РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

ТИТА-КОНСУЛТ, Списание Енерджи ревю - брой 3, 2015

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ТИТА-КОНСУЛТВие имате проблем с радиоактивността, ние го решаваме!

1164 София, бул. „Джеймс Баучер” 5А тел./факс:(02) 964 0950

office@thetaconsult.com, www.thetaconsult.com

Тита-Консулт ООД има повече от 20 години експертен опит в консултирането, планирането, обосноваването и извършването на радиационен мониторинг на работна и околна среда. През годините сме изпълнили редица задачи, свързани с радиоекологичния мониторинг на АЕЦ Козлодуй, на обекти от бившия

уранодобив, залива „Вронос“ и др. В момента изпълняваме договор с ЕБВР за предексплоатационен

радиологичен мониторинг на площадка „Радиана”, където е предвидено изграждането на бъдещо

Национално хранилище за радиоактивни отпадъци.

Разполагаме с единствената в България и региона апаратура с възможности за наземно и въздушно

радиационно гама-сканиране и картиране на терени.

Предлагаме технически средства за измерване (радиометри и дозиметри) на различни радиационни

характеристики, при полеви и лабораторни анализи.

Акредитираният орган за контрол от вида „С“ към Тита-Консулт извършва:

• измерване на радиационни параметри на работна и околна среда;

• проверка за херметичност на ИЙЛ, използвани в промишлеността, медицината и науката;

• радиационен контрол на твърди материали, предвидени за рециклиране, повторна употреба

или третиране като нерадиоактивни отпадъци;

• оценка за съответствие с изискванията на нормативните документи.Top