РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

ТИТА-КОНСУЛТ , Списание Енерджи ревю - брой 5, 2015

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ТИТА-КОНСУЛТПроектира, доставя, монтира и въвежда в експлоатация, поддържа и сервизира апаратура за радиационен контрол и радиационна защита.

Като официален представител на

Mirion Technologies, Automess, S.E.A., LabImpex, BSI

и др., Тита-Консулт ООД предлага богат набор от стационарни системи и преносими технически средства за измерване и контрол (радиометри и дозиметри) на радиационните параметри на помещения, терени, отпадъци, работна и околна среда, персонал и други. Съвместно с Nuctech фирмата предлага и системи за рентгеново сканиране на превозни средства, багажи,

товари и хора.

Тита-Консулт ООД разполага с акредитиран

Орган за контрол от вида „С“, който извършва радиационен контрол на работната и околна среда,

на радиоактивни източници и радиоактивни отпадъци, като прави оценка за съответствие с изискванията на нормативната база.

София 1164 бул. „Джеймс Баучер” № 5А

Тел/Факс: 02 / 9 64 09 50, office@thetaconsult.com, www.thetaconsult.com
Top