Технически статии

Ключови фотоволтаични проекти в България
Фотоволтаичен парк ЕлшицаФотоволтаичен парк Елшица е с обща инсталирана мощност 1,15 MWp. Намира се в землището на с. Сбор, област Пазарджик, и е разположен върху терен от 40 000 м2. Съоръжението е пуснато в експлоатация на 10 февруари т. г. Годишното производство на електроенергия е изчислено на приблизително 1 419 126 kWh (1 236 kWh/kWp). Това би спестило емисии СО2 от порядъка на 1162,3 тона годишно. При реализирането на проекта са използвани 4992 броя Q.Base 230 Wp фотоволтаични модули, произведени ... още
Български производители на соларно оборудване
Разрастването на соларния бизнес в световен мащаб води до повишена необходимост от оборудване, което да отговаря на високите изисквания за качество и едновременно с това да предоставя максимална рентабилност. Тенденцията към производство на енергия от ВЕИ и поставените пред европейските страни цели за крайно потребление към 2020 година даде допълнителен тласък на фотоволтаиката като сектор от производството на зелена енергия.В България, наред с търговските представителства и дистрибуторски канали на световните марки, произвеждащи соларно оборудване, в последните години индустрията може да ... още
Фотоволтаичният пазар в България
Фотоволтаичният пазар в България“Производството на електричество от фотоволтаици може да се превърне в значим и конкурентоспособен източник за европейския енергиен пазар”, заключението е направено в проучването, проведено от Европейската асоциация на фотоволтаичната индустрия (EPIA), съвместно с консултантската компания за стратегически мениджмънт A.T. Kearney. България следва тези тенденции, особено с оглед на поставените индикативни цели за 16% от брутното крайно потребление на електричество, произведено от ВЕИ, към 2020 година.Развитието на соларната индустрия в България се изразява основно в изграждането на наземни ... още
Разпределение и регулиране на природния газ
Обезпечаване безопасността на газоразпределителните станции и газорегулаторните пунктове и възли Природният газ е сред горивата широко използвани за индустриални и битови цели. Като основни негови предимства в сравнение с други видове горива могат да се посочат пълното му изгаряне без отделянето на дим, пепел и сажди; възможността да се транспортира по тръби на големи разстояния; ниска себестойност и т. н. Известно е, че транспортирането на природния газ от газовите находища до потребителите е посредством газопроводи. Преди да бъде подаден ... още
Видове инсталации, използвани суровини ... още
Микротурбини
Подходящи за комбинирано производство на топлинна и електроенергия ... още
Опитно изследване на работни колела за вятърен двигател с цилиндрични лопатки
През последните години се наблюдава засилен интерес към вятърните генератори с малка мощност. Предвид характера на енергоносителя и възможностите на потребителите, важно изискване към тях се явява максималното опростяване на конструкцията с цел постигане на конкурентна цена. Статията представя резултати от опитни изследвания на моделна вятърна турбина с постоянна кривина на работните лопатки. За тази цел работното колело на сериен ветродвигател тип AEOLUS-300 с пространствени работни лопатки е заменено с няколко модификации на работното колело с различни по форма ... още
Конструктивни особености и специфики при работа ... още
Избор на лагери за водни турбини
Специфики на направляващи и аксиални лагери, антифрикционни материали ... още
Ядрени реактори и охладителни системи
Видове ядрени реактори ... още
Българският фотоволтаичен пазар - проучване на сп. Енерджи ревю ... още
Газови когенератори
Особености на използваните съоръжения ... още
Биоетанолът
Възможна алтернатива на транспортните горива ... още
Полиетиленови тръби за пренос на газ
Възможно решение на проблема с корозията ... още
Територията на България е богата на термални води с температура, варираща от 20 до 100 °C. Според доклад, подготвен от представители на Геологически институт на БАН, изворите с термална вода се използват към днешна дата предимно за балнеология, отопление и климатизация на помещения, парници, термопомпи, бутилиране на минерална вода и безалкохолни напитки и други. Някои от приложенията - балнеология и термопомпи бележат своето стабилно развитие в процентно отношение в периода 2005-2010 година. За този период използването на геотермална енергия ... още

ВОДЕЩИ ТЕМИ
Технологии за управление, наблюдение и защита на КРУ

Технологии за управление, наблюдение и защита на КРУ

Процесите в комплектните разпределителни уредби и подстанциите в общ аспект се реализират чрез автоматизирани системи за наблюдение, управление и защита. Развитието на автоматизацията в наши дни освен мониторинг и контрол ... още
Отопление и охлаждане с възобновяема енергия

Отопление и охлаждане с възобновяема енергия

Необходимостта от ефективно отопление и охлаждане, базирано на възобновяеми енергийни източници, е сред основните приоритети на държавите, стремящи се към изпълнение на поетите ангажименти съгласно Парижкото споразумение относно изменението на ... още
Индустриални пещи

Индустриални пещи

Индустриалните пещи се класифицират спрямо използвания източник на топлина, целта на нагряване на материала, характера на топлообмена, метода на горене, експлоатационния режим и типа на възстановяване на топлинната енергия ... още
Стратегии за енергийна ефективност в центрове за данни

Стратегии за енергийна ефективност в центрове за данни

През последните 5 години енергийните потребности на центровете за данни се запазват относително непроменени, което частично се дължи на преминаването към съоръжения с хипер голям мащаб ... още
Диагностика и тестване на кабели

Диагностика и тестване на кабели

Тестването и диагностиката на кабели гарантира надеждността на системата и нейната безопасност. Съществуват редица методи за изпитване и диагностика, като изборът на подходящия трябва да се съобрази със спецификата на системата и условията на работа ... още


Top