Технически статии

Поликристални и тънкослойни фотоволтаични модули
Развитието на фотоволтаичните технологии преминава през няколко ключови етапа, обусловени от използваните в производството технологии и материали. Първият от тях е свързан със силициевите соларни клетки, базирани на заимствани от компютърните чипове технологии. Следващото поколение идва с тънкослойните модули, специално разработени за събиране на енергия от слънцето, но отново повече или по-малко взети от областта на микроелектрониката. Водещ материал е аморфният силиций, нанасян на тънки слоеве. Новият процес води до икономия на силиция и, съответно, до поевтиняване на панелите. Последната ... още
Инвертори за PV централи
Пазарен преглед на продуктови новости в областта на инверторните технологии за фотоволтаични централи ... още
Природният газ е сред широко използваните горива. Фактът, че е широко приложим в отоплителните системи определя известни вариации в годишното му потребление. Съответно, тенденцията е нарастване на употребата му през зимните месеци и спад през летните. В тази връзка, възможностите за съхраняване на природния газ играят немалка роля за подсигуряване на търсенето, независимо от неговите вариации. Също така, процесите на проучване, добив и транспортиране на природния газ отнемат немалко време, поради което е добре, той да може да бъде съхранен ... още
Функционалност, комуникационни възможности, съобразяване с типа на товара, тестване и поддръжка на UPS устройства ... още
Регулатори на налягане за газ
Регулаторите на налягане са сред основните елементи в газоснабдителните системи. С тяхна помощ се осигурява намаляване на налягането и автоматичното му поддържане на изхода, независимо от измененията в дебита на газа и входното налягане. Регулирането е посредством промяна на дебита, преминаващ през регулиращия вентил. Регулаторите на налягане могат да осигурят също така предпазно затваряне на системата или намаляване на налягането, или да стабилизират или регулират пада на налягането и дебита. Основната разлика между регулаторите на налягане и регулиращите вентили е ... още
Регенеративни горелки
Висока ефективност, ниски емисии на парникови газове ... още
Когенерация с цикъл на Ранкин с органична течност
Съгласно законите на термодинамиката, няма процес на производство на енергия или извършване на полезна работа, който да се характеризира със 100% ефективност. Например при изгарянето на гориво за производство на електроенергия, голяма част от произведената топлинна енергия се губи под формата на отпадна топлина. Енергийните ограничения и проблемите с климата са сред основните предпоставки за разработване на различни решения за оползотворяването на този ниско температурен ресурс при производството на електроенергия. Сред най-широко използваните решения в тази насока се явява цикълът ... още
Предпоставки и възможности за изграждане на нови ядрени мощности в АЕЦ Козлодуй
Докладът на инж. Йордан Йорданов, изпълнителен директор на АЕЦ Козлодуй в периода 2000/2001 г., е представен в рамките на тазгодишното издание на международната конференция, организирана от БУЛАТОМ (2-4 юни т. г.). ... още
Производство на електроенергия от биомаса
Биомасата се счита за един от най-добрите примери за неконвенционален източник на енергия. Тя също така се счита и за подходяща алтернатива на изкопаемите горива при производството на електроенергия. Известно е, че под общото наименование биомаса обикновено се има предвид суровини, получени от дървесни отпадъци, отпадъци от селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост, както и растения и дървета, отглеждани с цел използването им като суровина при производството на енергия. Към биомасата се включват също и утайките, получени при пречистването на ... още
Двукратни турбини за малки ВЕЦ
Двукратните водни турбини са подходящо решение при изграждането на малки водноелектрически централи в България. Приложението им се обуславя от особеностите на географските условия, характеризиращи се с голям диапазон на изменение на геодезичните напори и на водните количества, както и от спецификите на местния енергиен пазар. От инвестиционна гледна точка, инсталациите с двукратни турбини се характеризират със сравнително ниски капиталовложения (до три пъти по-ниски в сравнение с алтернативните решения) и ниски експлоатационни разходи. Високата степен на оползотворяване на разполагаемия хидроенергиен потенциал ... още
Прецизното проучване на характеристиките на вятъра и метеорологичните особености на избрания терен са важен аспект от подготовката и експлоатацията на всеки ветроенергиен проект. За целта се съставя стратегия за мониторинг, която обхваща избора на подходящо място за поставяне на измервателни мачти, съобразен с терена, релефа, различни препятствия и ограничения, конфигурация на мачтите, подбор и инсталация на сензори и други измервателни устройства. Предварителните измервания продължават минимум дванадесет месеца, през време на което получените данни се събират, в последствие се съпоставят ... още
Интервю с Николай Иванов, управител и собственик на Завод за горещо поцинковане
Стремим се да надхвърлим очакванията на нашите клиенти ... още
Интервю Руи Кардосо, регионален директор на Efacec Central Europe
Работим по няколко нови проекта в областта на вятърната и слънчевата енергетика в България ... още
Интервю с Михал Калузек, мениджър продажби Източна Европа на RefuSol
В процес на изграждане сме на проекти с мощност от 6 MW ... ощеПРЕПОРЪЧАНО
АББ и ВЕЦ Кадиево си партнираха за изграждането на първата зелена зарядна станция в България

АББ и ВЕЦ Кадиево си партнираха за изграждането на първата зелена зарядна станция в България

Първата зелена бързозарядна станция у нас е захранвана директно със зелена енергия от водноелектрическата централа, намираща се на втората по големина река в Родопите – Въча ... още
Нови компактни DC комбиниращи кутии PV Next Mini на Weidmueller

Нови компактни DC комбиниращи кутии PV Next Mini на Weidmueller

Новите варианти вече позволяват системите с 2MPP също да бъдат защитени и свързани, например за да се увеличи максимално ефективността на системите на различни покривни площи ... още
По-бързо изграждане на Edge инфраструктури

По-бързо изграждане на Edge инфраструктури

Системата от ново поколение VX IT на Rittal е най-бързият IT шкаф в света. Замислено като универсален и модулен вариант, решението може да се използва като мрежови и сървърен шкаф в различни крайни приложения ... още
Решения от ново поколение за фотоволтаични централи по пътя към по-устойчив енергиен сектор

Решения от ново поколение за фотоволтаични централи по пътя към по-устойчив енергиен сектор

Инверторната станция серия PV3X от Siemens е с по-висока ефективност в сравнение с конкурентните алтернативи на пазара, тъй като достига 99,1% CEC. Това способства за успешното производство на енергия за по-мащабни проекти ... още


Top