Технически статии

Актуални тенденции в соларната индустрия
Cоларните технологии са еволюирали в значителна степен от възникването си през 60-те години на 20 век. Докато в миналото фотоволтаиците се смятаха за нещо изключително иновативно, днешните технологични открития предопределят големия ръст в индустрията. Редица нови разработки в областта на PV технологията ще допринесат и за бъдещия успех на сектора. ... още
Технологични новости при котлите на биомаса
През 2012 г. общото количество произведена енергия от биомаса е било над 51 EJ, което представлява около 10% от генерираната енергия в световен мащаб. Около 50% от тази енергия е използвана в развиващите се страни за традиционните битови нужди (отопление и готвене) с ниска ефективност. ... още
Компресори за природен газ
Използването на природен газ като гориво в автомобилния и масовия транспорт създаде условия за възникването на изцяло нови приложения на компресорната техника. Редица проблеми в тези сектори, свързани с недостига на енергия и управлението на енергийните доставки, влошеното качество на атмосферния въздух и високите цени на енергоносителите, допринесоха за важността на природния газ като алтернатива на горивата, получени при преработката на суров петрол. ... още
Повишаване на енергийната ефективност в металолеенето
Леенето е един от най-старите и най-широко разпространените процеси за формоване на метал, включващ изливането на стопен метал в желаната форма и изчакване на втвърдяването му. Често се използва за производството на сложни детайли, чието изработване би било прекалено скъпо при прилагане на други методи. ... още
Интегриране на възобновяеми енергийни технологии в центрове за данни
Интересът към възобновяемите източници на енергия се определя от два ключови фактора - устойчивост по отношение на околната среда и енергийни спестявания. Потреблението на електроенергия в един център за данни е съществено, а енергийните разноски отговарят за почти половината от общите експлоатационни разходи. ... още
Системи за радиационен мониторинг
Cистемите за радиационен мониторинг се класифицират в няколко категории - за следене на радиацията в околната среда, за персонално измерване на дозата, за мониторинг на повърхности, за радиоактивни материали и за мониторинг на зони. Измервателната технология, прилагана в индустриални условия се основава предимно на способността на радиационните лъчения да проникват в материалите. ... още
Съвременни технологични тенденции при горелките
Изискванията към производителите в световен мащаб никога не са били по-високи. Компаниите в много области на промишлеността трябва да оптимизират производителността си и да сведат до минимум количествата генерирани отпадъци, като същевременно не надвишават и нормите за вредни емисии, независимо от регулаторните изисквания в дадената държава или регион. ... още
Енергийно ефективни електродвигатели
Oт 1995 г. ефективните двигатели имат все по-сериозно присъствие на световните пазари, което е съпътствано от много международни стандарти, класифициращи моторите в категории IE1 до IE4 в зависимост от енергийната им ефективност. Тези стандарти имат широко приложение и формират една общоприета техническа платформа, на която се базират държавните стандарти, имащи за цел производството на все по-ефективни двигатели. ... още
Интелигентната възобновяема енергия и цифровизацията ще са акценти на конференцията Intersolar Europe 2017
Bсе повече от изграждащите фотоволтаични инсталации инвестират в електроцентрали от голям мащаб. Тази нова тенденция в сектора ще бъде сред темите, дискутирани по време на конференцията Intersolar Europe, която ще се проведе в Мюнхен на 30 и 31 май т. г. ... още
Модерни решения за управление на вятърни турбини
Първите разработени системи за управление на вятърни турбини са били относително прости. Те са използвани за съоръжения, работещи с еднакъв ъгъл на наклона на лопатките и постоянна скорост, като от тях се е изисквало единствено да стартират или спрат турбината, както и да обърнат гондолата по посока на вятъра. ... още
Безжични датчици за течове на газ
Промишлените процеси, осъществявани в предприятията от нефтената и газовата индустрия, рафинериите, заводите за химикали и електроцентралите, често включват токсични и запалими газове, които представляват сериозен риск, ако бъдат изпуснати в атмосферата. Сероводородът и метанът са едни от най-често отделяните и най-опасните промишлени газове. ... още
Хибридни термопомпи
Приблизително 40% от консумираната на територията на ЕС енергия се изразходва в домакинствата, като 70% от този дял се използва за отопление на помещения и получаване на гореща вода. Голяма част от 122-та милиона домакинства в държавите членки все още се отопляват чрез изгаряне на изкопаеми горива. ... още
Охлаждане на електрически табла
Oсновната функция на електрическите шкафове и табла е да предпазват намиращите се в тях устройства от влага, вода, омаслен въздух, корозивни пари или прах в околния въздух. Електроапаратурата обикновено има специфициран работен температурен диапазон и поради тази причина поставянето й в табла и шкафове, в които съществува риск от покачване на температурата, е проблем. ... още
Обезсоляване на нефт
Bажен етап от преработката на суровия нефт е обезсоляването му. Минералните соли в състава му могат да създадат редица проблеми при последващата обработка и рафиниране на петрола, тъй като се отлагат по процесното оборудване и ускоряват корозията на тръбопроводите и съоръженията. Солите обикновено са разтворени в малки капчици вода, които са част от водно-нефтената емулсия. ... още
Съхранение на радиоактивни отпадъци
Pадиоактивните отпадъци се генерират в резултат на голямо разнообразие от дейности, свързани с различни радиоактивни материали, например функционирането на атомни електроцентрали, употребата на запечатани радиоактивни източници в индустрията, използването на изкуствени радионуклиди в болници и лаборатории, както и извеждането от експлоатация на такива съоръжения. Физичните, химичните и радиологичните характеристики на отпадъците, образуващи се вследствие на тези дейности, варират в широк диапазон. ... още


Top