Технически статии

Арматура за въздушни eлектропроводи
Арматурата (фитингите) за въздушни електропреносни линии служи за механично закрепване, за електрическо свързване и за защита на проводниците и изолаторите. Фитингите за проводници служат за прекъсване, окачване или съединяване на проводниците и са директно свързани към тях. ... още
Автоматизация на ВЕИ системи
Роботите и автоматизацията като цяло имат редица приложения в различни области като индустрията, селското стопанство, отбраната и др. Получаването на енергия от възобновяеми източници също не остава подминато от тази тенденция. ... още
Енергийна ефективност на горивни инсталации
Горивните инсталации, работещи на различни горива (включително отпадъци), се използват за генериране или пренос на топлинна енергия към даден процес. Те могат да бъдат класифицирани като: котли за получаване на пара или гореща вода; нагреватели, например за подгряване на суров петрол в дестилационни инсталации, при крекинг или реформинг с пара; пещи или системи, в които материалите се нагряват до високи температури с цел протичане на химическа трансформация, например пещи в циментови заводи. ... още
Вентили за нефт и газ
В исторически план нефтената и газова индустрия винаги е затруднявала доставчиците на оборудване и производствения персонал с характерните за сектора тежки работни условия. ... още
Технологии за защита на електродвигатели
Електродвигателите са изложени на много видове смущения и натоварвания. Част от смущенията се дължат на наложени външни условия като прекомерно високо или ниско напрежение, висока или ниска честота, хармоници, небалансирано напрежение на системата и прекъсвания на захранването, например автоматичното рестартиране, което се случва в захранващата мрежа. ... още
Свързани към мрежата системи за съхранение на енергия
Балансирането на мощността в електроразпределителната мрежа традиционно се постига чрез увеличаване на генерирането с цел отговаряне на енергийните нужди. Това обаче оказва негативно въздействие както върху ефективността, така и върху експлоатационния живот на централите. ... още
Повишаване на енергийната ефективност на металообработващи машини
Производствената ефективност е важен фактор по отношение на баланса на жизнения цикъл на машините и продуктите. Според проучвания най-значимото отрицателно въздействие на металообработващите машини върху околната среда е свързано с енергопотреблението им във фаза на експлоатация. ... още
Помпи за нефтената и газовата индустрия
Независимо дали става въпрос за сондажна площадка, терминал за втечнен природен газ (LNG) или тръбопровод за суров петрол, помпите са неизменен компонент от нефтената и газовата индустрия. Преобразувайки механичната енергия, помпите се използват за ускоряване и транспортиране на флуиди от едно място или процес към друг, като размерът на помпата е пропорционален на премествания обем. ... още
Индустриални UPS системи
В продължение на почти 40 години са налични онлайн непрекъсваеми захранващи системи (UPS), като пазарът на устройства с капацитет между 5 и 150 kVA продължава да нараства с 12% годишно, тъй като предприятията и индустрията стават все по-зависими от постоянния поток от цифрови данни. ... още
Компактни топлообменници
Компактните топлообменници се използват в широка гама от приложения. Типични примери са прилагането им в автомобили, климатични инсталации, охлаждане на електронни устройства, оползотворяване на отпадна и процесна топлина, авиацията, соларни и геотермални системи и др. Разработката на компактни повърхности е водена от необходимостта от леки, заемащи малко пространство и икономични топлообменници. ... още
Зарядни контролери за соларни системи
Основната функция на всеки заряден контролер в една соларна система е да предпазва акумулатора от свръхзареждане, да управлява процеса на зареждането му и да не допуска да се разреди през соларните панели през нощта. Най-опростеният и евтин заряден контролер представлява само един автоматичен превключвател с две положения - включено/изключено. ... още
Изолатори за електропроводи
Изолаторите са компоненти на въздушните електропроводи, които се инсталират между проводниците под напрежение и заземените части от структурите, като са обект едновременно на механични и електрически натоварвания. ... още
Осигуряване безопасността на ядрени централи
Гарантирането, че една ядрена централа се експлоатира при възможно най-високото постижимо ниво на безопасност, е свързано с предприемането на мерки за контрол на експозицията на персонала и радиоактивните изпускания в околната среда при всички работни режими, ограничаване на вероятността за събития, които могат да доведат до загуба на управление върху активната зона на ядрения реактор, верижна ядрена реакция, отработено ядрено гориво и др., както и за свеждане на последствията от такива събития до минимум. ... още
Хибридни термопомпени системи
Eдин от най-належащите бъдещи въпроси се очаква да е оптимизирането на потреблението на енергия в сградния сектор. За да се постигнат поставените в Протокола от Киото цели, е необходим цялостен преход по отношение на енергопотреблението в домакинствата. Масово трябва да се премине към използването на екологосъобразни отоплителни системи, чиято употреба ще доведе до редуциране на емисиите на парникови газове. Едно от най-обещаващите решения за декарбонизация на жилищното отопление са хибридните термопомпи. ... още
Възможности за когенерация с ядрена енергия
Когенерацията за производство на топлинна и електрическа енергия придобива все по-голямо значение заради увеличаващото се въздействие на енергоконсумацията върху околната среда. Енергийната парадигма се измества от “осигуряване на повече енергия” към “по-разумно енергопотребление” и когенерацията може да спомогне за осъществяването на този преход. ... още


Top