SGS България, Иван Куцаров: Все по-високи са изискванията към жизнения цикъл и екологичните показатели на трансформаторните масла

ЕлектроенергетикаБизнесСп. Енерджи ревю - брой 2, 2015

Смазочните и трансформаторните масла са продукт на сложна симбиоза между конструкторите на машини и технолозите в областта на нефто- и синтетичната химия. Движеща сила са все по-високите изисквания по отношение дълъг и безавариен живот, минимални загуби и екологични показатели. Гарант за съответствието на всеки продукт с определени изисквания е декларацията за съответствие съгласно международно признати и национални стандарти.

При експлоатацията на такива масла текат два взаимосвързани процеса - изчерпване способността на маслото да изпълнява технологичното си предназначение и създаване на виртуален образ на техническото състояние на конкретния възел или машина. Разбирането на тези процеси е възможно чрез прилагане на различни стандарти, наредби и инструкции.

Най добре урегулирани на равнище стандарти са практиките в енергетиката. Световни лидери са IEC, IEEE, DOBLE, FIST.

В България се хомологизират стандартите на IEC като БДС IN. Характерна за последните години е бързата промяна на изискванията и завишаването им както към нови, така и към масла в експлоатация. БДС IN 60296-06 беше сериозно променен в следващата си версия БДС IN 60296-12. Бяха включени изисквания за отсъствие на фурани и дибензил дисулфид, въведе се основно променен стандарт за медна корозия под наименованието "потенциално корозионна сяра", повърхностното напрежение между фазите вода-масло доби по-важен статут.

Самата дефиниция за трансформаторно масло се сведе до два класа - трансформаторно масло и масло за прекъсвачи, като се отвори възможността потребителят да договаря с производителя нискотемпературните свойства. По отношение на антиокислителните присадки продължи практиката да се дефинират като инхибирани, междинни и неинхибирани. Въведени бяха понятието "Инхибитори на медна корозия" и съответните методи за изследване.

Стандартът за изследване на масла в експлоатация също претърпя съществени промени в изданието си БДС IN 60422-13. Завиши се изискването за параметрите на нови масла в заливани електротехнически съоръжения, коренно се промени разбирането за корозионна сяра чрез прилагането на основно преработения IEC 60535-06. Въведе се метод за изследване на концентрацията на инхибитор на медна корозия, както и методология за привеждане на измерената вода към 20 °С.

Развитие търпи и стандартът IEC 60599 за прогнозиране състоянието на трансформатора чрез газхроматографски анализ на горимите газове и въглеродните оксиди А1. Бе въведен нов стандарт за рециклирани масла.

На фона на това бурно развитие някои наредби на Министерството на енергетиката стоят доста архаично. Изискванията да се изпитват трансформаторни масла по показатели като механични примеси, водоразтворими киселини и основи са показатели, които могат да се открият в БДС от 1982 г., а в него се съдържа и отпратка към стандарт на СИВ от 1980 г.

Вярно, в наредбите е заложена препоръка да се спазват стандартните изисквания, да се създава собствена нормативна уредба, но наредбата е подзаконов акт и е задължителна за прилагане. Структури като НЕК и ЕСО са решили проблема, създавайки и осъвременявайки собствени инструкции. Реален проблем обаче се оказва това за предприятия без необходимия потенциал от специалисти.

Иван Куцаров, SGS България


Top