Технически статии

Технологии за оползотворяване на отпадна топлина
Kакто е известно, отпадната топлина е остатъчна енергия, генерирана в рамките на промишлен процес, която практически не се използва. Източници на отпадна топлина могат да бъдат горещи горивни газове, изпускани в атмосферата, нагрети продукти, изходящи от индустриалния процес, или загрети повърхности на оборудване. ... още
Технологични подобрения в областта на вятърната енергетика
Tенденцията в развитието на вятърната енергетика е към масова, конкурентна и надеждна технология. В световен мащаб се отбелязва напредък с включване на повече държави, увеличение на инвестициите и годишно инсталираните мощности. Технологичните подобрения непрекъснато намаляват разходите за енергия. Индустрията е преминала успешно както през затруднения, така и през разширения на веригите за доставка. ... още
Пестене на енергия в ПСОВ
Бързата урбанизация и увеличаването на населението налагат необходимостта от качествени услуги по третиране на отпадъчните води. Очакваното по-голямо натоварване със замърсители на пречиствателните станции обуславя нуждата от изграждането на повече и усъвършенствани съоръжения, използващи съвременни технологии за обработка. ... още
Измерване качеството на електрическата енергия
Tемата за качеството на електрическата енергия е всеобхватна. Тя покрива всички аспекти на проектирането на ел. системи, от анализ на нива пренос и разпределение, до проблемите за крайните потребители. Поради това, качеството на електрическата енергия е важен въпрос за електроразпределителните дружества, крайните потребители, архитектите, строителните инженери, както и за производителите. Те трябва да работят заедно за разработване на решения, касаещи проблемите около качеството на електрическата енергия. ... още
Технологии за водно охлаждане на ядрени реактори
За нуждите на енергетиката се изисква достъп до големи количества вода, главно за охлаждане. Охлаждането с парен кондензат е най-големият консуматор на вода в ядрените централи. В много ситуации, с оглед пестене на водни ресурси в предприятието, се разглеждат алтернативи като сухо или мокро/сухо охлаждане. ... още
Предотвратяване на корозия при топлообменници
По-голямата част от техниките за контролиране на корозия се базират или на изолиране на корозиращия метал от средата, или на модифициране на средата по такъв начин, че анодната или катодната реакция да може да бъде управлявана. Алтернативно решение, разбира се, е използването на устойчиви на корозия метали за конструиране на оборудването. ... още
Методи за деемулгиране на нефт
Процесът деемулгиране представлява разделянето на емулсия суров нефт в отделни фази вода и нефт. Три фактора са най-важни за производителя на нефт от гледна точка на метода за деемулгиране - скоростта на извършвания процес, количеството вода, която остава в суровия нефт, както и качеството на отделената за изхвърляне вода. ... още
Мерки за повишаване на енергийната ефективност на индустриални хладилни системи
Xладилните системи имат важна роля в редица индустриални сектори, като те консумират значителни количества енергия и съответно генерират голяма част от експлоатационните разходи. Например приблизително 25% от използваната електроенергия в хранително-вкусовата промишленост е за захранване на системите за охлаждане и замразяване. ... още
Подобряване управлението на прекъсванията в електроразпределението
Kакто е известно, системата за управление на прекъсванията (СУП) е инструмент, който електроразпределителните дружества ползват с цел управление на мрежата и възстановяване на захранването след прекъсване на услугите. Чрез внедряването на СУП могат да бъдат редуцирани в значителна степен и разходите, които плащат дружествата и потребителите за едно прекъсване, както и да се подобри качеството на обслужване и да се гарантира сигурност за всеки, който използва или управлява електроенергийната мрежа. ... още
Удължената гаранция на соларни инвертори от Renewable Energy Insurance Broker елиминира недостатъците на заводската
Основните минуси на заводската гаранция на соларни инвертори са трудната и мудна комуникация с производителя, невъзможността за изпълнение на поетите ангажименти при банкрут на производителя и фактът, че не покрива труда на О&М компанията при дефект и ремонт на инвертора. ... още
ФИЛКАБ Солар предлага продуктите на немските компании SMA Solar Technology AG и Kostal Solar Electric GmbH.SMA Solar Technology e световен лидер с над 30 годишен опит в разработката и производството на соларни инвертори. Компанията е фокусирана изключително върху създаването на първокласни продукти, характеризиращи се с висока ефективност и дълъг експлоатационен живот. ... още
Удължаване гаранцията на соларни инвертори
Cоларните инсталации са инвестиции, които предоставят все по-висока възвращаемост, тъй като с времето цената на електрическата енергия от мрежата се покачва, а безплатната енергия от слънцето се запазва като константа. Времето, през което собствениците на такива инсталации ще могат да се възползват от тази възвращаемост обаче, зависи до голяма степен от продължителността на експлоатационния живот на компонентите, от които е изградена системата. ... още
Принципи при извеждане от експлоатация на ядрени реактори
През следващите 10 години предстои спирането на 80 атомни реактора за граждански цели. Разрешителните за работа на много от тях може да бъдат удължени, но в крайна сметка рано или късно те ще трябва да бъдат изведени от експлоатация. Мащабността на тази дейност обуславя необходимостта от адекватно национално и международно законодателство, значително по размер финансиране, иновативни технологии и голям брой висококвалифицирани кадри. ... още
Съвременни материали в добива на нефт и газ
Проучванията в областта на нефто- и газодобива достигат все по дълбоки води и разстояния под океанското дъно. Това налага необходимостта от разработването на нови технологии и материали, както и разширяване на работните характеристики на съществуващите материали. ... още
Интелигентни топлоснадбителни мрежи
Tемата за интелигентното топлоснабдяване обхваща областите, свързани с отоплението с енергия, получена от възобновяеми енергийни източници, използването на решения за съхранение на топлинна енергия, повишаването на енергийната ефективност от гледна точка на доставка и потребление, прилагането на информационни и комуникационни технологии в сектора, както и интегрирането с други енергийни мрежи. ... още


Top