РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Тита-Консулт, Списание Енерджи ревю - брой 1, 2016

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Тита-Консулт„ТИТА-КОНСУЛТ“ ООД

Пълен инженеринг в областта на

радиационния контрол и радиационната защита

„ТИТА-КОНСУЛТ“ ООД притежава Сертификат за съответствие на системата за управление на качеството със стандарта БДС 9001:2008.

„ТИТА-КОНСУЛТ“ ООД притежава Сертификат за Акредитация на Орган за Контрол от вида С, акредитиран съгласно БДС EN ISO/IEC 17020:2012 с обхват на акредитация:

• Радиационен контрол (работна и околна среда);• Херметичност на радиоактивни източници (алфа-,

бета-, гама- и неутрони), използвани в промишлеността, медицината и науката;

• Радиационен контрол на твърди материали (метали и строителни материали), предвидени за

рециклиране, повторна употреба или третиране като нерадиоактивни отпадъци.• Радиационен контрол (работна и околна среда) на

радиоактивни източници по мощност на еквивалентната доза от гама-, рентгеново и неутронно лъчение;

• Радиационен контрол на работна, жизнена и околна

среда при измерване на концентрация на Радон-222 във въздух и в течности, ексхалация на Радон-222

от повърхности.

Органът за контрол от вида С към „ТИТА-КОНСУЛТ“ ООД извършва радиационни измервания и обследвания с модерни и прецизни уреди, притежаващи актуални сертификати за калибриране от международно признати лаборатории. В екипа ни са признати и уважавани специалисти в областта на радиационната защита, атомната физика и метрологията на йонизиращите лъчения. Комбинацията от уважавани експерти и надеждна апаратура осигурява на нашите клиенти качествено изпълнение на възложените задачи. Акредитацията ни позволява да издаваме Сертификати за съответствие, на изследваните обекти, спрямо изискванията на нормативната уредба.

Органът за контрол от вида С към „ТИТА-КОНСУЛТ“ ООД изпълнява редица задачи по обследване на предприятия, попадащи под изискванията на Наредба за радиационна защита при дейности с материали с повишено съдържание на естествени радионуклиди в отрасли като нефтената и газовата, циментовата, металургичната промишленост и други.

ВИЕ ИМАТЕ ПРОБЛЕМ С РАДИОАКТИВНОСТТА – НИЕ ГО РЕШАВАМЕ!

София 1164 бул. „Джеймс Баучер” № 5А

Тел/Факс: 02 / 9 64 09 50, office@thetaconsult.com, www.thetaconsult.comTop