Постоянният мониторинг е неразделна част от надеждната защита

ЕлектроенергетикаТехнически статииСп. Енерджи ревю - брой 2, 2014

До 2030 г. потреблението на електричество ще бъде 70% по-високо, отколкото е днес, тъй като необходимостта от електроенергия в развиващите се икономики ще увеличи търсенето в световен мащаб. Чрез управление, мониторинг и контрол на потреблението може да се осигури до 30% икономия, а решенията за енергийна ефективност могат да сигурят и до 57% от намаляването на емисиите на парникови газове (GHG).

Според Шнайдер Елекрик осигуряването на сигурна защита на системите за електроразпределение е много тясно свързано с доброто им познаване. Редно е всяка съвкупност от апарати и защити да бъде разглеждана като едно цяло, за да се гарантира нормалната работа на цялата система. Т.е. постоянният мониторинг е неразделна част от надеждната защита, а автоматизацията на процесите по управление и защита може да се разглеждат като мярка по енергийна ефективност.

Енергийната ефективност може да се дефинира като съотношението между консумирана и произведена енергия. С други думи, това е способността да се извършва същата функция с по-малко енергия - целта на всяка система за управление. В днешните сгради инсталирането на ефективна WAGES (вода, въздух, газ, електричество, пара) измервателна система може да бъде източник на значителни енергийни спестявания.

Крайъгълният камък на енергийната ефективност е непрекъснатото измерване и автоматизация. Системите често използват динамична визуализация при следене на потреблението на енергия и състоянието на товарите, а чрез графики и таблици се илюстрират данните по прегледен начин. Например измерване може да покаже, че вентилационната система на сградата консумира повече от допустимото.

Едно лесно решение би било да се намали скоростта на двигателя с няколко Hz до ограничаване на потреблението, без това да води до отрицателно въздействие върху комфорта. Ако отидем една крачка напред, може да използваме системи за автоматичен контрол. Те са по-ефективни, по-дългосрочни и с принос за цялостната енергийна ефективност, т. е. гарантират, че дадена сграда използва само толкова енергия, от колкото се нуждае.

Независимо дали използват прости енергийни табла или сложна система за автоматизация и контрол, непрекъснатото измерване дава на операторите достъп до данни, с които те могат да оптимизират текущи договори за доставка на енергоносители, както и възможност да проверяват за грешки при фактуриране или да следят дали доставчиците спазват договорните условия.

Непрекъснатото автоматично измерване може да помогне на собствениците на сгради, оператори и наематели за: идентифициране на възможности за намаляване на разходите чрез оптимизиране на неефективност; управление на заявките, за да се намали влиянието на промените в цените и да се гарантира надеждността и непрекъснатостта на системата без рискове; подобряване на използването на енергия чрез сравняване на енергийните разходи в идентични съоръжения вътрешно и външно; разпределяне и префактуриране на разходите; подобряване на планирането на натоварванията.

Все повече и повече устройства разполагат с вградена електроника с възможности за комуникация. Основната им функция се нуждае от измерване на ток и те са в състояние да изчислят данните за потреблението на различни типове енергия. В сравнение с независими мерители, тези устройства не се нуждаят от допълнителни външни токови трансформатори и като цяло се избират за функции като защита или контрол. Те обикновено не предоставят разширени функции за измерване. Категорията на измервателното устройство обикновено зависи от това къде е инсталирано то в системата.

Обикновено тези устройства следят основните източници на енергия и трябва да позволяват: анализ на профила на натоварване и пиковото потребление (стойност и продължителност); проверка на сметките за енергия и евентуални санкции (потребление на реактивна енергия и претоварване и др); анализ на качеството на електроенергията като например хармонично изкривяване; sub - мерене (следене на консумацията по зони или по центрове на себестойност ) за разпределение на разходите; мониторинг на консумацията; анализ на потреблението на енергия.

Контролни устройства се инсталират най-близо до точката на потребление и те следва да позволяват: измерване на енергията и разбивки, както е дефинирано в някои стандарти или се изисква при някои сертифицирания, или да се даде възможност за бенчмаркинг; определяне на броя на работните часове на машина или мотор; мониторинг за потребление на енергия; анализ на потреблението на електроенергия и оптимизация и контрол.

инж.Стилиян Янев,

маркетинг мениджър,

Шнайдер Електрик България








Top