РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Седна Палър Плантс България, Списание Енерджи ревю - брой 4, 2011

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Седна Палър Плантс БългарияСедна Палър Плантс България изгражда фотоволтаични

системи до ключ

Георги Бебечев, мениджър България на Седна Палър Плантс България

Какъв е основният акцент в дейността на Седна Палър Плантс България?

Основната дейност на Седна Палър Плантс България е изграждането „до ключ” на централи за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници, като основен акцент се полага върху изграждането на фотоволтаични паркове.

Бихте ли разказали повече за холдинга Седна Груп, част от която е Седна Палър Плантс България?

Седна Груп е лидер на световния и италианския пазар в сектора на възобновяемите енергийни източници. Тази нова реалност, оперираща на българския пазар като EPC contractor (Еngineering, Procurement, Construction), предлага на своите клиенти една комплексна услуга, следвайки всички етапи - от проектирането до изграждане на централите.

Седна Груп започва своята дейност в Италия през 2006г., като в годините трупа солиден опит в сектора по отношение на проектирането, подготовката и организацията на строително-монтажната дейност както и изграждането на самите съоръженията. След въвеждането на инсталациите в експлоатация на клиентите бива предоставено пълно обслужване и поддръжка (Оperation & Maintenance) за период от двадесет години.

От какви специалисти се състои екипът на представляваната от Вас компания?

Седна Палър Плантс България разполага с висококвалифициран персонал български специалисти, преминали през специална обучителна програма в офисите на Седна Груп в Италия. По този начин се цели прехвърляне и усвояване на придобития през годините опит и ноу-хау.

Инженерният отдел на Седна Палър Плантс България участва и следва всеки етап от реализацията на проектите - от проектирането и подготвянето на идейните проекти, през изготвянето на окончателния работен проект, до предоставянето на технически насоки по време на изграждането и въвеждането в експлоатация.

Какви са приоритетните Ви цели по отношение на местния пазар?

Мисията на Седна Палър Плантс България е да предостави едно цялостно решение „до ключ” , предлагайки на клиентите си най-високо качество на обслужване при предоставяне на услугите си. Визията на дружеството е да подпомогне развитието на обещаващия български пазар, като играе ролята на водещ EPC contractor при изграждането на ВЕИ проекти в страната.

Седна Палър Плантс България ЕООД

бул. България 58, офис 32

София 1680, България

Tel. +359 24001379 // Fax +359 24001378

www.sednagroup.bg

E-mail: infobulgaria@sednagroup.it

Sedna Power Plants Bulgaria builds turnkey photovoltaic systems

Georgi Bebechev, Country Manager of Sedna Power Plants Bulgaria

What is the main focus of Sedna Power Plants Bulgaria?

The main activity of Sedna Power Plants Bulgaria is in the field of designing and construction of renewable energies power plants with a particular focus on large-scale photovoltaic plants.

Would you tell us more about the holding of Sedna Group, part of which is Sedna Power Plants Bulgaria?

The company is part of Sedna Group, Italian and international leader in the renewable energy sector. This new player, operating on the Bulgarian market as EPC contractor (Engineering, Procurement, Construction) offers its customers a complete turnkey service, following every step - from designing to construction of the plants.

Sedna Group has been operating in Italy since 2006 getting a solid experience in plants designing, site building and construction activities. Even after the completion of the installation the customers are provided with a full Operation & Maintenance service for a period of twenty years.

What kind of professionals work for the company you represent?

Sedna Power Plants Bulgaria employs highly qualified Bulgarian professionals who have taken part in special training programs at Sedna Group in Italy. Thus transferring the experience and know-how acquired through the years.

The Engineering department of Sedna Power Plants Bulgaria participates in and follows each stage of the project - from the preparation of the preliminary projects and the design works of the executive projects to the supervision and technical guidance during the construction and exploitation period.

What are your priorities for the local market?

The mission of Sedna Power Plants Bulgaria is to provide a complete turnkey solution, offering its customers the highest quality services. The vision of the company is to develop the promising Bulgarian market, being a leading ECP contractor of PV projects in the country.

Sedna Power Plants Bulgaria Ltd.

Bulgaria, Sofia - Bulgaria Boulevard 58

Tel +359 24001379 // Fax +359 24001378

www.sednagroup.bg

E-mail: infobulgaria@sednagroup.itTop