Технически статии

Територията на България е богата на термални води с температура, варираща от 20 до 100 °C. Според доклад, подготвен от представители на Геологически институт на БАН, изворите с термална вода се използват към днешна дата предимно за балнеология, отопление и климатизация на помещения, парници, термопомпи, бутилиране на минерална вода и безалкохолни напитки и други. Някои от приложенията - балнеология и термопомпи бележат своето стабилно развитие в процентно отношение в периода 2005-2010 година. За този период използването на геотермална енергия ... още
Подходящи са за експлоатация при тежки условия ... още
АЕЦ подлежи на непрекъснат контрол както на национално, така и на международно ниво
Д-р Сергей Цочев, председател на Агенцията за ядрено регулиране (АЯР), пред сп. Енерджи ревю ... още
Модернизация на Францисови водни турбини
Един oт важните проблеми в съвpeмeннaтa xидpoeнepгeтикa e мoдepнизaциятa нa мaшиннoтo oбopудвaнe във водноелектрическите централи c цел пoвишaвaнe нa тяхната eфeктивнocт. Решаването на този проблем е от съществено значение за страни c oгpaничeни eнepгийни pecуpcи като Бългapия. По-голямата част от цeнтpaлите, поcтpoeни у нас пpeди 50 и пoвeчe гoдини, ca c мaлкa инcтaлиpaнa мoщнocт (до 10 MW) и c ocтapeли и aмopтизиpaни мaшини. B статията ca paзглeдaни няколко примера за успешно реализирани проекти за модернизация на основни елементи от проточната ... още
Energy Harvesting технологии
Събиране и преобразуване на енергия чрез автономни миниатюрни електрозахранвания Производството на електричество чрез използване на енергиите на течащата вода, вятъра и слънцето се практикува отдавна, като в последно време рязко нараства делът на последните два енергоизточника. Така произведените количества електроенергия се предоставят чрез електрическата мрежа за ползване от свързаните към нея потребители. ... още
Литиевите акумулатори
Параметри, приложения, специфики на процеса на зареждане Класическите приложения на акумулаторите непрекъснато се разширяват - нараства броят на захранваните с тях преносими устройства, все по-често се налага монтирането на електронни апаратури в места без електрическа мрежа, както и осигуряване работата на захранваните от нея товари при липса на мрежово напрежение. В последните години към това се прибавиха системите, използващи алтернативни източници на електроенергия, които трябва да съхраняват оставащата й част при намалена консумация и да я осигуряват при липса на ... още
Нова турбина за ниска и умерена скорост на вятъра
Технологията бе представена по време на EWEA 2011 в Брюксел ... още
Ефективното преобразуване на вятърната енергия в електрическа чрез самостоятелно работещи или обединени във вятърен парк турбини, задължително изисква професионално проучване и проектиране. Всяка малка неточност както при ветроенергийния одит, така и при избора на подходящи турбини, може да доведе до неправилна оценка на годишната електропроизводителност и непредвидени загуби в процеса на експлоатация. ... още
Дистанционен мониторинг на фотоволтаични централи
Системите за дистанционен мониторинг осигуряват постоянно наблюдение над работните параметри на фотоволтаичните паркове и предоставят актуална информация за състоянието на всеки компонент. По този начин се постига оптимална ефективност на централата и се намалява времето за откриване на евентуални повреди и тяхното отстраняване. ... още
Носещи конструкции за соларни системи
Носещи конструкции за соларни системи ... още
Инсталации за производство на пелети
Основни етапи и използвани съоръжения в производството В последните години се забелязва непрекъснат ръст в производството и употребата на биогорива. Редица са факторите, определящи този процес. Сред основните е фактът, че като алтернатива на традиционно използваните горива, биогоривата, освен че са екологично чисти, употребата им води и до реални икономически ползи. Сред бързо навлизащите и придобиващи все по-голяма популярност биогорива са биопелетите. За относително кратък период от време те завзеха сериозен пазарен дял и спечелиха значително доверие сред потребителите. ... още
Производство на биодизел
Процеси и съоръжения, използвани в процеса на производство на биодизел Измененията в климата, екологичните проблеми и най-вече ограничените запаси от петрол, намиращи се във владение на малка група страни износителки, от които зависят всички останали, са сред основните предпоставки за търсенето на подходящи екологосъобразни алтернативи. За една от особено перспективните се приема производството на биодизел. Сред причините за това са както добрите му характеристики, като алтернативно дизелово гориво за автомобилния, автобусния транспорт, за селскостопанската техника и като ... още
Паро-газови електроцентрали
Високоефективно и екологично решение за производство на електроенергия ... още
Малки ВЕЦ
Технически специфики, конструктивни особености, видове турбини и потенциал за изграждане у нас Съществуващият технически и икономически потенциал за изграждане на големи водноелектрически централи у нас вече е почти изчерпан или е неизползваем поради съображения, свързани с опазването на околната среда. Последните два големи обекта, които очакват въвеждане в експлоатация, са ВЕЦ “Цанков камък”, с инсталирана мощност 80 MW и проектно годишно производство 185 GWh, и проектът “Горна Арда”, с инсталирана мощност 170 MW и очаквано средногодишно производство от ... още
Управление, мониторинг и поддръжка на ветроенергийни системи
Управлението, мониторингът и поддръжката на ветроенергийните системи имат за цел осигуряването на оптимални работни параметри и максимално ниво на ефективност във всички експлоатационни условия. Повечето съвременни ветрогенератори се управляват напълно автоматично и разполагат с възможности за дистанционен мониторинг и контрол. ... ощеПРЕПОРЪЧАНО
АББ и ВЕЦ Кадиево си партнираха за изграждането на първата зелена зарядна станция в България

АББ и ВЕЦ Кадиево си партнираха за изграждането на първата зелена зарядна станция в България

Първата зелена бързозарядна станция у нас е захранвана директно със зелена енергия от водноелектрическата централа, намираща се на втората по големина река в Родопите – Въча ... още
Нови компактни DC комбиниращи кутии PV Next Mini на Weidmueller

Нови компактни DC комбиниращи кутии PV Next Mini на Weidmueller

Новите варианти вече позволяват системите с 2MPP също да бъдат защитени и свързани, например за да се увеличи максимално ефективността на системите на различни покривни площи ... още
По-бързо изграждане на Edge инфраструктури

По-бързо изграждане на Edge инфраструктури

Системата от ново поколение VX IT на Rittal е най-бързият IT шкаф в света. Замислено като универсален и модулен вариант, решението може да се използва като мрежови и сървърен шкаф в различни крайни приложения ... още
Решения от ново поколение за фотоволтаични централи по пътя към по-устойчив енергиен сектор

Решения от ново поколение за фотоволтаични централи по пътя към по-устойчив енергиен сектор

Инверторната станция серия PV3X от Siemens е с по-висока ефективност в сравнение с конкурентните алтернативи на пазара, тъй като достига 99,1% CEC. Това способства за успешното производство на енергия за по-мащабни проекти ... още


Top