Технически статии

Симулаторно обучение на оперативния персонал в АЕЦ Козлодуй
Същност на симулаторните технологии и симулаторното обучение, съвременно състояние и оборудване. В най-общ вид симулаторите са специални технически средства, които представляват комбинация от математически модел на дадено оборудване, неговите работни състояния и процеси и съответния човеко-машинен интерфейс. Обхватът и точността на тези два компонента определят степента на реализъм, осигурявана от симулаторната установка.Симулаторното обучение е специфичен вид практическо обучение, при което реалната технологична среда се пресъздава с използването на различни по обхват и функционалност симулатори. Независимо от експоненциалното развитие ... още
Милена Стоянова, управител на Техем Сървисис ... още
Интелигентни електроенергийни мрежи
Технически и икономически аспекти на Smart Grid концепцията Въпросите относно необходимостта, действието и особеностите на интелигентните електроенергийни мрежи (Smart Grid) SG бяха разгледани в бр. 2/2010 г. на сп. Енерджи ревю. Практическата реализация на мрежите и ефективната им експлоатация изискват реализирането на решения на множество технически и икономически проблеми. По-голямата част от тях са все още в етап на принципно уточняване и първоначални варианти, които предстои да бъдат оценявани и усъвършенствани, докато други вече навлизат като технически средства и ... още
Видове корозия и методи за защита Природният е газ е сред енергоносителите, намиращи широко приложение както в промишлеността, така и в битовия сектор. В сравнение с другите видове горива, той се отличава с редица предимства като висока специфична топлина на изгаряне, високоефективен горивен процес (до 93%) при ниска температура на кондензация на водни пари в димните газове, сравнително невисока себестойност, лесен добив и т.н. Сред основните предимства на природния газ е и възможността да бъде транспортиран на големи ... още
Газификация на биомаса
Особености на процеса, използвани съоръжения Широко достъпна и лесно използваема, биомасата се приема за един от най-перспективните възобновяеми енергийни източници. Обикновено асоциирана предимно с дървесината и дървесните стърготини, терминът биомаса обединява и отпадни продукти с растителен произход от селското стопанство, хранително-вкусовата промишленост, бита, индустрията и други. В качеството си на възобновяем енергиен източник, биомасата е екологично чисто гориво, което освен за добиване на топлина чрез директно изгаряне, може да се използва и за производството на други течни ... още
Съвременни турбини за ВЕЦ
Характеристики и основни параметри на активни и реактивни водни турбини В съвременната хидроенергетика се използват разнообразни типове водни турбини. Най-разпространената им класификация се подчинява на принципа на действие, според който се разделят на две основни групи – активни и реактивни. Работният процес при активните водни турбини се характеризира с преобразуване само на кинетична енергия, докато реактивните преобразуват предимно потенциалната енергия на водата. В настоящата статия са разгледани типовете активни и реактивни турбини, познати с имената на своите изобретатели ... още
Повишаване на ефективността при вятърните генератори
Съвременни конструктивни и технологични нововъведения ... още
Реконструкция на електрическата мрежа ВН в АЕЦ Козлодуй
Калин СтояновОткритата разпределителна уредба на АЕЦ Козлодуй има две основни предназначения: разпределение на произведената от енергийните блокове електроенергия и осигуряване на собствените нужди на АЕЦ, включително захранване на Брегова помпена станция (БПС). Цех ОРУ осъществява и техническо обслужване на електропроводите 220 kV Атом и 110 kV Неутрон, които са собственост на атомната централа. Уредбата е технологично свързана с енергийните блокове, тъй като в електрокомандните зали се намират голяма част от технологичните и електрическите защити на блоковите и общостанционните съоръжения, както ... още
Микроинвертори за фотоволтаични системи
Преобразуването на постоянно напрежение в променливо с помощта на инвертори се използва отдавна в енергетиката. Масово съвременно приложение то намира във фотоволтаичните системи (PV System) поради необходимостта от преобразуване на постоянното напрежение, създавано от техните панели. Цената на добиваната от тях електроенергия е по-висока от тази на традиционните електрогенериращи мощности, но тенденцията е към изравняването им в обозримо бъдеще.Класическото решение, прилагано при на РV системите - общ преобразувател за всички или за група панели, е утвърдено в практиката, но има ... още
Трансформатори СрН и НН
Основни технически характеристики и новаторски подходи в конструкцията Както е известно, основното предназначение на силовите трансформатори е преобразуването на напрежения в системите за променлив ток чрез електромагнитна индукция, при неизменна честота и без съществени загуби. Обект на настоящата статия са основните технически характеристики на трансформаторите – номинална мощност, напрежение, КПД, нива на генерирания шум, както и съвременните методи за конструиране и диагностика.Номинална мощност и напрежениеНоминалната мощност на трансформатора се дефинира като възможната продължителна мощност, която трансформаторът може да ... още
Интелигентни електроенергийни мрежи
Smart Grid технологиите – предпоставки за развитие, функционални характеристики, специфични особености Независимо от многобройните технически подобрения, принципът на действие на съвременните електроенергийни мрежи (ЕЕМ) в основата си продължава да е същия, както при създаването им преди повече от 100 години. Непрекъснато нарастващите нужди от електрическа енергия и тревожното влияние на производството й върху околната среда очертават все по-ясно редица недостатъци, чието отстраняване изисква нови решения. Това доведе до идеята за интелигентните електроенергийни мрежи (Smart Grid, Smart Electric ... още
Котли за изгаряне на биомаса
Видове биомаса и особености на съоръженията за нейното оползотворяванеНамаляващите запаси от първични енергийни източници и екологичните проблеми, възникващи от тяхното използване са само част от причините довели до търсенето на алтернативни източници на енергия и разработването на нови технологии за тяхното оползотворяване. Значителните горски ресурси, с които разполага страната ни и сравнително развитото ни селско стопанство, определят висок потенциал за развитие на технологиите за оползотворяване на биомаса. Спадаща към възобновяемите енергийни източници, биомасата е сред енергоносителите, които за разлика от ... още
Когенерацията
Водеща технология за енергопроизводство в световен мащабТехнологията на комбинирано производство на топло- и електроенергия, позната още като когенерация, се приема за една от най-ефективните технологии за енергопроизводство. Освен значително повишаване ефективността на производството и намаляване на разходите за първични енергийни ресурси, с когенерацията се постигат и по-ниски нива на вредни емисии, изхвърляни в атмосферата.Практиката показва, че независимото производство на топло - и електроенергия е свързано с непълно оползотворяване на енергията на горивото и изхвърляне на отпадъчната топлина в атмосферата. Това ... още

