Стартира проект Предприятия за производство на зелена енергия

ВЕИ енергетикaПроекти, реализацииСп. Енерджи ревю - брой 1, 2012

През 2011 г. започна изпълнението на Проекта GBE Factory (Предприятия за производство на зелена енергия), който се съфинансира от Европейския съюз чрез програма Интелигентна енергия - Европа.

“Проектът насърчава въвеждането на производство от отделни или комбинирани източници на възобновяема енергия (когенерация, биомаса, соларно-топлинна, фотоволтаична, геотермална, биогаз, вятърни генератори и др.) в новопостроени или преобразувани индустриални и търговски сгради, с цел да се доставя електрическа и топлинна енергия, било за охлаждане или отопляване, било за използване за нуждите на производствените дейности”, разказва Димитър Баев, консултант на Българска стопанска камара и управител на Енергийно Ефективни Системи (ЕЕС). „Основни партньори в него са публични дружества, бизнес организации и ESCO (фирми за енергийни услуги) от Европейския съюз (България, Италия, Германия, Австрия и Словакия), а именно: от Италия - Регионална асоциация на търговските камари на Венето, Forgreen; от Австрия - Clusterland Upper Austria, S.O.L.I.D. - Фирма за соларни инсталации и дизайн; от България - Българска стопанска камара - Съюз на българския бизнес, Ерато холдинг; от Словакия - Италианско-словашка търговска камара, Elteco; от Германия - Nbank, Италианска търговска камара в Германия”, допълва той.

GBE предприятие може да бъде отделна индустриална или търговска сграда, която работи при “нулеви въглеродни емисии”, както една или повече сгради, където има съоръжения за производство на възобновяема енергия, която е изцяло или частично на разположение на предприятията от същата търговска или индустриална зона. По този начин изоставени индустриални или търговски сгради могат да станат местни централи за производство на възобновяема енергия, което благоприятства създаване на нов бизнес и нови работни места. От тази гледна точка, по думи на г-н Баев, проектът ще подпомогне предприятията в съставянето на инвестиционни планове за въвеждането на възобновявеми енергии в производствената дейност, с цел: реализиране на преки ползи, с използване на съществуващите схеми за финансова подкрепа; намаляване потреблението на енергия за производствени нужди и/или на разходите за отопление/охлаждане; подобряване екологичните характеристики на преобразуваните индустриални и търговски обекти, повишавайки стойността им.

GBE Factory ще насърчи прехода от индустриални и търговски сгради, които използват изкопаеми горива за своите дейности, към сгради/обекти от второ поколение, които са енергийно устойчиви и съвместими с околната среда.

Посредством публично-частни партньорства проектът ще:

- Направи анализи на индустриални зони от сектори с интензивно потребление на електрическа/топлинна енергия във всяка от страните - партньори по проекта

- избере и рекламира 10 устойчиви бизнес модели

- изработи примерни предложения за инвестиции в GBE предприятия във всяка от страните - партньори по проекта

- организира събития, за да срещне различни участници в процеса на създаване на GBE предприятия (инвеститори, потребители, доставчици, финансиращи организации, ESCO фирми и др.)

- награди най-добрите предприятия с марката GBE FACTORY и публичност на европейско ниво.

„Основният очакван резултат ще бъде ускоряване на въвеждането на мощности за 21 MW топлинна/електрическа енергия от възобновяеми източници, много от които ще бъдат за демонстрация и пример за по-нататъшно разпространяване в Европа”, категоричен е Г-н Баев. „С Проекта GBE Factory ще бъде възможно:

- създаването на знания и необходими условия за разпространение на предприятия за производство на зелена енергия в Европа;

- преодоляване на несъответствието между търсенето и предлагането на системи за зелени предприятия;

- създаването на политики и инструменти, които да стимулират реализацията на предприятия за производство на зелена енергия”, информира той.
ЕКСКЛУЗИВНО


Top