ЕСО, Иван Йотов: Предстоят сериозни предизвикателства в процеса на либерализация на електроенергийния пазар

ЕлектроенергетикаИнтервюСп. Енерджи ревю - брой 6, 2016

Иван Йотов,

изпълнителен директор на Електроенергиен системен оператор (ЕСО),

пред сп. Енерджи ревю

Каква е ролята на ЕСО в процеса на либерализация на електроенергийния пазар?

ЕСО има водеща роля в процеса на либерализация на електроенергийния пазар в България, както и в изпълнението на изискванията на регламентите и кодексите на Европейския съюз, уреждащи създаването на общ европейски пазар.

Със стартирането на борсовата търговия от януари т. г. определени функции по администрирането на търговията в деня преди доставката (D-1) се поемат от Българска независима енергийна борса (БНЕБ). Ролята и мястото на ЕСО в този процес обаче продължава да бъде от ключово значение.

Дългосрочното договаряне на трансгранична преносна способност и на енергия се извършва задължително чрез системния оператор, който провежда годишни и месечни търгове за трансграничен преносен капацитет и предоставя физически права за пренос, а енергията може да се търгува на двустранна основа или чрез платформа за търговия, каквато към момента имат големите производители в България. Предстои въвеждане на платформа за двустранно договаряне и от БНЕБ.

При краткосрочното договаряне се появява ролята на електроенергийната борса като организиран пазар, но търговията на този пазарен сегмент не надхвърля 7-10% от общата търгувана енергия, каквито са практиките и в Европа. Останалите количества се търгуват отново на двустранна основа или чрез платформа за търговия. Съгласуването и разпределението на трансграничната преносна способност на краткосрочна база в деня преди доставката се извършва от системния оператор.

ЕСО ще администрира тези дейности до реализирането на пазарно обединение между две пазарни зони. След това разпределението на трансграничната преносна способност и определянето на трансграничните обмени в рамките на деня ще бъде споделена отговорност между системния и борсов оператор. Пазарът в реално време изцяло се администрира от системния оператор.

Всички количества по сделките в резултат на дългосрочното или краткосрочно договаряне, независимо от начина на сключването им, трябва да бъдат известени, валидирани и регистрирани от ЕСО. Операторът проверява допустимостта на всяка сделка от гледна точка на техническите условия и възможността да бъде реализирана, както и предварителния баланс на покупките и продажбите в рамките на балансиращите групи.

ЕСО има водеща роля в разработването на всички нормативни документи, касаещи пазара на електроенергия, и преди всичко на правилата за търговия, тръжните правила за разпределение на трансгранична преносна способност и на алгоритмите за работа на балансиращия пазар.

Каква част от електроенергията в страната е търгувана на свободния пазар от началото на годината до сега?

Над 30 хил. крайни клиенти вече са сменили доставчика на електрическа енергия. Динамиката на нарастване е голяма, особено след април т. г., когато стартира регистрацията на обекти с назначен стандартизиран товаров профил. От началото на годината се наблюдава тенденция на увеличаване на процента търгувана по свободно договорени цени електроенергия - от 40% през януари до 58% през септември.

ЕСО ежедневно валидира и регистрира 1600 почасови графика за обмен в рамките на регистрираните 48 стандартни, 14 специални и 13 комбинирани балансиращи групи. Балансирането на участниците е на пазарен принцип с еднакви условия за всички. Разходите за балансиране на електроенергийната система се изчисляват всеки час.

Те се определят на база активирани източници на балансираща енергия и цените, предложени от доставчиците на балансираща енергия за регулиране нагоре и регулиране надолу. Направените разходи се възстановяват чрез почасовите цени на балансиращата енергия. Те се определят по методика, която е неразделна част от правилата за търговия с електрическа енергия. Цените на балансиращата енергия са публични.

По какъв начин могат да бъдат обвързани цените на балансиращия пазар и тези на пазара “ден напред”?

Принципите на работа на борсовия пазар и на балансиращия пазар са различни, както и механизмите за определянето им. На някои пазари според конкретните условия са въведени механизми за обвързване на цените. Спецификата на пазара налага различни подходи. С цел избягване на пазарна манипулация в някои случаи се предприема обвързване на цените.

Това се прави, когато търговски участник има сравнително голям дял в търговията както на пазара “ден напред”, така и като доставчик на балансираща енергия. В определени периоди на сетълмент цената за излишък на балансиращия пазар е по-висока от цената за покупка на енергия, вкл. от друга пазарна зона, което може да стимулира поведение на излизане в дълга позиция (излишък), за да се реализира допълнителна печалба.

В такива случаи във формулите за определяне на цените на балансиращата енергия участват и цените на борсовия пазар, така че първите да останат санкциониращи във всеки период на сетълмент.

Кои са следващите стъпки в процеса на пълна либерализация? Кога може да се очаква обединяване със съседни пазарни зони?

Предстоят сериозни предизвикателства както в развитието на националния пазар, така и от произтичащите за страната ни задължения по изпълнение на изискванията на Регламентите и Кодексите съгласно Третия либерализационен пакет.

Терминът “пълна либерализация” може да бъде тълкуван многозначно. По отношение на крайните потребители, включително и битовите, са създадени всички условия за смяна на доставчика. С въвеждането на единен стандарт за комуникация между мрежовите оператори и между мрежовите оператори и търговски участници, процесът ще бъде значително ускорен.

От гледна точка на ЕСО пълната либерализация означава да се създадат всички възможности за търговия, присъщи на европейските пазари - почасова търговия и балансиране на пазарен принцип, борсов пазар, търговия в рамките на деня. Въвеждането на търговия в рамките на деня е приоритетна задача за 2017 г. Ако “пълната либерализация” означава премахване на регулираните цени за крайните клиенти, то това е въпрос на регулаторна политика.

Обединяването на пазарите води до координирани действия на операторите, до по-ефективно използване на трансграничните преносни способности и оптимизиране на разходите от споделено ползване на ресурсите в електроенергийната система. Допълнителен ефект се постига от прилагане на принципите нетиране/редиспечиране/насрещна търговия.

От август 2015 г. е в сила Регламентът за краткосрочния пазарен сегмент, определящ насоките за разпределението на преносната способност и управление на претоварването за ден напред и в рамките на деня, и обединението на пазарите в общ европейски пазар (Регламент CACM). Регламентът за дългосрочния пазарен сегмент, определящ разпределението на преносната способност на годишна и месечна база (т. н. предварително разпределение на права за пренос), се очаква да влезе в сила до края на октомври т. г.

До средата на следващата година трябва да е факт и Кодексът за балансиране, регламентиращ работата на пазара в реално време. В рамките на Европа по много граници изискванията на Регламент CACM вече се прилагат. Някои оператори прилагат голяма част от изискванията и на другите два мрежови кодекса още преди да са влезли в сила. В момента се разработва пътна карта за включване на границите на страните от Югоизточна Европа в обединения европейски регион (NWЕ + 4MC).

През ноември т. г. се очаква Асоциацията на европейските енергийни регулатори ACER да вземе решение за формиране на регионите за координирано изчисление на трансграничните преносни способности. На първия етап регион Югоизточна Европа включва две граници - България-Румъния и България-Гърция. В рамките на този регион системните оператори трябва да разработят общ модел на мрежата, методика за координирано изчисление на трансграничните преносни капацитети и съвместно с борсовите оператори да приложат всички изисквания на мрежовите кодекси.

Предизвикателствата са много и предстои усилена работа на всички, ангажирани в процеса на либерализация на електроенергийния пазар.ЕКСКЛУЗИВНО


Top