ВОДЕЩИ ТЕМИ
Технологии за управление, наблюдение и защита на КРУ

Технологии за управление, наблюдение и защита на КРУ

Процесите в комплектните разпределителни уредби и подстанциите в общ аспект се реализират чрез автоматизирани системи за наблюдение, управление и защита. Развитието на автоматизацията в наши дни освен мониторинг и контрол ... още
Отопление и охлаждане с възобновяема енергия

Отопление и охлаждане с възобновяема енергия

Необходимостта от ефективно отопление и охлаждане, базирано на възобновяеми енергийни източници, е сред основните приоритети на държавите, стремящи се към изпълнение на поетите ангажименти съгласно Парижкото споразумение относно изменението на ... още
Индустриални пещи

Индустриални пещи

Индустриалните пещи се класифицират спрямо използвания източник на топлина, целта на нагряване на материала, характера на топлообмена, метода на горене, експлоатационния режим и типа на възстановяване на топлинната енергия ... още
Стратегии за енергийна ефективност в центрове за данни

Стратегии за енергийна ефективност в центрове за данни

През последните 5 години енергийните потребности на центровете за данни се запазват относително непроменени, което частично се дължи на преминаването към съоръжения с хипер голям мащаб ... още
Диагностика и тестване на кабели

Диагностика и тестване на кабели

Тестването и диагностиката на кабели гарантира надеждността на системата и нейната безопасност. Съществуват редица методи за изпитване и диагностика, като изборът на подходящия трябва да се съобрази със спецификата на системата и условията на работа ... още


Top