Нормативна уредба в областта на индустриалните батерии и акумулатори

ЕлектроенергетикаТема на брояСп. Енерджи ревю - брой 3, 2014

„В българското законодателство с Наредбата за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори (Обн., ДВ, бр. 2 от 8.01.2013 г., в сила от 8.01.2013 г., попр., бр. 6 от 22.01.2013 г., изм. и доп., бр. 51 от 11.06.2013 г.), се въвеждат изискванията на Директива 2006/66/ЕО относно батерии и акумулатори и отпадъци от батерии и акумулатори, и за отмяна на Директива 91/157/ЕИО.

Нормативната уредба се отнася до портативни, автомобилни и индустриални батерии и акумулатори и негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА) и въвежда определения за тях. Съгласно дефиницията “индустриална батерия или акумулатор” е батерия или акумулатор, проектирана изключително за промишлени или други професионални приложения, като например в търговски и обществени сгради, за резервно захранване или задвижваща сила, в електрически превозни средства и др.

Примери за индустриални батерии и акумулатори са батериите и акумулаторите, използвани за аварийно или резервно захранване с електрическа енергия в болници, летища или служебни помещения, батериите и акумулаторите, които се използват във влакове и самолети, и батериите и акумулаторите, които се използват на нефтените платформи в открито море или по морските фарове.

Други примери са батериите и акумулаторите, проектирани изключително за отделни терминали за електронно плащане на сметки, четци на баркодове, професионално видеооборудване, миньорски и водолазни лампи, резервни батерии и акумулатори за електрически врати, батерии и акумулатори, които служат за захранване на инструменти, както и в различни видове измервателно и инструментално оборудване и батерии и акумулатори, които се използват свързани със слънчеви, фотоволтаични и други възобновяеми източници на енергия.

Наред с това, индустриалните батерии и акумулатори включват батерии и акумулатори, които се използват в пътни превозни средства с електрическо задвижване, например електрически превозни средства (трамваи, тролейбуси и др.), инвалидни колички, велосипеди, летищни превозни средства и автоматизиран транспорт.

В добавка към този неизчерпателен списък от примери, за индустриални следва да се считат всички батерии и акумулатори, които не са капсуловани и не са автомобилни, т.е не се използват за запалване на моторни превозни средства и светлини на моторни превозни средства.

С наредбата се определят изискванията за пускането на пазара на батерии и акумулатори и за разделното събиране, транспортирането, съхраняването, предварителното третиране, рециклирането, оползотворяването и/или обезвреждането на негодни за употреба батерии и акумулатори. Наредбата регламентира и задълженията на икономическите оператори - лицата, които пускат на пазара батерии и акумулатори, лицата, които извършват продажба на батерии и акумулатори, и лицата, занимаващи се със събиране, рециклиране или друг вид третиране на НУБА.

С цел намаляването на съдържанието на тежки метали в батериите и акумулаторите наредбата въвежда забрана за пускането на пазара на определено съдържание на живак и кадмий, като за индустриалните батерии и акумулатори тази забрана се отнася до съдържание по-голямо от 0,0005 тегловни % живак, включително когато тези батерии са вградени в уреди.

Лицата, които пускат на пазара индустриални батерии и акумулатори са задължени да ги маркират с обозначения за разделно събиране и за съдържание на тежки метали. Обозначение за съдържание на тежки метали се поставя само на батерии и акумулатори, съдържащи над 0,0005 тегловни % живак, над 0,002 тегловни % кадмий и над 0,004 тегловни % олово. Обозначението, указващо съдържанието на тежки метали, трябва да съдържа химическия символ на съответния метал - живак (Hg), кадмий (Cd) или олово (Pb).

Производителите на батерии и акумулатори, в т.ч. и на индустриални, предприемат мерки при проектирането и производството им за улесняване на предварителното третиране, оползотворяването и рециклирането на негодните за употреба батерии и акумулатори; подобряване качеството на батериите и акумулаторите с оглед ограничаване на вредното им въздействие върху околната среда през целия им жизнен цикъл; намаляване съдържанието на опасните вещества за сметка на съдържанието на по-малко замърсяващи вещества, особено като заместители на живака, кадмия или оловото.

Няма законодателни изисквания относно експлоатацията на индустриалните батерии акумулатори. Основните технически изисквания, в т.ч. и за експлоатация на индустриални батерии и акумулатори, са заложени в стандарти, които обаче нямат задължителен характер.”

Министерство на околната среда и водите
Top