РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Сименс, Сектор Индустрия, Списание Енерджи ревю - брой 2, 2013

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Сименс, Сектор ИндустрияПо-малко е повече: Спестявайте

с интелигентни стратегии

Голям потенциал за спестяване чрез енергиен мениджмънт и поддръжка

Оптимизация на системата със SIMATIC

Със SIMATIC®, водещите в световен мащаб

системи за автоматизация, Siemens предлага

ефективни решения за трайно повишаване на

продуктивността на машини и съоръжения.

Решаваща роля играят при това факторите

енергийна ефективност и надеждна поддръж-

ка – днес повече от всякога, предвид намаля-

ващите ресурси, тяхното щадящо околната

среда използване и покачващите се цени. И с

двете стратегии могат да се идентифицират,

оценят и реализират огромни потенциали за

икономия.

Ефективен енергиен мениджмънт на всички

нива: посредством B.Data и SIMATIC powerrate

На корпоративно ниво B.Data представлява

всеобхватен инструмент за оптимизиран и

икономически насочен енергиен мениджмънт –

от мониторинга през управлението на процеси,

до планирането и закупуването на енергийни

ресурси.

На оперативно ниво SIMATIC powerrate се

интегрира в системата за процесен контрол

SIMATIC PCS 7 и в SCADA SIMATIC WinCC. Софту -

ерът регистрира всички важни потребителски

данни по отношение на консумацията на енер-

гия, разпределя ги, визуализира ги и ги записва

в архив. Посредством сравнение на потребител-

ските профили и разходите, потенциалите за

икономия могат сигурно да бъдат установени.

Интелигентна поддръжка:

със SIMATIC Maintenance Station

За да се повиши надеждността на една

инсталация и да се намалят времената на

престой, е наложителен бърз и точен преглед на

състоянието на всички нейни компоненти.

SIMATIC Maintenance Station предоставя точно

тази информация цялостно и нагледно. Тази

софтуерна опция към SIMATIC WinCC и SIMATIC

PCS 7 реализира автоматизираната подготовка и

визуализация на данните. Заедно с непрекъсна-

тия Condition Monitoring тя представлява отлич-

на основа за постигане на висока енергийна

ефективност и надеждна системна поддръжка

посредством получаване на своевременни

съобщения и възможност за предприемане на

превантивни мерки.

Answers for industry.Top