Стандарт за управление на енергията ISO 50001

Енергийна ефективностТехнически статииСп. Енерджи ревю - брой 3, 2014

Стремежът към енергийна ефективност е водеща тенденция в бита, търговията и индустрията в наши дни. Отговорното потребление на наличните ресурси допринася за по-ефективно разходно и производствено планиране и постигане на по-високи резултати в съвременните промишлени предприятия с по-ниско влияние върху околната среда.

Устойчивата енергийна политика е особено важна с оглед на нарастващите цени на електроенергията в световен мащаб и дълбоката връзка на енергийния мениджмънт с оперативните разходи и отделяните при производството вредни емисии. Постигането на оптимална енергийна ефективност изисква целенасочена стратегия, която включва разумно управление на енергията.

През 2011 г. Международната организация за стандартизация (ISO) публикува стандарта ISO 50001:2011 „Системи за енергийно управление. Изисквания с указания за прилагане”.

Основна цел на стандарта е да подпомогне организациите да разработят и внедрят системи, процеси и технологии за мониторинг и контрол на консумацията на електричество и за непрекъснато подобряване на енергийната ефективност.

Систематичният енергиен мениджмънт следва да доведе до значимо намаляване на оперативните разходи и на емисиите на парникови газове. Международният стандарт е приложим за всички видове организации, независимо от географските, културни или социални условия, в които функционират.

Ползи за индустриалните предприятия

Стандартът ISO 50001 е разработен така, че да бъде приложим за всякакви типове стопански субекти в различни сектори, като може да бъде използван самостоятелно или в комбинация с други стандарти в обща система за постигане на оптимални резултати, не само по отношение на енергийната ефективност, но и на екологосъобразността, здравето и безопасността.

Той се отнася най-вече до енергийно управление на енергоинтензивни производствени процеси, електроразпределение, енергийна ефективност на сгради, транспорт. ISO 50001 е приложим за всякакъв тип енергийни носители - електроенергия, газообразни, течни и твърди горива, пара, ВЕИ, компресиран въздух, охладена вода и други.

Безспорни са ползите от прилагането му в промишлените предприятия, където намаляването на енергийната стойност на единица продукция е критична задача. Стандартът помага на предприятията по-ефективно да използват наличните енергийни ресурси и осигурява рамка за насърчаване на енергийната ефективност по веригата за доставки. Експертни данни, цитирани от Български институт за стандартизация, изчисляват, че ISO 50001 би могъл да има положително въздействие върху близо 60% от използването на енергия в света.

ISO 50001:2011

определя изискванията за създаване, внедряване, поддържане и подобряване на система за управление на енергията. Стандартът дефинира и изискванията относно измерване, документиране и докладване на данните за потребление, както и относно проектирането на оборудване, системи и процеси за повишаване на енергийната ефективност.

Спецификациите касаят всички променливи, влияещи на енергийните характеристики, които могат да бъдат наблюдавани и повлияни от предприятието. Съответствието на енергийната политика на дадена организация със зададените в ISO 50001:2011 изисквания може да бъде потвърдено чрез сертификация на системата за енергийно управление от външна организация.

Непрекъснатите мерки за повишаване ефективността на системата за управление на енергията са отговорност на висшето ръководство на предприятието. Препоръчителни стъпки в тази посока са дефинирането на конкретна и целенасочена енергийна политика, идентифициране на обхвата на системата за енергиен мениджмънт, както и задаване на ясни критерии за оценка на нейната ефективност.

Тези мерки могат да бъдат допълнени със системно наблюдение и анализ на енергийните процеси, както и с поставяне на конкретни и реалистични цели за икономии на енергия или реализиране на по-голям обем продукция с наличния енергиен ресурс.

Мероприятия за повишаване на енергийната ефективност

Стандартът ISO 50001:2011 посочва какви дейности е необходимо да бъдат извършени, за да се повиши енергийната ефективност в предприятието. На базата на тези указания ръководството може да изготви детайлна стратегия за иницииране и управление на необходимите мероприятия за намаляване на потреблението на енергия, ефективно управление на процесите и оптимизация на работата в дългосрочен план.

За постигането на тези цели често е необходимо реновиране или подмяна на технически остарялото или амортизирано оборудване, както и по-ефективна поддръжка на съществуващата база. Координацията на всички дейности за повишаване на енергийната ефективност се осъществява чрез въвеждането на система за енергийно управление, включваща адекватни методики и критерии за измерване на резултатите.

Системи за енергиен мениджмънт

Международният стандарт дефинира изискванията към системите за управление на енергията, които едно предприятие може да разработи и приложи, нужни за определянето на стратегии, цели и планове за действие по посока оптимизиране на енергийните характеристики.

Сертифицираните системи за енергиен мениджмънт помагат на организациите, в частност на промишлените предприятия, да постигнат заявените ангажименти в областта на енергийната си политика и да предприемат необходимите мерки за подобряване на енергийната ефективност, като същевременно докажат съответствието им със зададените в международния стандарт изисквания.

Приложението на ISO 50001 може да бъде пригодено така, че да отговаря на специфичните потребности на организацията, включително по отношение сложността на системата, документацията и ресурсите.

Международният стандарт ISO 50001:2011 не задава абсолютни изисквания за енергийна ефективност извън ангажиментите на организацията, заявени в енергийната й политика и задълженията й да спазва приложимите нормативни регламенти в областта. Стандартът се основава на общи елементи, присъстващи във всички ISO стандарти за системи за управление, което осигурява висока степен на съвместимост със стандартите ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000 и др.
Top