Технически статии

Енергийна ефективност на парокондензатни системи
Установено е, че индустриалните парокондензатни системи отговарят за приблизително 30% от промишленото енергопотребление в световен мащаб. Въпреки че е наличен значителен потенциал за подобрение на енергийната ефективност в тези системи, той до голяма степен все още не е реализиран. ... още
Безжични сензорни технологии за топлоснабдителни мрежи
Обновяването на системите за централно отопление чрез използването на безжични сензорни мрежи - технология за мониторинг и управление експлоатацията на топлоснабдителната инсталация, ще доведе до по-ефективно оползотворяване на топлинната енергия ... още
Изпитване на прекъсвачи
Прекъсвачите са сред най-важните компоненти на съвременните електрозахранващи системи. Те трябва да се задействат в рамките на изключително кратък интервал след засичането на повредата по мрежата, за да се предпазят други уязвими и скъпи съоръжения като трансформаторите например. ... още
Нови разработки при Ethernet технологиите дават възможност за сигурното им приложение в тежки условия на работа ... още
Актуални тенденции в соларната индустрия
Cоларните технологии са еволюирали в значителна степен от възникването си през 60-те години на 20 век. Докато в миналото фотоволтаиците се смятаха за нещо изключително иновативно, днешните технологични открития предопределят големия ръст в индустрията. Редица нови разработки в областта на PV технологията ще допринесат и за бъдещия успех на сектора. ... още
Технологични новости при котлите на биомаса
Ефективността на инсталациите на биомаса и когенерационните системи зависи от използваните за тях горелки и котли. Котлите с водно охлаждане и вибрационна решетка намират приложение за производство на енергия от дървесни остатъци ... още
Компресори за природен газ
Използването на природен газ като гориво в автомобилния и масовия транспорт създаде условия за възникването на изцяло нови приложения на компресорната техника. Редица проблеми в тези сектори, свързани с недостига на енергия и управлението на енергийните доставки, влошеното качество на атмосферния въздух и високите цени на енергоносителите, допринесоха за важността на природния газ като алтернатива на горивата, получени при преработката на суров петрол. ... още
Повишаване на енергийната ефективност в металолеенето
Леенето е един от най-старите и най-широко разпространените процеси за формоване на метал, включващ изливането на стопен метал в желаната форма и изчакване на втвърдяването му. Често се използва за производството на сложни детайли, чието изработване би било прекалено скъпо при прилагане на други методи. ... още
Интегриране на възобновяеми енергийни технологии в центрове за данни
Интересът към възобновяемите източници на енергия се определя от два ключови фактора - устойчивост по отношение на околната среда и енергийни спестявания. Потреблението на електроенергия в един център за данни е съществено, а енергийните разноски отговарят за почти половината от общите експлоатационни разходи. ... още
Системи за радиационен мониторинг
Cистемите за радиационен мониторинг се класифицират в няколко категории - за следене на радиацията в околната среда, за персонално измерване на дозата, за мониторинг на повърхности, за радиоактивни материали и за мониторинг на зони. Измервателната технология, прилагана в индустриални условия се основава предимно на способността на радиационните лъчения да проникват в материалите. ... още
Съвременни технологични тенденции при горелките
Изискванията към производителите в световен мащаб никога не са били по-високи. Компаниите в много области на промишлеността трябва да оптимизират производителността си и да сведат до минимум количествата генерирани отпадъци, като същевременно не надвишават и нормите за вредни емисии, независимо от регулаторните изисквания в дадената държава или регион. ... още
Енергийно ефективни електродвигатели
Oт 1995 г. ефективните двигатели имат все по-сериозно присъствие на световните пазари, което е съпътствано от много международни стандарти, класифициращи моторите в категории IE1 до IE4 в зависимост от енергийната им ефективност. Тези стандарти имат широко приложение и формират една общоприета техническа платформа, на която се базират държавните стандарти, имащи за цел производството на все по-ефективни двигатели. ... още
Интелигентната възобновяема енергия и цифровизацията ще са акценти на конференцията Intersolar Europe 2017
Bсе повече от изграждащите фотоволтаични инсталации инвестират в електроцентрали от голям мащаб. Тази нова тенденция в сектора ще бъде сред темите, дискутирани по време на конференцията Intersolar Europe, която ще се проведе в Мюнхен на 30 и 31 май т. г. ... още
Модерни решения за управление на вятърни турбини
Първите разработени системи за управление на вятърни турбини са били относително прости. Те са използвани за съоръжения, работещи с еднакъв ъгъл на наклона на лопатките и постоянна скорост, като от тях се е изисквало единствено да стартират или спрат турбината, както и да обърнат гондолата по посока на вятъра. ... още
Безжични датчици за течове на газ
Промишлените процеси, осъществявани в предприятията от нефтената и газовата индустрия, рафинериите, заводите за химикали и електроцентралите, често включват токсични и запалими газове, които представляват сериозен риск, ако бъдат изпуснати в атмосферата. Сероводородът и метанът са едни от най-често отделяните и най-опасните промишлени газове. ... още

НАЙ-ЧЕТЕНО
Новости при системите за съхранение на енергия от ВЕИ

Новости при системите за съхранение на енергия от ВЕИ

Производителите на системи за съхранение на енергия от ВЕИ отговарят адекватно на пазарната динамика с множество новости, включително с революционни технологии от арсенала на Industry 4.0 като изкуствен интелект, машинно ... още
Шкафове за електрозахранване и управление в минната индустрия

Шкафове за електрозахранване и управление в минната индустрия

За да се защити електрооборудването и контролната апаратура в агресивната минна среда, шкафовете, използвани в тази индустрия, следва да отговарят на строги изисквания за устойчивост, като все пак позволяват бърз ... още
Електроизолационни (трансформаторни) масла

Електроизолационни (трансформаторни) масла

Дългият експлоатационен живот на един трансформатор зависи пряко от състоянието на изолационното масло, което освен като диелектрик функционира и като защитна и охлаждаща среда ... още
Ефективност на дизелови и газови генератори

Ефективност на дизелови и газови генератори

Всички генератори, независимо дали става дума за дизелови или газови и без значение от приложението, натоварването и експлоатацията, са проектирани да предоставят захранване по възможно най-ефективния начин ... още
Mонтажни системи за фотоволтаични инсталации

Mонтажни системи за фотоволтаични инсталации

Всяка фотоволтаична инсталация е с проектен експлоатационен срок между 20 и 25 години, поради което използваните за изграждането й материали имат огромно значение ... още
Компенсиращи реактори

Компенсиращи реактори

Шунтовите реактори много често се използват при силови захранващи кабели, при фотоволтаични централи, в кондензаторни уредби и др. за компенсиране на реактивната капацитивна енергия ... още


Top