Технически статии

Когенераторни системи за локални приложения ... още
Ветроенергийни централи в България
Потенциал за изграждане, преглед на реализирани и предстоящи проекти, перспективи пред развитието на сектора ... още
Поликристални и тънкослойни фотоволтаични модули
Развитието на фотоволтаичните технологии преминава през няколко ключови етапа, обусловени от използваните в производството технологии и материали. Първият от тях е свързан със силициевите соларни клетки, базирани на заимствани от компютърните чипове технологии. Следващото поколение идва с тънкослойните модули, специално разработени за събиране на енергия от слънцето, но отново повече или по-малко взети от областта на микроелектрониката. Водещ материал е аморфният силиций, нанасян на тънки слоеве. Новият процес води до икономия на силиция и, съответно, до поевтиняване на панелите. Последната ... още
Инвертори за PV централи
Пазарен преглед на продуктови новости в областта на инверторните технологии за фотоволтаични централи ... още
Природният газ е сред широко използваните горива. Фактът, че е широко приложим в отоплителните системи определя известни вариации в годишното му потребление. Съответно, тенденцията е нарастване на употребата му през зимните месеци и спад през летните. В тази връзка, възможностите за съхраняване на природния газ играят немалка роля за подсигуряване на търсенето, независимо от неговите вариации. Също така, процесите на проучване, добив и транспортиране на природния газ отнемат немалко време, поради което е добре, той да може да бъде съхранен ... още
Функционалност, комуникационни възможности, съобразяване с типа на товара, тестване и поддръжка на UPS устройства ... още
Регулатори на налягане за газ
Регулаторите на налягане са сред основните елементи в газоснабдителните системи. С тяхна помощ се осигурява намаляване на налягането и автоматичното му поддържане на изхода, независимо от измененията в дебита на газа и входното налягане. Регулирането е посредством промяна на дебита, преминаващ през регулиращия вентил. Регулаторите на налягане могат да осигурят също така предпазно затваряне на системата или намаляване на налягането, или да стабилизират или регулират пада на налягането и дебита. Основната разлика между регулаторите на налягане и регулиращите вентили е ... още
Регенеративни горелки
Висока ефективност, ниски емисии на парникови газове ... още
Когенерация с цикъл на Ранкин с органична течност
Съгласно законите на термодинамиката, няма процес на производство на енергия или извършване на полезна работа, който да се характеризира със 100% ефективност. Например при изгарянето на гориво за производство на електроенергия, голяма част от произведената топлинна енергия се губи под формата на отпадна топлина. Енергийните ограничения и проблемите с климата са сред основните предпоставки за разработване на различни решения за оползотворяването на този ниско температурен ресурс при производството на електроенергия. Сред най-широко използваните решения в тази насока се явява цикълът ... още
Предпоставки и възможности за изграждане на нови ядрени мощности в АЕЦ Козлодуй
Докладът на инж. Йордан Йорданов, изпълнителен директор на АЕЦ Козлодуй в периода 2000/2001 г., е представен в рамките на тазгодишното издание на международната конференция, организирана от БУЛАТОМ (2-4 юни т. г.). ... още
Производство на електроенергия от биомаса
Биомасата се счита за един от най-добрите примери за неконвенционален източник на енергия. Тя също така се счита и за подходяща алтернатива на изкопаемите горива при производството на електроенергия. Известно е, че под общото наименование биомаса обикновено се има предвид суровини, получени от дървесни отпадъци, отпадъци от селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост, както и растения и дървета, отглеждани с цел използването им като суровина при производството на енергия. Към биомасата се включват също и утайките, получени при пречистването на ... още
Двукратни турбини за малки ВЕЦ
Двукратните водни турбини са подходящо решение при изграждането на малки водноелектрически централи в България. Приложението им се обуславя от особеностите на географските условия, характеризиращи се с голям диапазон на изменение на геодезичните напори и на водните количества, както и от спецификите на местния енергиен пазар. От инвестиционна гледна точка, инсталациите с двукратни турбини се характеризират със сравнително ниски капиталовложения (до три пъти по-ниски в сравнение с алтернативните решения) и ниски експлоатационни разходи. Високата степен на оползотворяване на разполагаемия хидроенергиен потенциал ... още
Прецизното проучване на характеристиките на вятъра и метеорологичните особености на избрания терен са важен аспект от подготовката и експлоатацията на всеки ветроенергиен проект. За целта се съставя стратегия за мониторинг, която обхваща избора на подходящо място за поставяне на измервателни мачти, съобразен с терена, релефа, различни препятствия и ограничения, конфигурация на мачтите, подбор и инсталация на сензори и други измервателни устройства. Предварителните измервания продължават минимум дванадесет месеца, през време на което получените данни се събират, в последствие се съпоставят ... още
Интервю с Николай Иванов, управител и собственик на Завод за горещо поцинковане
Стремим се да надхвърлим очакванията на нашите клиенти ... ощеПРЕПОРЪЧАНО
Звездовиден трифазен дистанционер за eлектрoпроводи 20 kV

Звездовиден трифазен дистанционер за eлектрoпроводи 20 kV

Звездовидният дистанционер се характеризира с това, че изолаторните елементи са стандартни композитни изолатори с еднаква дължина, а свързващите клеми са стандартни тип „лодка" ... още
Иновативни цялостни решения от Siemens за устойчива електрификация

Иновативни цялостни решения от Siemens за устойчива електрификация

Siemens предоставя пълен пакет високотехнологични системи за преобразуване на средно напрежение за фотоволтаични електроцентрали и приложения за съхранение на енергия с батерии. Важна част от богатата гама на Siemens са ... още
Немски стандарт за PV системи до ключ от Sonnis Energy Bulgaria

Немски стандарт за PV системи до ключ от Sonnis Energy Bulgaria

Sonnis Energy Bulgaria се специализира в това да анализира и адаптира фотоволтаични решения към настоящите и бъдещи нужди на всеки клиент предвид развитието на пазарните тенденции. Всяка една система се проектира строго индивидуално ... още
Коника Минолта България,  Дарина Георгиева: Създаваме иновативни и интелигентни решения, подпомагащи устойчивото развитие на енергийния сектор

Коника Минолта България, Дарина Георгиева: Създаваме иновативни и интелигентни решения, подпомагащи устойчивото развитие на енергийния сектор

В специално интервю за изданието Дарина Георгиева, акаунт мениджър в компанията, коментира последните новости при технологиите на Konica Minolta за видеонаблюдение в соларни паркове ... още
Оптимална надеждност на захранването с батерия LUNA2000-97KWH на Huawei

Оптимална надеждност на захранването с батерия LUNA2000-97KWH на Huawei

Независимо дали целта е спестяване на енергийни разходи, намаляване на въглеродния отпечатък или преодоляване на неочаквани прекъсвания на електрозахранването, системата за съхранение LUNA2000-97KWH на Huawei предлага иновативно и надеждно решение за по-устойчив бизнес ... още


Top