Технически статии

Особености при паралелна работа на генератори
Приложенията, при които няколко генераторни устройства са свързани паралелно, са доста разпространени днес - или за доставяне на електрическа енергия за съоръжение в островен режим, или свързани паралелно с електрическата мрежа генератори с безкрайна топология на шината. ... още
IoT технологии за мониторинг на фотоволтаични инсталации
Фотоволтаичните мощности са най-бързо разрастващият се източник на възобновяема енергия в световен мащаб, като през последните години се наблюдава среден годишен ръст от около 40%. Днес, компаниите от соларния сектор разполагат с повече опции от всякога за постигане на оптимално ниво на употреба на оборудването. ... още
Поддръжка на газопроводи
За газоразпределителните компании поддръжката означава добро разбиране на състоянието на активите. За целта се изпълняват необходимите инспекции, коригират се потенциално опасните условия, преди да са довели до възникването на проблем и се отстраняват неизправностите, след като вече са се появили. ... още
Топлообменници за парогенератори
Основните елементи на един парогенератор са топлопреносните повърхности, чрез които топлината от димните газове се предава на циркулиращата вода/пара. Главната цел на проектантите на такива съоръжения е да се оптимизира топлинната ефективност и рентабилността, което може да се постигне посредством подходящата конфигурация на топлопреносните повърхности и оборудването за изгаряне на горивото. ... още
Защита от пренапрежение при PV инсталации
С годишен новоинсталиран капацитет, възлизащ на няколко гигавата, фотоволтаичните централи вече се превръщат в неразделна част от съвременните електроснабдителни системи в редица държави. Днес се инсталират голямомащабни PV системи с капацитет от 100 MW и повече, които се свързват директно към мрежите средно и високо напрежение. ... още
Дизелови генератори за центрове за данни
Бързото развитие на дейността в интернет, а и на цялата индустрия, свързана с тази технология, води до увеличаване потока на информация в мрежата и неизбежната необходимост от съхраняване и анализиране на големи масиви от данни (big data). С оглед на това енергетиката трябва да се адаптира към този нов начин на работа и да отговори на нуждата за съхранение на данни от различни отрасли като банково дело, търговия и дори такива от общинските администрации. ... още
Иновации при соларните инвертори
Пазарът на инвертори за търговски фотоволтаични системи продължава да се развива с бързи темпове. Това може да се обясни отчасти със съществената роля, която те изпълняват в соларните инсталации. Въпреки че инверторите отговарят само за около 10% от цената на фотоволтаичната система, в действителност те оказват влияние върху приблизително 30% от разходите, управляват 100% от произведената енергия и контролират разходите по експлоатация и поддръжка. ... още
Управление на течни радиоактивни отпадъци
Сцел намаляване на количествата на изпусканите в околната среда радиоактивни и други токсични отпадъци се налага постоянното подобряване на процесите и технологиите на тяхното третиране. Обработката на течните радиоактивни отпадъци често включва няколко последователни стъпки като филтрация, утаяване, сорбция, йонообмен, евапорация и/или мембранна сепарация, което позволява изпълнението на условията за изпускането им в околната среда, както и достигане до концентрациите за обезвреждане. Нови и подобрени материали и процеси се разглеждат и развиват в редица страни. Възможно е и съчетаване на ... още
Енергийно ефективни трансформатори
Съвременните разпределителни трансформатори могат да бъдат по-ефективни от всякога и в същото време и икономични. Пазарната действителност показва, че аморфната технология може да бъде още по-ефективна и не прекомерно скъпа. Общите разходи за собственост и разходите, свързани с жизнения цикъл, са важни съображения, включени във формулата за капитализация, които позволяват да се предвидят загубите по време на целия очакван жизнен цикъл на трансформатора. ... още
Проверка на конструкцията на електрически табла по стандарт IEC 61439
Oсновните фактори за непрекъснатия растеж на пазара на електрически табла са добрите перспективи в областта на промишлената автоматизация, на автоматизацията за бита, а така също и строгите нормативни изисквания за безопасност в производствена среда. Сериозните инвестиции в проекти за добив на енергия от възобновяеми източници и засиленото търсене на системи за автоматизация в хранително-вкусовата промишленост създават възможностите за растеж на пазара на електрически табла. От друга страна, техните високи цени и силното фрагментиране на пазара са главните фактори, ограничаващи растежа. ... още
Кабели и конектори за фотоволтаични инсталации
Проектирането и планирането на една фотоволтаична инсталация, независимо дали е покривна или наземна, е комплексен и трудоемък процес. С особено внимание проектантите на соларни електроцентрали подхождат към електрическото окабеляване, тъй като използваните кабели и конектори са подложени на топлинни, механични и други натоварвания по време на експлоатацията на съоръжението. ... още
Енергийна ефективност на парокондензатни системи
Установено е, че индустриалните парокондензатни системи отговарят за приблизително 30% от промишленото енергопотребление в световен мащаб. Въпреки че е наличен значителен потенциал за подобрение на енергийната ефективност в тези системи, той до голяма степен все още не е реализиран. ... още
Безжични сензорни технологии за топлоснабдителни мрежи
Обновяването на системите за централно отопление чрез използването на безжични сензорни мрежи - технология за мониторинг и управление експлоатацията на топлоснабдителната инсталация, ще доведе до по-ефективно оползотворяване на топлинната енергия. ... още
Изпитване на прекъсвачи
Прекъсвачите са сред най-важните компоненти на съвременните електрозахранващи системи. Те трябва да се задействат в рамките на изключително кратък интервал след засичането на повредата по мрежата, за да се предпазят други уязвими и скъпи съоръжения като трансформаторите например. ... още
Нови разработки при Ethernet технологиите дават възможност за сигурното им приложение в тежки условия на работа ... още


Top