Софийска вода изпълнява проект за намаляване на въглеродните емисии в ПСОВ Кубратово

Проекти, реализацииСп. Енерджи ревю - брой 4, 2015

Софийска вода реализира проект “Улавяне на метан и комбинирано производство на енергия в пречиствателната станция за отпадъчни води Кубратово”. Проектът е изпълнен на площадката на софийската пречиствателна станция за отпадъчни води в близост до с. Кубратово, Столична община.

Софийска вода изпълнява проект за намаляване на въглеродните емисии в ПСОВ КубратовоСофийска вода изпълнява проект за намаляване на въглеродните емисии в ПСОВ Кубратово

ПОДОБНИ СТАТИИ

Целта на проекта е въвеждане на система за анаеробно третиране на утайките с улавяне и изгаряне на биогаза в когенерационна инсталация за производство на топло- и електроенергия.

“Проектът е първоначално разработен и регистриран като проект за съвместно изпълнение (СИ) с подкрепата на Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) и е стартиран на 1 януари 2007 г. Той е регистриран в UNFCCC (Рамкова конвенция за климатични промени към ООН) по линия на Процедура 1”, поясниха от Софийска вода.

Компоненти на системата

За постигане на целите по проекта, както и за спазване на европейските директиви за отпадъчни води и третиране на утайките от отпадъчни води, в рамките на проекта са изпълнени:

Първични утаители

Обновените анаеробни стабилизатори се захранват със смесени утайки от първичните утаители и вторичната утайка (излишна активна утайка) от съоръжението за биологично пречистване, като след това се транспортират за изгниване.

Стабилизатори за анаеробно третиране на утайките

Инсталацията за анаеробно третиране на утайките се използва за тяхната стабилизация. С този процес органичната част от утайките се намалява, което има отражение и върху намаление на сухото вещество в общата утайка.

Този процес има положително влияние върху оразмеряването на процесите за третиране на утайките след стабилизаторите, а също и за обезводняване на утайките и премахване на миризмите. След приключване на процеса на разграждане на утайките, те се обезводняват и се използват като почвен обогатител.

Помпена станция за сурови утайки

Като част от проекта пет нови помпи за сурови утайки са монтирани в съществуващата помпена станция.

Циркулационна система за утайки

За подгряване на суровите утайки и поддържане на температурата на процеса при мезофилни условия (35 - 37 °C) е инсталирана нова система за комбинирана циркулация на утайки и отопление в сутерена на новата обслужваща сграда. Инсталирани са и 6 центробежни помпи за сух монтаж, като четири помпи са в експлоатация и две са в режим на готовност.

Топлообменник

Анаеробният процес се извършва при мезофилни условия, което означава в температурен диапазон от около 35 - 37 °С. Свежата входяща сурова утайка следва да се нагрее до необходимите температурни условия. В допълнение, загубата на топлина на анаеробния стабилизатор следва да бъде компенсирана. За тази цел е инсталиран топлообменник за метана от анаеробните стабилизатори.

“Метанът, добиван в анаеробните стабилизатори, се улавя в газхолдер, служещ като буферен обем, и след това се подава към когенерационна инсталация, която, от своя страна, намалява закупената електроенергия от мрежата, както и използваното дизелово гориво за отопление. При излишък електроенергията се подава към преносната мрежа”, поясняват от Софийска вода.

Реализация на проекта

В рамките на проекта е изградена нова система за анаеробна стабилизация, която се състои от четири стабилизатора, всеки с обем от 7000 m3. Монтирана е и факелна система за изгаряне на метан, състояща се от 2 х DN150 факела.

“Системата е доставена и изградена от Passavant Energy and Environment, като отговаря на най-високите стандарти на безопасност за съоръжения за улавяне на биогаз. Важно е да се отбележи, че в рамките на проекта изпълнителите запазват съществуващите съоръжения (стабилизатори, газхолдер) и успяват да ги оборудват със съвременни технологии, за да се минимизират разходите за изпълнение.

Особеност на системата е внедряването на газово разбъркване на утайките в стабилизатора, което намалява рисковете от механични проблеми със съоръжения в газовата среда”, допълват от дружеството.

Като част от проекта са изградени и три нови когенерационни модула GE JMS 320 GS-B.LC, всеки с 1063 kW електрическа мощност и 1088 kW топлинна мощност, за производство на електрическа и топлинна енергия при изгарянето на биогаз. Когенерационните модули са произведени от General Electric Jenbacher и се характеризират с почти изравнени стойности за производство на топлинна и електрическа енергия.

От 1 януари 2007 г. анаеробните стабилизатори, които са изградени по проекта, са в редовна експлоатация. За първия период на Протокола от Киото (01.01.2008 - 31.12.2012 г.) проектът е преминал четири верификации и са издадени единици редуцирани емисии (ЕРЕ), равняващи се на общо 403 796 тона CO2 еквивалент.

Екологични и икономически ползи

“Срокът на Протокола от Киото изтече на 31 декември 2012 г. и измененията на Протокола от Срещата на страните в Доха все още не са влезли в сила. Поради тази причина дружеството взе решение да регистрира проекта за улавянето и оползотворяването на метан в Пречиствателна станция Кубратово по доброволния механизъм Златен Стандарт (ЗС), което дава възможност за приходи от продажба на намаленията на емисии парникови газове”, заявиха от Софийска вода.

Механизмът Златен Стандарт е разработен през 2003 г. от няколко неправителствени организации, между които Световния фонд за дивата природа (WWF), SouthSouthNorth, Helio International и др., в рамките на доброволния пазар на въглеродни емисии. Основните цели на ЗС са насърчаване на устойчивото развитие на обществото с акцент върху въпросите на климата и енергетиката.

“Очакваното намаление на емисиите парникови газове от проекта след регистрацията му по Златен Стандарт е в размер на 56 747 т CO2 годишно. В бъдеще проектът ще може да претендира за доброволни въглеродни кредити (верифицирани емисионни редукции - ВЕР) и да ги търгува на доброволния пазар”, коментират от дружеството.

Значение на проекта за цялостната дейност на ПСОВ Кубратово и на Софийска вода

“Групата Веолия, част от която е и Софийска вода, оперира в 67 страни по света и има 161-годишен опит. Нашето мото е “Възстановяваме световните ресурси”. В този смисъл, проектът отразява отношението ни към климатичните промени и ни дава възможност да работим за намаляване на парниковите газове в изпълнение на целите, залегнали в Протокола от Киото.

Механизмът Златен Стандарт е от съществено значение за дружеството поради факта, че спестяванията от разходи за отопление и електрическа енергия не е възможно да компенсират размера на инвестицията и текущите разходи за експлоатация и поддръжка.

След регистрация на проекта по Златен Стандарт потенциалните приходи от продажба на въглеродни емисии биха могли да подпомогнат дружеството за поддръжка и надграждане на системите за улавяне и оползотворяване на метан от отпадъчните води”, заявиха в заключение от Софийска вода.


Top