Технически статии

Паро-газови електроцентрали
Високоефективно и екологично решение за производство на електроенергия ... още
Малки ВЕЦ
Технически специфики, конструктивни особености, видове турбини и потенциал за изграждане у нас Съществуващият технически и икономически потенциал за изграждане на големи водноелектрически централи у нас вече е почти изчерпан или е неизползваем поради съображения, свързани с опазването на околната среда. Последните два големи обекта, които очакват въвеждане в експлоатация, са ВЕЦ “Цанков камък”, с инсталирана мощност 80 MW и проектно годишно производство 185 GWh, и проектът “Горна Арда”, с инсталирана мощност 170 MW и очаквано средногодишно производство от ... още
Управление, мониторинг и поддръжка на ветроенергийни системи
Управлението, мониторингът и поддръжката на ветроенергийните системи имат за цел осигуряването на оптимални работни параметри и максимално ниво на ефективност във всички експлоатационни условия. Повечето съвременни ветрогенератори се управляват напълно автоматично и разполагат с възможности за дистанционен мониторинг и контрол. ... още
Симулаторно обучение на оперативния персонал в АЕЦ Козлодуй
Същност на симулаторните технологии и симулаторното обучение, съвременно състояние и оборудване. В най-общ вид симулаторите са специални технически средства, които представляват комбинация от математически модел на дадено оборудване, неговите работни състояния и процеси и съответния човеко-машинен интерфейс. Обхватът и точността на тези два компонента определят степента на реализъм, осигурявана от симулаторната установка.Симулаторното обучение е специфичен вид практическо обучение, при което реалната технологична среда се пресъздава с използването на различни по обхват и функционалност симулатори. Независимо от експоненциалното развитие ... още
Милена Стоянова, управител на Техем Сървисис ... още
Интелигентни електроенергийни мрежи
Технически и икономически аспекти на Smart Grid концепцията Въпросите относно необходимостта, действието и особеностите на интелигентните електроенергийни мрежи (Smart Grid) SG бяха разгледани в бр. 2/2010 г. на сп. Енерджи ревю. Практическата реализация на мрежите и ефективната им експлоатация изискват реализирането на решения на множество технически и икономически проблеми. По-голямата част от тях са все още в етап на принципно уточняване и първоначални варианти, които предстои да бъдат оценявани и усъвършенствани, докато други вече навлизат като технически средства и ... още
Видове корозия и методи за защита Природният е газ е сред енергоносителите, намиращи широко приложение както в промишлеността, така и в битовия сектор. В сравнение с другите видове горива, той се отличава с редица предимства като висока специфична топлина на изгаряне, високоефективен горивен процес (до 93%) при ниска температура на кондензация на водни пари в димните газове, сравнително невисока себестойност, лесен добив и т.н. Сред основните предимства на природния газ е и възможността да бъде транспортиран на големи ... още
Газификация на биомаса
Особености на процеса, използвани съоръжения Широко достъпна и лесно използваема, биомасата се приема за един от най-перспективните възобновяеми енергийни източници. Обикновено асоциирана предимно с дървесината и дървесните стърготини, терминът биомаса обединява и отпадни продукти с растителен произход от селското стопанство, хранително-вкусовата промишленост, бита, индустрията и други. В качеството си на възобновяем енергиен източник, биомасата е екологично чисто гориво, което освен за добиване на топлина чрез директно изгаряне, може да се използва и за производството на други течни ... още
Съвременни турбини за ВЕЦ
Характеристики и основни параметри на активни и реактивни водни турбини В съвременната хидроенергетика се използват разнообразни типове водни турбини. Най-разпространената им класификация се подчинява на принципа на действие, според който се разделят на две основни групи – активни и реактивни. Работният процес при активните водни турбини се характеризира с преобразуване само на кинетична енергия, докато реактивните преобразуват предимно потенциалната енергия на водата. В настоящата статия са разгледани типовете активни и реактивни турбини, познати с имената на своите изобретатели ... още
Повишаване на ефективността при вятърните генератори
Съвременни конструктивни и технологични нововъведения ... още
Реконструкция на електрическата мрежа ВН в АЕЦ Козлодуй
Калин СтояновОткритата разпределителна уредба на АЕЦ Козлодуй има две основни предназначения: разпределение на произведената от енергийните блокове електроенергия и осигуряване на собствените нужди на АЕЦ, включително захранване на Брегова помпена станция (БПС). Цех ОРУ осъществява и техническо обслужване на електропроводите 220 kV Атом и 110 kV Неутрон, които са собственост на атомната централа. Уредбата е технологично свързана с енергийните блокове, тъй като в електрокомандните зали се намират голяма част от технологичните и електрическите защити на блоковите и общостанционните съоръжения, както ... още
Микроинвертори за фотоволтаични системи
Преобразуването на постоянно напрежение в променливо с помощта на инвертори се използва отдавна в енергетиката. Масово съвременно приложение то намира във фотоволтаичните системи (PV System) поради необходимостта от преобразуване на постоянното напрежение, създавано от техните панели. Цената на добиваната от тях електроенергия е по-висока от тази на традиционните електрогенериращи мощности, но тенденцията е към изравняването им в обозримо бъдеще.Класическото решение, прилагано при на РV системите - общ преобразувател за всички или за група панели, е утвърдено в практиката, но има ... още

НАЙ-ЧЕТЕНО
Новости при системите за съхранение на енергия от ВЕИ

Новости при системите за съхранение на енергия от ВЕИ

Производителите на системи за съхранение на енергия от ВЕИ отговарят адекватно на пазарната динамика с множество новости, включително с революционни технологии от арсенала на Industry 4.0 като изкуствен интелект, машинно ... още
Шкафове за електрозахранване и управление в минната индустрия

Шкафове за електрозахранване и управление в минната индустрия

За да се защити електрооборудването и контролната апаратура в агресивната минна среда, шкафовете, използвани в тази индустрия, следва да отговарят на строги изисквания за устойчивост, като все пак позволяват бърз ... още
Електроизолационни (трансформаторни) масла

Електроизолационни (трансформаторни) масла

Дългият експлоатационен живот на един трансформатор зависи пряко от състоянието на изолационното масло, което освен като диелектрик функционира и като защитна и охлаждаща среда ... още
Ефективност на дизелови и газови генератори

Ефективност на дизелови и газови генератори

Всички генератори, независимо дали става дума за дизелови или газови и без значение от приложението, натоварването и експлоатацията, са проектирани да предоставят захранване по възможно най-ефективния начин ... още
Mонтажни системи за фотоволтаични инсталации

Mонтажни системи за фотоволтаични инсталации

Всяка фотоволтаична инсталация е с проектен експлоатационен срок между 20 и 25 години, поради което използваните за изграждането й материали имат огромно значение ... още
Компенсиращи реактори

Компенсиращи реактори

Шунтовите реактори много често се използват при силови захранващи кабели, при фотоволтаични централи, в кондензаторни уредби и др. за компенсиране на реактивната капацитивна енергия ... още


Top