Създава се фонд „Сигурност на електроенергийната система”

ЕлектроенергетикаБизнесСп. Енерджи ревю - брой 4, 2015

На 3 юли т. г. в спешен порядък правителството предприе мерки за стабилизиране на енергийната система, съобщиха от Министерски съвет. Целта е да се редуцира текущият дефицит в Националната електрическа компания (НЕК) и да се създадат условия за либерализация на българския електроенергиен пазар.

Предвижда се с промяна в Закона за енергията от възобновяеми източници общественият доставчик да изкупува по преференциални цени само количествата електрическа енергия, които осигуряват приход на ВЕИ производителите. По този начин няма да се допусне завишаване на нормата на възвръщаемост в сравнение със заложената при определяне на преференциалните цени.

Положителният ефект за обществения доставчик от тази мярка по предварителни данни ще е около 50 млн. лв. Измененията предвиждат и количествата енергия, надхвърлящи определения от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) праг, да не се изкупуват по преференциални цени, а по цена за излишък на балансиращия пазар.

Изцяло нова разпоредба в ЗЕВИ ще позволи на КЕВР да измени цените за изкупуване на ел. енергия от възобновяеми източници на база резултатите от извършените от Агенцията за държавна финансова инспекция проверки. Инспекциите следва да установят дали инвестициите, свързани с изграждането на енергийния обект и формиращи преференциалните цени, не надвишават действителните разходи.

Създава се фонд "Сигурност на електроенергийната система", който да компенсира недостига на средства за покриване на разходите на НЕК. Вноски във фонда ще правят всички производители на електрическа енергия - те ще възлизат на 5% от месечните им приходи от продадена ел. енергия.

Освен това в него ще постъпват и приходите от продажбата на въглеродни емисии, както и събраните суми от такса "задължение към обществото". Новосъздаденият фонд ще се управлява от 7 члена, включително и представители на енергийните производители. Очаква се събраните приходи във фонда да са над 200 млн. лв. на годишна база.
Top