РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Strabag Environmental Technology, Списание Енерджи ревю - брой 4, 2011

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Strabag Environmental TechnologySTRABAG Environmental Technology предлага биогаз инсталации „до ключ”

STRABAG е една от водещите строителни компании в Европа, която има представителства в 30 страни по целия свят, използва професионалния опит на над 73 600 служителя, а оборотът й за 2010г. надвишава 12 млрд. евро. Концернът има специално подразделение, в чийто обхват са дейности свързани с опазване на околната среда.

STRABAG Environmental Technology предлага консултиране, проектиране и строителство на инсталации подпомагащи опазването на околната среда, както и услуги по експлоатация, следпродажбено обслужване и финансиране при необходимост. Благодарение на високите експертни познания и дългогодишния опит, компанията е надежден партньор за реализацията на проекти в тази област.

Основните направления, в които подразделението е специализирано, са:

·Преработка на отпадъци (депа за битови и опасни отпадъци, инсталации за механична и биологична преработка, както и за изгаряне на отпадъци, сортиращи и компостиращи инсталации);

·Възобновяеми енергийни източници (генериране на биогаз от разнообразни входни материали, оползотворяване на биогаз/биомаса за комбинирани инсталации за топлинна и електрическа енергия, преработка на биогаз до качеството на природен или горивен газ, фотоволтаици);

·Пречиствателни станции на питейни и отпадъчни води, водоснабдителни и канализационни мрежи;

·Саниране на стари замърсявания (саниране на азбест, пречистване на почвени води и почви, рекултивация на сметища и индустриални площадки);

·Обработка на изгорели газове.

Компанията е изградила десетки биогаз инсталации в Германия, Австрия и други европейски страни, прилагайки собствена технология за мокро анаеробно разлагане, която е оптималния метод за обработка на оборски тор, остатъци от растителни култури и енергийни култури. Технологията на компанията е развивана три десетилетия за да достигне нивото на ефективност и надеждност в момента. Използва се когенерация за трансформиране на биогаза в електрическа и топлинна енергия. Възможни са различни комбинации за захранване на инсталация с мощност 500кВт. При една от тях годишно са необходими 11 000т силажна царевица и 3 000т оборски тор от прасета. Икономически целесъобразно е използването на големи количества оборски тор. При оптимална експлоатация има възможност инвестицията да се възвърне за 4г., а при оползотворяване и на топлинната енергия срокът се съкращава.

Цените за изкупуване на електричество получено от индиректно използване на биомаса за последната година са се покачили два пъти - 405лв. за МВтч. (за инсталации от 150кВт до 1МВт) и договорът за гарантирано изкупуване е увеличен на 20 години. Това, заедно с облекченията, които въвежда правителството, за да може България да достигне целите си за производство и потребление на енергия от възобновяеми източници, са важна предпоставка за инвестиране в биогаз инсталации. В България този пазар тепърва предстои да бъде разработен. За сравнение в Германия към 2009г. са в експлоатация над 4 500 централи с обща инсталирана мощност 1,65ГВт.

В България Концернът присъства повече от 10 години и познава спецификите на пазара. Това му дава възможност да прави предпроектни проучвания и проверява реализируемостта на даден проект, като при положителен резултат извършва пълен инженеринг.

За да подпомогне развитието на този сектор, STRABAG Environmental Technology създаде „Компетентен център за биогаз в България”, в който влизат финансови институции, консултантски и застрахователни компании, адвокатски кантори. Обединявайки техните ресурси Центърът разполага с всичко необходимо за реализацията на всеки етап от изграждането на биогаз инсталации, включително предпроектно проучване.

Подробна техническа и финансова информация ще бъде предоставяна след запитване. При изявен интерес ще бъде изготвян индивидуален проект и бизнес план, съобразени с конкретните потребности и възможности на проекта и клиента.

За повече информация:

e-mail: environment.bg@strabag.com

тел.: +359 2 4458 780; 4458 783

www.ccbbg.eu
Top