СОФЕНА: Разработва се единен стандарт за определяне на енергийните спестявания

Енергийна ефективностТехнически статииСп. Енерджи ревю - брой 2, 2014

Стандартите за енергийни обследвания са включени в Технически комитет 79 „Електроенергетика” на Българския институт по стандартизация. Действащ български и европейски стандарт е „БДС EN 16247-1:2012 Енергийни одити. Част 1: Общи изисквания”.

На етап преглед и гласуване са следващите части, които регламентират изискванията за енергийни обследвания на сгради, процеси и транспорт, както и Част 5 - Компетенции на енергийните одитори. Стандартите са поръчани от Европейската комисия във връзка с Директива 2012/27/ЕС относно енергийната ефективност и тяхното използване се препоръчва при разработване или подобряване на националните схеми за енергийни обследвания.

В стандартите от серията EN 16247 е засегнат и въпросът за енергийния мениджмънт като хоризонтална мярка за енергийна ефективност, която е приложима във всички сектори. Енергийните одитори са обучени на основите на енергийния мениджмънт и в обследванията обикновено се посочват мерки за управление на енергията.

За съжаление обаче, поради ограничения във финансовите възможности на собственика на промишлената система, в повечето случаи не се залагат технически средства и системи за енергиен мениджмънт, а мярката се ограничава с документиране и следене на разходите съгласно Раздел V на действащия Закон за енергийна ефективност „Управление на енергийната ефективност в сгради и промишлени системи”.

Общото мнение на колеги е, че трябва да има по-строги и специфицирани в закона (или наредба към него) минимални изисквания за внедряване на системи за енергиен мениджмънт за задължените лица по ЗЕЕ, каквито са собствениците на промишлени системи с годишно потребление над 3000 MWh. За определяне на тези изисквания от полза могат да бъдат приетите европейски стандарти.

Продължава работата на международните стандартизационни институции за одобрение на единен стандарт за определяне на енергийните спестявания. Публикуването на стандарта се очаква през тази година и ще даде единни насоки за изчисляване и верификация на спестяванията на ниво промишлена система.

д-р инж. Здравко Георгиев,

изпълнителен директор на Софийска енергийна агенция - СОФЕНА,

председател на ТК 79 на БИС
Top