Технически статии

Удължаване гаранцията на соларни инвертори
Cоларните инсталации са инвестиции, които предоставят все по-висока възвращаемост, тъй като с времето цената на електрическата енергия от мрежата се покачва, а безплатната енергия от слънцето се запазва като константа. Времето, през което собствениците на такива инсталации ще могат да се възползват от тази възвращаемост обаче, зависи до голяма степен от продължителността на експлоатационния живот на компонентите, от които е изградена системата. ... още
Принципи при извеждане от експлоатация на ядрени реактори
През следващите 10 години предстои спирането на 80 атомни реактора за граждански цели. Разрешителните за работа на много от тях може да бъдат удължени, но в крайна сметка рано или късно те ще трябва да бъдат изведени от експлоатация. Мащабността на тази дейност обуславя необходимостта от адекватно национално и международно законодателство, значително по размер финансиране, иновативни технологии и голям брой висококвалифицирани кадри. ... още
Съвременни материали в добива на нефт и газ
Проучванията в областта на нефто- и газодобива достигат все по дълбоки води и разстояния под океанското дъно. Това налага необходимостта от разработването на нови технологии и материали, както и разширяване на работните характеристики на съществуващите материали. ... още
Интелигентни топлоснадбителни мрежи
Tемата за интелигентното топлоснабдяване обхваща областите, свързани с отоплението с енергия, получена от възобновяеми енергийни източници, използването на решения за съхранение на топлинна енергия, повишаването на енергийната ефективност от гледна точка на доставка и потребление, прилагането на информационни и комуникационни технологии в сектора, както и интегрирането с други енергийни мрежи. ... още
Компенсиране на реактивна мощност при фотоволтаични инсталации
Управлението на реактивната мощност е важна част от цялостното регулиране на напрежението в електропреносните мрежи. Тя може да бъде генерирана като средство за повишаване нивата на напрежение или да бъде погълната и по този начин да доведе до понижаване на напрежението. ... още
Повишаване на енергийната ефективност в химическата индустрия
Xимическата промишленост отговаря за 19% от използваната за индустриални цели енергия на територията на ЕС. Голяма част от нея се съдържа във въглеводородните суровини - основно нефт и природен газ. Останалата част от енергията се използва за превръщането на суровините в полезни химични продукти посредством реакции и процеси на пречистване. ... още
Internet of Things технологии за интелигентни електроразпределителни мрежи
Mащабната технологична платформа Internet of Things (IoT) предстои да се разрасне до внушителните 50 млрд. свързани устройства до 2020 г., осигурявайки достъп до тази мрежа на все повече потребители, производители и доставчици на комунални услуги, прогнозират пазарните анализатори. ... още
Измерване на радон в сгради
Измерването на радон е относително лесна процедура, която е от съществено значение за оценка концентрацията му в сгради. С цел осигуряване на точни и последователни резултати, измерванията следва да се извършват на база стандартизирани протоколи. Вътрешната концентрация на радон варира в зависимост от конструкцията на сградата и вентилацията й. ... още
Почистване на топлообменници
Tоплообменните апарати, независимо от вида на приложението им, се замърсяват, дори да са проектирани добре и да се експлоатират и поддържат ефективно. Това налага топлообменниците и свързаното с тях оборудване да бъдат почиствани. Времето между отделните почиствания зависи от степента на замърсяване. В някои случаи то може да се осъществи по време на периодичната поддръжка - например два пъти годишно, а в други се изисква почистване с по-голяма честота, ежемесечно или на всеки 4 месеца. ... още
Облак-базирани технологии за нефтения и газовия сектор
Поради многото търговски ползи и възможности, които предлагат изчислителните облаци, те се превръщат в популярен модел за IT усъвършенстваните компании, които се стремят към растеж. Процесът на внедряване на тази технология в нефтения и газовия сектор, които могат да спечелят много от това, протича по-бавно в сравнение с други сектори. Това се дължи основно на недоверието на индустрията по отношение сигурността на данните, защитата на секретна информация и предпазването на интелектуалната собственост. ... още
Съвременни технологии за съхранeние на топлинна енергия
Cистемите за съхранение на енергия са предназначени да акумулират топлинната енергия, когато производството й надвишава консумацията, и да осигуряват достъп до нея при необходимост от страна на потребителите. Те спомагат за постигането на съответствие между доставката и потреблението на енергия, за използването на променливата по характер енергия от ВЕИ, за повишаването на общата ефективност, както и за намаляване емисиите на въглероден диоксид. ... още
Комуникационни системи за фотоволтаични инсталации
Значението на комуникационните системи и системите за управление на големи фотоволтаични инсталации ще нараства в бъдеще поради два факта: потенциала за намаляване на разходите, предизвикан от последните технологични тенденции, и по-високите изисквания, в резултат от усъвършенстваните решения за мониторинг и контрол. ... още
Автоматизация на електроразпределителни мрежи
За да се използват по най-добрия начин възможностите, които дава автоматизацията на електроразпределителните мрежи, трябва да се обединят комуникационните мрежи, системите за управление и устройствата на терен. Освен това е необходимо провеждането на достатъчно тестове и проби, за да е сигурно, че оборудването работи съгласно проектните изисквания. С цел осигуряване на безопасна и ефективна експлоатация на техническите средства, диспечерите на мрежата и екипите по поддръжка на място също трябва да бъдат обучени. ... още
Установяване на течове от газопроводи
Cветовната газопреносна и газоразпределителна мрежа е сложна и непрекъснато разрастваща се система. Резултатите от няколко проучвания показват, че газопроводите са най-безопасният метод за транспорт на природен газ. Това обаче не означава, че при тях не могат да възникнат рискове. ... още
Замърсяване на топлообменници
Формирането на нежелани отлагания върху повърхностите в топлообменните апарати възпрепятства топлопреноса и увеличава съпротивлението на флуидния поток, което от своя страна води до по-голям пад на налягането. Индустриалните топлообменници рядко работят с незамърсяващи флуиди. ... още

