инсталация, за която е предназначена защитата, както и координацията с другите устройства. Параметрите, които се настройват, са ток и време, като по този начин може да се конфигурира индивидуална крива на изключване за всеки отделен случай. Разглежданите от нас защитни устройства са както следва:

Защити от претоварване и к.с.(термомагнитни) и защити от к.с.(магнитни) - термомагнитните защити използват биметална пластина и електромагнит, за да установят тока на претоварване и късо съединение. Подходящи са както за мрежи с променлив, така и с постоянен ток.

Защити от ток на утечка - защитите от ток на утечка са допълнителни защити, които могат да бъдат компактни устройства, свързвани към автоматичния прекъсвач, но могат да се изпълнят и посредством дефектнотокови релета и специални чувствителни токови трансформатори.

Електронни защитни блокове - стойността на тока, който преминава през защитния прекъсвач, се обработва от електронен компонент (микропроцесор), който го сравнява с предварително зададени стойности. При превишаването на тези предварително зададени стойности се задейства изключването на прекъсвача чрез отварящ соленоид, който директно въздейства на работния механизъм на прекъсвача.

Защитните функции и настройваемите параметри на електронните блокове са следните:

Защита от претоварване (термична защита) с обратнозависимо продължително времезакъснение - Ir=(0,5…1) x In, където: Ir - ток на настройка на термичната защита; In - номинален ток; tr - времезакъснение на термичната защита, tr=2ё20 s, при стойност на тока 6xIr.

Бързодействаща защита от к.с. с настройваемо времезакъснение - Isd=(2…10) x In, където: Isd - ток на заработване на бързодействащата защита; tsd - времезакъснение на бързодействащата защита, tsd=0ё1000 ms.

Ii - ток на заработване на мигновената защита (токова отсечка) - Ii=(2…12) x In. При ток на к.с. по-голям от Ii автоматичният прекъсвач трябва да изключи мигновено.

G - защита от земно съединение с настройваемо времезакъснение - функция за защита на инсталацията в случай на к.с. спрямо земята.

U - защита от дебаланс на фазите - защитна функция, която сработва, когато се установи съществен дебаланс между токовете на отделните фази, защитени с прекъсвача.

UV - Минималнонапреженова защита - защитна функция, която сработва, когато фазовото напрежение падне под предварително зададена стойност.

OV - Максималнонапреженова защита - защитна функция, която сработва, когато фазовото напрежение превиши предварително зададена стойност.

М - Термична памет - благодарение на тази функция е възможно да се отчете нагряването на компонентите, така че изключването да е толкова по-бързо, колкото по-малко време е изминало от последното сработване на защитата.

Петър Стоянов,

електро инженер продажби,

Шрак Техник
Top