РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Съюз на производителите на екологична енергия, Списание Енерджи ревю - брой 1, 2011

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Съюз на производителите на екологична енергияСЪЮЗ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА ЕКОЛОГИЧНА ЕНЕРГИЯ

Благоевград, рег. по ф.д.№2053/2007 г. на ОС-Благоевград,

със седалище и адрес на управление: Благоевград, ул. Тодор Александров 23, ет.6

БУЛСТАТ 101786030, представлявано от Александър Балакчиев

Сдружението СЪЮЗ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА ЕКОЛОГИЧНА ЕНЕРГИЯ-BG /СПЕЕ-BG/ е юридическо лице с нестопанска цел в обществено полезна дейност, регистрирано на 19.10.2007 година в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към обществено полезна дейност, регистрирано на 19.10.2007 година в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към обекти за производство на електрическа енергия от възобновяеми и или алтернативни енергийни източници. Към настоящия обекти за производство на електрическа енергия от възобновяеми и или алтернативни енергийни източници. Към настоящия на производителите на екологична енергия - BG разполага с експерти в областта на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) .Основният предмет на дейност на Сдружението е: популяризиране дейностите в областта на възобновяемите и алтернативни източници на енергия, координиране, предлагане и съдействие за осъществяване на инициативи, подпомагане изготвянето и финансирането на проекти, мониторинг и други дейности по опазване на околната среда, разработване на проекти и програми за финансирането на проекти, мониторинг и други дейности по опазване на околната среда, разработване на проекти и програми за сътрудничество с местни, областни, национални и международни организации, имащи сходни цели и задачи в областта на енергетиката, изготвяне на анализи, препоръки и предложения пред органите на централната и местна власт по проблеми, свързани с енергийното производство.

ЦЕЛИТЕ НА СДРУЖЕНИЕТО СА:

1. Да развива и реализира инициативи в областта на енергийното производство чрез разработване и предлагане на екологични и икономически изгодни решения на основата на прилагането на програми за развитие на енергетиката; 2. Да съдейства за постигане на икономическа ефективност при производството на екологична енергия; 3. Да съдейства за опазването на околната среда и развитието на социалната възприемчивост; 4. Да популяризира дейността по проучване, проектиране и експлоатация на енергийните съоръжения; 5. Да защитава правата и интересите, авторитета и доброто име на своите членове, като осъществява сътрудничество между тях и други професионални и обществени организации и органи на местна и държавна власт, медии и граждански организации;

6. Да работи за постигане на устойчиво икономическо развитие в региона на Югозападна България.

7. Да популяризира законодателството и опита на Европейския съюз в областта на производството и използването на енергия от ВЕИ.

ОСНОВНИ НАСОКИ В РАЗВИТИЕТО НА СДРУЖЕНИЕТО:

1. Представяне и защита на членовете на Съюза пред всички държавни, общински и други институции.

2. Международна дейност-създаване на контакти с международни организации, работещи в областта на производството на екологична енергия,проучване на законодателството на страните от Европейския съюз и др.

3. Възможности за кредитиране на инвестиционни проекти за ВЕИ.

4. Насърчаване и популяризиране на иновационни разработки в областта на възобновяеми и алтернативни енергии.

5. Подпомагане на областните управители и кметове на общини за разработване на програми за насърчаване между тях и други професионални и обществени организации и органи на местна и държавна власт, медии и граждански организации;

6. Да работи за постигане на устойчиво икономическо развитие в региона на Югозападна България.

7. Да популяризира законодателството и опита на Европейския съюз в областта на производството и използването на енергия от ВЕИ.

ОСНОВНИ НАСОКИ В РАЗВИТИЕТО НА СДРУЖЕНИЕТО:

1. Представяне и защита на членовете на Съюза пред всички държавни, общински и други институции.

2. Международна дейност-създаване на контакти с международни организации, работещи в областта на производството на екологична енергия,проучване на законодателството на страните от Европейския съюз и др. 3. Възможности за кредитиране на инвестиционни проекти за ВЕИ.

4. Насърчаване и популяризиране на иновационни разработки в областта на възобновяеми и алтернативни енергии. 5. Подпомагане на областните управители и кметове на общини за разработване на програми за насърчаване използването на ВЕИ.

Управителният съвет на съюза е седемчленен. Сдружението се представлява и управлява от председателя му Александър Балакчиев. В сдружението има изградени секция водна и секция слънчева енергия с председатели на водна енергия Рашко Динков и на слънчева - Владимир Табутов.

СЪЮЗ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА ЕКОЛОГИЧНА ЕНЕРГИЯ - BG /СПЕЕ-BG/

е отворена организация за всеки, който има интереси и желания да работи в областта на производство на енергии от възобновяеми енергийни източници /ВЕИ/ и алтернативни енергийни изцточници /АЕИ/ и дейностите, свързани с това. Към момента Сдружението обединява тридесет и осем юридически лица. Общата инсталирана мощност на членовете ни е 500 МВ. Разработени са близо 17 инвестиционни проекта за малки ВЕЦ с различна степен на готовност, няколко проекта за фотоволтаични централи.

СПЕЕ-BG е акредитиран в комисията по енергетика към НС, сътрудничим с ДКЕВР относно определянето на преференциални цени за изкупуване на ел. енергия, произведена от ВЕИ. Участва в работната група към МИЕТ за създаване на нова нормативна уредба, регламентираща възобновяемите енергийни източници.

Повече информация за Съюза можете да намерите на интернет адрес: www.eco-energy-bg.eu

Благоевград 2700, ул. Тодор Александров 23 тел: 0894/ 67 88 54 есо_еnergy07@abv.bg есо_еnergy07@abv.bg

www.eco-energy-bg.eu
Top