НАЙ-ЧЕТЕНО
Новости при системите за съхранение на енергия от ВЕИ

Новости при системите за съхранение на енергия от ВЕИ

Производителите на системи за съхранение на енергия от ВЕИ отговарят адекватно на пазарната динамика с множество новости, включително с революционни технологии от арсенала на Industry 4.0 като изкуствен интелект, машинно ... още
Шкафове за електрозахранване и управление в минната индустрия

Шкафове за електрозахранване и управление в минната индустрия

За да се защити електрооборудването и контролната апаратура в агресивната минна среда, шкафовете, използвани в тази индустрия, следва да отговарят на строги изисквания за устойчивост, като все пак позволяват бърз ... още
Електроизолационни (трансформаторни) масла

Електроизолационни (трансформаторни) масла

Дългият експлоатационен живот на един трансформатор зависи пряко от състоянието на изолационното масло, което освен като диелектрик функционира и като защитна и охлаждаща среда ... още
Ефективност на дизелови и газови генератори

Ефективност на дизелови и газови генератори

Всички генератори, независимо дали става дума за дизелови или газови и без значение от приложението, натоварването и експлоатацията, са проектирани да предоставят захранване по възможно най-ефективния начин ... още
Mонтажни системи за фотоволтаични инсталации

Mонтажни системи за фотоволтаични инсталации

Всяка фотоволтаична инсталация е с проектен експлоатационен срок между 20 и 25 години, поради което използваните за изграждането й материали имат огромно значение ... още
Компенсиращи реактори

Компенсиращи реактори

Шунтовите реактори много често се използват при силови захранващи кабели, при фотоволтаични централи, в кондензаторни уредби и др. за компенсиране на реактивната капацитивна енергия ... още


Top