Siemens предлага ефективни софтуерни решения за оптимизирано използване на енергията

Енергийна ефективностТехнически статииСп. Енерджи ревю - брой 2, 2015

Енергийният мениджмънт допринася за по-голяма възвръщаемост на печалбата, а инвестирането в съответните технологии и решения води до спестяване на енергия и разходи, което е предпоставка за устойчиво развитие. Управлението на енергията играе решаваща роля за повишаване на производителността, което на свой ред повишава значително конкурентоспособността на дадена компания и това важи за всички сектори.

Увеличаващите се цени на енергията, все по-строгите изисквания за опазване на околната среда и стремежът за сертифициране по стандарта за управление на енергията EN16001 - това са няколко основни причини, налагащи интегрирането на отлично функциониращ енергиен мениджмънт.

Значим фактор, който трябва да се спомене в тази връзка, е Рамковата конвенция на ООН за изменението на климата от 1992 г. Тя признава съществуването на проблема и поставя за крайна цел стабилизирането на концентрациите на парникови газове в атмосферата до ниво, което би предотвратило опасна антропогенна намеса в климатичната система.

Страните по Конвенцията трябва да предприемат специфични действия, например намаляване на емисиите на парникови газове с известен процент чрез приемане на протоколи към Конвенцията. Такъв е и приетият през 1997 г. Протокол от Киото, който поставя количествени цели за намаляване на емисиите от парникови газове.

Той засяга практически всички основни сектори на икономиката и е смятан за най-широкообхватното споразумение по проблемите на околната среда и устойчивото развитие, което е било подписвано някога. България ратифицира Протокола от Киото на 17 юли 2002 г., с което се присъедини към усилията на международната общественост за борба с изменението на климата.

Българското енергийно законодателство е приведено в съответствие с европейското чрез измененията на Закона за енергетиката (ЗЕ) от 17.07.2012 г. и подзаконовите нормативни актове, които се транспонират към директивите за независимост на операторите на преносни мрежи (за пренос на електрическа енергия и на природен газ), определяйки основни играчи на енергийния пазар.

За целите на балансиране на производството и потреблението на електрическа енергия операторът на електропреносната мрежа организира пазар на балансираща енергия в съответствие с правилата за търговия.

Сред основните задачи на енергийния мениджмънт в тази връзка е да бъдат събрани данни, които позволяват да се направи първоначална оценка на потенциала за енергоспестяване и да се създаде база за интелигентно и ефективно управление на енергията, приемайки, че потреблението на енергия е вече изяснено. Само тогава могат да бъдат точно контролирани и анализирани съответните измервани променливи - например консумацията на енергия, профилът на натоварване, температура, разход и др.

Siemens предлага софтуерни решения за отчитане, визуализиране и анализиране на енергийните потоци, като SIMATIC powerrate. SIMATIC powerrate представлява система за мониторинг и управление на енергията на базата на WinCC и PCS 7. Целта е ефикасно събиране, изчисляване и регистриране на всички данни за енергията с фокус върху оптимизираното й използване.

След като енергийните потоци бъдат дефинирани и големите консуматори на енергия са идентифицирани, трябва да се изчисли конкретният потенциал за енергоспестяване. Въз основа на този резултат може да се определи икономическата ефективност на възможните мерки и да се дадат насоки за вземане на инвеститорски решения.

На базата на параметрите на предприятието чрез софтуерни приложения на Siemens може прецизно да се изчисли потенциалът за енергоспестяване за конкретния обект и икономическата ефективност на възможните мерки за подобрение.

Основната функционалност на специализирания софтуер B.Data е постоянното енергийно и материално балансиране на потребяващите енергия системи и товари, разпределянето на енергийните разходи по разходни центрове и прехвърлянето на данни в ERP системата (интегрирана система за управление на предприятието, например SAP R/3 или друга).

Софтуерни модули генерират ключови индикатори на експлоатационните качества с помощта на автоматичен анализ на данните или правят прецизни предвиждания за консумацията на електроенергия за бъдещи периоди. Тези ключови индикатори и предвиждания формират базата за повишаване на енергийната ефективност на производствените предприятия и системи.

инж. Бойко Бойков,

технически експерт Системи за автоматизация, Siemens
Top