Технически статии

Симулаторно обучение на оперативния персонал в АЕЦ Козлодуй
Същност на симулаторните технологии и симулаторното обучение, съвременно състояние и оборудване. В най-общ вид симулаторите са специални технически средства, които представляват комбинация от математически модел на дадено оборудване, неговите работни състояния и процеси и съответния човеко-машинен интерфейс. Обхватът и точността на тези два компонента определят степента на реализъм, осигурявана от симулаторната установка.Симулаторното обучение е специфичен вид практическо обучение, при което реалната технологична среда се пресъздава с използването на различни по обхват и функционалност симулатори. Независимо от експоненциалното развитие ... още
Милена Стоянова, управител на Техем Сървисис ... още
Интелигентни електроенергийни мрежи
Технически и икономически аспекти на Smart Grid концепцията Въпросите относно необходимостта, действието и особеностите на интелигентните електроенергийни мрежи (Smart Grid) SG бяха разгледани в бр. 2/2010 г. на сп. Енерджи ревю. Практическата реализация на мрежите и ефективната им експлоатация изискват реализирането на решения на множество технически и икономически проблеми. По-голямата част от тях са все още в етап на принципно уточняване и първоначални варианти, които предстои да бъдат оценявани и усъвършенствани, докато други вече навлизат като технически средства и ... още
Видове корозия и методи за защита Природният е газ е сред енергоносителите, намиращи широко приложение както в промишлеността, така и в битовия сектор. В сравнение с другите видове горива, той се отличава с редица предимства като висока специфична топлина на изгаряне, високоефективен горивен процес (до 93%) при ниска температура на кондензация на водни пари в димните газове, сравнително невисока себестойност, лесен добив и т.н. Сред основните предимства на природния газ е и възможността да бъде транспортиран на големи ... още
Газификация на биомаса
Особености на процеса, използвани съоръжения Широко достъпна и лесно използваема, биомасата се приема за един от най-перспективните възобновяеми енергийни източници. Обикновено асоциирана предимно с дървесината и дървесните стърготини, терминът биомаса обединява и отпадни продукти с растителен произход от селското стопанство, хранително-вкусовата промишленост, бита, индустрията и други. В качеството си на възобновяем енергиен източник, биомасата е екологично чисто гориво, което освен за добиване на топлина чрез директно изгаряне, може да се използва и за производството на други течни ... още
Съвременни турбини за ВЕЦ
Характеристики и основни параметри на активни и реактивни водни турбини В съвременната хидроенергетика се използват разнообразни типове водни турбини. Най-разпространената им класификация се подчинява на принципа на действие, според който се разделят на две основни групи – активни и реактивни. Работният процес при активните водни турбини се характеризира с преобразуване само на кинетична енергия, докато реактивните преобразуват предимно потенциалната енергия на водата. В настоящата статия са разгледани типовете активни и реактивни турбини, познати с имената на своите изобретатели ... още
Повишаване на ефективността при вятърните генератори
Съвременни конструктивни и технологични нововъведения ... още
Реконструкция на електрическата мрежа ВН в АЕЦ Козлодуй
Калин СтояновОткритата разпределителна уредба на АЕЦ Козлодуй има две основни предназначения: разпределение на произведената от енергийните блокове електроенергия и осигуряване на собствените нужди на АЕЦ, включително захранване на Брегова помпена станция (БПС). Цех ОРУ осъществява и техническо обслужване на електропроводите 220 kV Атом и 110 kV Неутрон, които са собственост на атомната централа. Уредбата е технологично свързана с енергийните блокове, тъй като в електрокомандните зали се намират голяма част от технологичните и електрическите защити на блоковите и общостанционните съоръжения, както ... още
Микроинвертори за фотоволтаични системи
Преобразуването на постоянно напрежение в променливо с помощта на инвертори се използва отдавна в енергетиката. Масово съвременно приложение то намира във фотоволтаичните системи (PV System) поради необходимостта от преобразуване на постоянното напрежение, създавано от техните панели. Цената на добиваната от тях електроенергия е по-висока от тази на традиционните електрогенериращи мощности, но тенденцията е към изравняването им в обозримо бъдеще.Класическото решение, прилагано при на РV системите - общ преобразувател за всички или за група панели, е утвърдено в практиката, но има ... още
Трансформатори СрН и НН
Основни технически характеристики и новаторски подходи в конструкцията Както е известно, основното предназначение на силовите трансформатори е преобразуването на напрежения в системите за променлив ток чрез електромагнитна индукция, при неизменна честота и без съществени загуби. Обект на настоящата статия са основните технически характеристики на трансформаторите – номинална мощност, напрежение, КПД, нива на генерирания шум, както и съвременните методи за конструиране и диагностика.Номинална мощност и напрежениеНоминалната мощност на трансформатора се дефинира като възможната продължителна мощност, която трансформаторът може да ... още
Интелигентни електроенергийни мрежи
Smart Grid технологиите – предпоставки за развитие, функционални характеристики, специфични особености Независимо от многобройните технически подобрения, принципът на действие на съвременните електроенергийни мрежи (ЕЕМ) в основата си продължава да е същия, както при създаването им преди повече от 100 години. Непрекъснато нарастващите нужди от електрическа енергия и тревожното влияние на производството й върху околната среда очертават все по-ясно редица недостатъци, чието отстраняване изисква нови решения. Това доведе до идеята за интелигентните електроенергийни мрежи (Smart Grid, Smart Electric ... още
Котли за изгаряне на биомаса
Видове биомаса и особености на съоръженията за нейното оползотворяванеНамаляващите запаси от първични енергийни източници и екологичните проблеми, възникващи от тяхното използване са само част от причините довели до търсенето на алтернативни източници на енергия и разработването на нови технологии за тяхното оползотворяване. Значителните горски ресурси, с които разполага страната ни и сравнително развитото ни селско стопанство, определят висок потенциал за развитие на технологиите за оползотворяване на биомаса. Спадаща към възобновяемите енергийни източници, биомасата е сред енергоносителите, които за разлика от ... ощеПРЕПОРЪЧАНО
АББ и ВЕЦ Кадиево си партнираха за изграждането на първата зелена зарядна станция в България

АББ и ВЕЦ Кадиево си партнираха за изграждането на първата зелена зарядна станция в България

Първата зелена бързозарядна станция у нас е захранвана директно със зелена енергия от водноелектрическата централа, намираща се на втората по големина река в Родопите – Въча ... още
Нови компактни DC комбиниращи кутии PV Next Mini на Weidmueller

Нови компактни DC комбиниращи кутии PV Next Mini на Weidmueller

Новите варианти вече позволяват системите с 2MPP също да бъдат защитени и свързани, например за да се увеличи максимално ефективността на системите на различни покривни площи ... още
По-бързо изграждане на Edge инфраструктури

По-бързо изграждане на Edge инфраструктури

Системата от ново поколение VX IT на Rittal е най-бързият IT шкаф в света. Замислено като универсален и модулен вариант, решението може да се използва като мрежови и сървърен шкаф в различни крайни приложения ... още
Решения от ново поколение за фотоволтаични централи по пътя към по-устойчив енергиен сектор

Решения от ново поколение за фотоволтаични централи по пътя към по-устойчив енергиен сектор

Инверторната станция серия PV3X от Siemens е с по-висока ефективност в сравнение с конкурентните алтернативи на пазара, тъй като достига 99,1% CEC. Това способства за успешното производство на енергия за по-мащабни проекти ... още


Top