Система за измерване с добавена стойност

Енергийна ефективностФирмени статии • 10.06.2019

Система за измерване с добавена стойност

 

Корпорациите все повече се вглеждат в ефективността на своите сгради и оборудване. От една страна, законовите разпоредби изискват това; от друга страна, потенциалните спестявания, които в крайна сметка биха могли да доведат до решителни конкурентни предимства, също изглеждат привлекателни. Нивото на потенциалните спестявания обаче може да бъде определено само след като всички видове енергия и техните потребители систематично се записват, а данните се разглеждат в подходящия контекст. Основата за всичко това е добра система за измерване.

 

Сложност на решението за измерване

На практика обаче това често се оказва доста трудно, защото, за да се осигури прозрачност в многообразието от видове енергия, е необходимо да се различните видове измервателни данни да се организират в единна система. Решението за измерване обикновено е съобразено със ситуацията и е изключително сложно. Освен определянето на отделни точки за измерване, избирането на подходящи измервателни устройства, измервателни уреди и датчици, а след това инсталирането им, както и програмирането на измервателната система е сложно, отнема много време и обикновено води до високи разходи. И когато измервателната система най-после заработи, тя бързо събира планини от данни, които след това трябва да бъдат обработени.

 

Модулно събиране на данни за енергията и процесите

Подходящата система за измерване трябва да отговаря на три критерия: Тя трябва да се интегрира лесно в системата, трябва да работи икономично и трябва да гарантира, че обработката на събраните данни е проста. Точно това е решението, предлагано от новата система "Управление на енергийни данни на WAGO". Съчетавайки предварително конфигуриран хардуер и лесен за употреба софтуер в едно, измервателната система на WAGO може лесно да се интегрира както в системи, така и в сградни технологии. Подходящата система за измерване трябва да отговаря на три критерия: Освен специфичните за енергията стойности, като електрически токове или напрежения, могат да бъдат записани и много други стойности от измерванията, които са от значение за промишлените и преработвателните технологии или за сградните приложения. Например ток, газ, топлина, вода, сгъстен въздух и температура могат да бъдат измерени в една система, осигуряваща цялостен поглед върху енергийните потоци и производствените процеси на дадена компания.

 

Твърда основа: PFC200 и WAGO-I/O-SYSTEM 750

Доказалият се в отрасъла контролер PFC200 и хардуерът на WAGO-I/O-SYSTEM 750 са основата на хардуерната страна. Модулният дизайн позволява системата да се адаптира лесно към съответните изисквания. За отчитане на консумацията, специфична за определени устройства и процеси, няколко входно-изходни модула се свързват последователно с контролерите, напр.трифазни модули за измерване на мощност за измерване на консумацията на енергия, импулсни броячи, интерфейси за свързване на M-bus измервателни уреди и радио-базирани сензори EnOcean. Също така са включени и много други модули за записване на аналогови и цифрови сигнали на ток и напрежение.

 

Модерен софтуер

Стандартното софтуерно приложение на системата прави мощния комплект "Управление на енергийни данни на WAGO" невероятно лесен за използване. Предварително зареден в PFC200, този софтуер автоматично открива свързаните входно-изходни модули при стартиране. Входовете за записване на данни се регулират чрез проста параметризация. Всички настройки, както при пускане в експлоатация така и по време на работа могат да се извършват чрез едно кликване с мишката – не се изисква никакво програмиране. Тъй като графичният потребителски интерфейс може да бъде достъпен чрез HTTPS от всеки стандартен браузър, няма нужда от локална софтуерна инсталация. Уеб визуализацията елиминира всички усложнения от конфигурирането на системата за мониторинг на енергията. Предаването на данни към софтуер за управление на енергията от по-високо ниво се извършва чрез MODBUS TCP/IP или като CSV файл чрез FTPS. Освен това е възможно да запазите историята на SD карта. Гъвкавото решение на WAGO е създадено за адаптиране към съществуващите инфраструктури и системи за управление, като дава на компаниите с основни процедури за управление на енергията по-добър поглед върху техните точки за измерване по един елегантно опростен начин.

 

Визуализацията е включена

Чрез интегрирания инструмент за визуализация, който предлага различни видове диаграми и начини на представяне за визуализиране на данните, могат да се генерират различни оценки. По този начин компаниите могат да генерират криви на потребление, които са синхронизирани с техния доставчик на електроенергия (PSC) или да определят кои потребители са отговорни за върховите натоварвания, като използват кривата на потребление по секунди. Освен това потреблението на енергия може да бъде наблюдавано по отношение на адаптирането към специфични процеси, за да се определи колко енергия ще бъде спестена чрез използване на двигатели с контрол на оборотите или нови осветителни тела, или чрез намаляване на течовете в системата за сгъстен въздух. Системата за управление на енергийни данни на WAGO е идеална и за корпорации, които току-що започват енергиен мониторинг или желаят да го направят без да използват софтуер за управление на енергията от по-високо ниво.

 

Висок потенциал за спестяване на енергия за промишлеността

Енергийният мониторинг си струва, най-вече за индустриалните компании, както се вижда от цифрите. Според мониторинга на сектора за енергийна ефективност на Германската индустриална инициатива за енергийна ефективност (DENEFF), през 2014 г.този сектор е консумирал общо 2,508 петаджаула. Това е малко под една трета от цялата консумация на енергия в страната. Почти 65% от тях са използвани за генериране на технологична топлина. Според Германската енергийна агенция (DENA) около 15% от тази енергия биха могли да бъдат спестени. Делът на електрическата енергия, използвана за технологична топлина, е незначителен; въпреки това, електроенергията придобива значителна важност в промишления енергиен микс. Днес промишлените операции консумират 45% от потребяваната в Германия електрическа енергия. Федералната агенция по околна среда оценява потенциала за спестявания в този случай на около 20%. Тези статистически данни показват ясно: успешното преминаване към по-голяма енергийна ефективност зависи в голяма степен от промишлеността.

 

Крайъгълният камък на повишената ефективност

За да постигнат по-голяма енергийна ефективност, компаниите в Германия са задължени, считано от 2015 г., да извършват редовни енергийни одити или да въведат енергиен мениджмънт. Новата система "Управление на енергийни данни на WAGO" е правилната основа и за двете. За да могат резултатите от измерванията в крайна сметка да имат смисъл обаче, компаниите трябва да ги разглеждат в контекста на показателите за енергийна ефективност (EnPIs), както и други значими оперативни данни. Индивидуалната оценка предоставя нова информация във всяка фаза на енергийния мениджмънт относно възможностите за спестявания в компанията.

 

Предимства на управлението на енергийни данни на WAGO:

  • Модулно записване на данни за енергията и процеса
  • Лесно параметризиране на входовете чрез уеб визуализация – няма нужда от програмиране
  • Свържете съществуващи сензори към WAGO-I/O-SYSTEM
  • Интегрирана визуализация
  • Оценете енергийните данни и създайте план за ефективност
  • Използвайте ключови показатели за ефективност (KPI), за да постигнете ISO 50001

 


 

За контакти: 

www.wago.com/bg


Top