Технически статии

Компенсиране на реактивна мощност при фотоволтаични инсталации
Управлението на реактивната мощност е важна част от цялостното регулиране на напрежението в електропреносните мрежи. Тя може да бъде генерирана като средство за повишаване нивата на напрежение или да бъде погълната и по този начин да доведе до понижаване на напрежението. ... още
Повишаване на енергийната ефективност в химическата индустрия
Xимическата промишленост отговаря за 19% от използваната за индустриални цели енергия на територията на ЕС. Голяма част от нея се съдържа във въглеводородните суровини - основно нефт и природен газ. Останалата част от енергията се използва за превръщането на суровините в полезни химични продукти посредством реакции и процеси на пречистване. ... още
Internet of Things технологии за интелигентни електроразпределителни мрежи
Mащабната технологична платформа Internet of Things (IoT) предстои да се разрасне до внушителните 50 млрд. свързани устройства до 2020 г., осигурявайки достъп до тази мрежа на все повече потребители, производители и доставчици на комунални услуги, прогнозират пазарните анализатори. ... още
Измерване на радон в сгради
Измерването на радон е относително лесна процедура, която е от съществено значение за оценка концентрацията му в сгради. С цел осигуряване на точни и последователни резултати, измерванията следва да се извършват на база стандартизирани протоколи. Вътрешната концентрация на радон варира в зависимост от конструкцията на сградата и вентилацията й. ... още
Почистване на топлообменници
Tоплообменните апарати, независимо от вида на приложението им, се замърсяват, дори да са проектирани добре и да се експлоатират и поддържат ефективно. Това налага топлообменниците и свързаното с тях оборудване да бъдат почиствани. Времето между отделните почиствания зависи от степента на замърсяване. В някои случаи то може да се осъществи по време на периодичната поддръжка - например два пъти годишно, а в други се изисква почистване с по-голяма честота, ежемесечно или на всеки 4 месеца. ... още
Облак-базирани технологии за нефтения и газовия сектор
Поради многото търговски ползи и възможности, които предлагат изчислителните облаци, те се превръщат в популярен модел за IT усъвършенстваните компании, които се стремят към растеж. Процесът на внедряване на тази технология в нефтения и газовия сектор, които могат да спечелят много от това, протича по-бавно в сравнение с други сектори. Това се дължи основно на недоверието на индустрията по отношение сигурността на данните, защитата на секретна информация и предпазването на интелектуалната собственост. ... още
Съвременни технологии за съхранeние на топлинна енергия
Cистемите за съхранение на енергия са предназначени да акумулират топлинната енергия, когато производството й надвишава консумацията, и да осигуряват достъп до нея при необходимост от страна на потребителите. Те спомагат за постигането на съответствие между доставката и потреблението на енергия, за използването на променливата по характер енергия от ВЕИ, за повишаването на общата ефективност, както и за намаляване емисиите на въглероден диоксид. ... още
Комуникационни системи за фотоволтаични инсталации
Значението на комуникационните системи и системите за управление на големи фотоволтаични инсталации ще нараства в бъдеще поради два факта: потенциала за намаляване на разходите, предизвикан от последните технологични тенденции, и по-високите изисквания, в резултат от усъвършенстваните решения за мониторинг и контрол. ... още
Автоматизация на електроразпределителни мрежи
За да се използват по най-добрия начин възможностите, които дава автоматизацията на електроразпределителните мрежи, трябва да се обединят комуникационните мрежи, системите за управление и устройствата на терен. Освен това е необходимо провеждането на достатъчно тестове и проби, за да е сигурно, че оборудването работи съгласно проектните изисквания. С цел осигуряване на безопасна и ефективна експлоатация на техническите средства, диспечерите на мрежата и екипите по поддръжка на място също трябва да бъдат обучени. ... още
Установяване на течове от газопроводи
Cветовната газопреносна и газоразпределителна мрежа е сложна и непрекъснато разрастваща се система. Резултатите от няколко проучвания показват, че газопроводите са най-безопасният метод за транспорт на природен газ. Това обаче не означава, че при тях не могат да възникнат рискове. ... още
Замърсяване на топлообменници
Формирането на нежелани отлагания върху повърхностите в топлообменните апарати възпрепятства топлопреноса и увеличава съпротивлението на флуидния поток, което от своя страна води до по-голям пад на налягането. Индустриалните топлообменници рядко работят с незамърсяващи флуиди. ... още
Класификация на събития с радиоактивни източници
Mеждународната скала за ядрени и радиационни събития (International Nuclear and Radiological Event Scale, INES) се използва за незабавно и последователно докладване на степента на значимост за безопасността, свързана със събития с радиоактивни източници. ... още
Мониторинг на фотоволтаични системи
Mониторингът на фотоволтаични инсталации има две направления. Първото е проследяване ефективността на системата, обхващащо измерване и записване на произведената електроенергия и параметри като напрежение, сила на тока, слънчева радиация, температура на сух термометър, влажност, скорост и посока на вятъра, и температура на модулите. ... още
Термографската диагностика позволява навременно откриване на проблемни зони, дефекти и повреди
Термографската диагностика е метод за дистанционен контрол на обекти, базиращ се на инфрачервеното им излъчване и визуализиране на интензитета им във видимо псевдоцветово изображение. Един от най-лесните и бързи констативни методи за конрол на състоянието на даден обект е проверката на неговата относителна температура. ... още
Мултифункционалните устройства на Janitza разполагат с възможността за инсталация на умни приложения. Основната цел е да се направи цялата съвкупност от информация лесна за конфигуриране, разбиране и визуализиране. Или с други думи, превръщате базата с данни от устройствата в пълноценна информация, благодарение на което можете да вземете правилни решения. ... още

ВОДЕЩИ ТЕМИ
Технологии за управление, наблюдение и защита на КРУ

Технологии за управление, наблюдение и защита на КРУ

Процесите в комплектните разпределителни уредби и подстанциите в общ аспект се реализират чрез автоматизирани системи за наблюдение, управление и защита. Развитието на автоматизацията в наши дни освен мониторинг и контрол ... още
Отопление и охлаждане с възобновяема енергия

Отопление и охлаждане с възобновяема енергия

Необходимостта от ефективно отопление и охлаждане, базирано на възобновяеми енергийни източници, е сред основните приоритети на държавите, стремящи се към изпълнение на поетите ангажименти съгласно Парижкото споразумение относно изменението на ... още
Индустриални пещи

Индустриални пещи

Индустриалните пещи се класифицират спрямо използвания източник на топлина, целта на нагряване на материала, характера на топлообмена, метода на горене, експлоатационния режим и типа на възстановяване на топлинната енергия ... още
Стратегии за енергийна ефективност в центрове за данни

Стратегии за енергийна ефективност в центрове за данни

През последните 5 години енергийните потребности на центровете за данни се запазват относително непроменени, което частично се дължи на преминаването към съоръжения с хипер голям мащаб ... още
Диагностика и тестване на кабели

Диагностика и тестване на кабели

Тестването и диагностиката на кабели гарантира надеждността на системата и нейната безопасност. Съществуват редица методи за изпитване и диагностика, като изборът на подходящия трябва да се съобрази със спецификата на системата и условията на работа ... още


Top