Технически статии

Оптимизиране на ефективността на фотоволтаични системи
Специфики на Maximum Power Point Tracker (MPPT) технологията ... още
Микроконтролери за фотоволтаични инвертори
Ралф Хикл,Rutronik , направление микроконтролери ... още
Парните турбини са вид топлинни двигатели, широко използвани в редици индустриални производства, което се дължи от една страна на достъпността на парата, а от друга - на лесната им експлоатация и поддръжка. Те се явяват и един от основните видове двигатели, използвани в инсталациите за комбинирано производство на топло- и електроенергия. Принципът им на работа се основава на термодинамичния цикъл на Ранкин (Rankine cycle), който е в основата на производството на енергия от конвенционалните електроцентрали, включващи котел за производство на ... още
Дървесна биомаса
Източници, обработка, съхранение и оползотворяване ... още
Основна задача на обогатяването на полезните изкопаеми е осигуряване на тяхното по-пълно използване и извличане на ценните компоненти. Използват се различни методи. Например, при обогатяването на въглищата за отстраняване на пепелта и пирита обикновено се използва гравитационна сепарация. За по-фини съставки с размери от порядъка на 400 mm за подходящ се счита флотационният метод. На практика, той се явява един от основните методи за обогатяване на фин въглищен прах и важен процес при регенерацията на обратните води, което подпомага да ... още
Парокондензатни системи
В предишния брой на сп. Енерджи ревю бе публикувана първата част на статията, посветена на особеностите при изграждането на парокондензатни системи. Бяха разгледани някои основни моменти като избора на котел и прокарването на трасетата на паропроводите и кондензатопроводите, при които е особено важно да се спазват необходимите наклони и предвиждането на дренажи с дренажен джоб и кондензно гърне. Бе обърнато внимание и на изпълнението на редуциращата група. В настоящия брой продължаваме темата с разглеждането на особеностите при монтажа на кондензните ... още
Национално хранилище за ниско- и средноактивни РАО
По силата на международни и национални документи, българската държава носи отговорност пред своите граждани за безопасното управление на радиоактивните отпадъци, създадени на територията на страната. С този ангажимент е натоварено Държавно предприятие Радиоактивни отпадъци (ДП РАО). В цялостния процес на управление на радиоактивните отпадъци, към момента, липсва финалният етап - тяхното окончателно погребване. Задължително условие, за да бъде завършен цикълът на управление на радиактивните отпадъци, е да бъде построено подходящо за целта съоръжение, съобразено с последните технологични постижения в световната ... още
В настоящия брой публикуваме втората част на материала, разглеждащ възможностите на хидрогенераторите, инсталирани в българската ЕЕС, да работят при режими на превъзбуждане и недовъзбуждане при възстановяване на системата след тежки аварии, с който ви запознахме в брой 5/2011 на сп. Енерджи ревю. ... още
Технологични предизвикателства пред развитието на вятърната енергетика
През следващите десет години се очакват сериозни промени в технологиите за преобразуване на вятърната енергия в електрическа. Тенденциите обхващат почти всички аспекти на дизайна и работата на ветроенергийните съоръжения и начините за присъединяването им към електрическата мрежа. В следващите редове ви представяме визията на специалисти в областта на вятърната енергетика за предстоящите промени и предизвикателствата, пред които ще бъдат изправени производителите на ветрогенератори и операторите на електропреносните мрежи. ... още
Автономни фотоволтаични системи
Aвтономните фотоволтаични системи обикновено се използват в места без достъп до централната електроенергийна мрежа или за самостоятелно захранване на различни устройства - маломощни предаватели за телекомуникационната индустрия, улични лампи, помпи за вода, преносими уреди и други. Най-често този тип системи са с инсталирана мощност до няколко десетки kWp. В типичната автономна фотоволтаична система DC електричеството, произвеждано от модулите, се използва непосредствено след това или се съхранява в акумулаторни батерии. Ако се захранват DC уреди от системата, те обикновено са свързани ... още
Синтез между енергийни технологии и съвременна архитектура ... още
Корекция на фактора на мощността
Повишаването на енергийната ефективност чрез намаляване на енергийните разходи се явява един от пътищата не само за повишаване на конкурентоспособността на предприятията, но и за повишаване на техните екологични показатели. Сред възможните начини за постигането на тази цел е намаляване на разходите за електроенергия благодарение на по-пълното й оползотворяване и ограничаване на загубите. По тази причина и производителите на електроапаратура полагат все повече усилия за подобряване на ефективността на електроенергията, с оглед на това по-малка част от нея да се ... още
Проектни особености ... още
Работни режими на хидрогенератори
Възможности на хидрогенераторите, инсталирани в българската ЕЕС, да работят при режими на превъзбуждане и недовъзбуждане при възстановяване на системата след тежки аварии ... още
Когенераторни системи за локални приложения ... ощеОЩЕ ТЕХНИЧЕСКИ МАТЕРИАЛИ
Технологични тенденции при фотоволтаичните панели

Технологични тенденции при фотоволтаичните панели

Перовскитните соларни клетки от последно поколение се отличават с висока ефективност, ниски производствени разходи и обещаващ потенциал да трансформират съвременния пазар на фотоволтаични панели ... още


Top