Топлофикация на биомаса Ихтиман

ВЕИ енергетикaПроекти, реализацииСп. Енерджи ревю - брой 2, 2011

Реализацията на топлофикацията на биомаса в град Ихтиман е извършена в периода юни 2009 - януари 2010 г. Изградената ТЕЦ е въведена в експлоатация през месец февруари 2010 г., а стойността на цялостната инвестиция в нея е около 4 млн. евро. Към централизираната топлопреносна мрежа в момента са присъединени 26 абонати, голяма част от които публични или общински сгради.

Реализацията на проекта

е свързана с разбирането ни за необходимостта от диверсификация на енергийните източници за производство на топлинна и ел. енергия. Това е породено от несигурността на доставките на вносни енергоносители (на което бяхме свидетели през зимния сезон на 2009 г.), а също така и на високата цена, която заплащаме всички ние като потребители”, споделя г-н Любомир Тодоров, изпълнителен директор на Био Пауър - компанията, на която е поверено управлението и експлоатацията на обекта, и допълва: “Успешно финализираният проект е в резултат на обединените усилия на немалко фирми. Изграждането на системата, например, е реализирано от българо-австрийската фирма БКЕ-Бългериън Каринтиън Енерджи, преименувана в ТЕЦ Ихтиман. Доставчик на основното оборудване е австрийска компания, а топлопреносната мрежа бе положена от фирма Черита. Друга важна предпоставка за изграждането на тази ТЕЦ е комбинацията от наличие на съвременна технология за производство на енергия от биомаса (дървесен чипс) и наличието на свободна местна суровина. Не по-маловажен за реализацията на този проект е критерият за необходимостта от опазването на околната среда и чистотата на въздуха”, разказва г-н Тодоров.

Внедрени технологии

По думи на изпълнителния директор на Био Пауър, основното генериращо съоръжение в отоплителната централа е един котел за пиролизно изгаряне на биомаса (дървесен чипс) - 3 MW. Трасето на топлопреносната мрежа е с основно оборудване предварително изолирани тръби и компоненти, камери, шахти със спирателна арматура. Внедрени са индивидуални абонатни станции, в които има монтирани ултразвукови топломери за отчитане на данните.

„Технологичният процес в отоплителната централа включва: подаване на горива към котела; организация на изгарянето на горивото в пещната камера; отвеждане на димните газове; подаване на вода за подгряване в котела; отвеждане на подгрятата вода; подаване на добавъчна вода за попълване на загубите в мрежата (ако има такива); омекотяване и намаляване на кислородното съдържание на водата”, описва схемата на работа в топлофикацията той.

Предимства на топлофикацията на биомаса

Като основни предимства в този проект Любомир Тодоров посочва:

- до 50% по-ниски цени на услугата в сравнение с другите възможности за отопление (природен газ, дизелово гориво, газьол);

- по-голям комфорт на отопление с възможност за регулиране на отоплението във всяка стая;

- изгарянето на дървесна маса при високоефективна технология подобрява екологичната обстановка в града, защото не се изхвърлят сажди, пепел и други причинители на смог;

- елиминирането на възможността за кражба на течни горива от общинските и държавни учреждения;

- допълнителна заетост на местното население, ангажирано с доставката на суровина (дървесен отпадък).

Управление на инсталацията

“Котелната инсталация за биомаса е оборудвана с техника за автоматично управление и регулиране. Важните вериги на регулиране и управление на инсталацията за биомаса са: захранване с гориво посредством плъзгаща се щанга тип SST; подвижен блок за захранване на котела с гориво, тип DTC; регулиране на понижено налягане (разреждане); регулиране на температурата в горивната камера; регулиране на рециркулацията на димните газове; регулиране на съдържанието на кислород; регулиране на мощността; охлаждане на механичната скара; предварително подгряване на първичния въздух на горенето; регулиране на горящия слой; отделяне на пепелта; блокиране на съоръжението с регулирано изключване; разпределение на топлината/регулиране на мрежата”, изрежда последователните автоматични процеси в инсталацията.

Значение на обекта за град Ихтиман

“С изграждането на ТЕЦ Ихтиман се постигна кумулативен ефект за населението и за общината като цяло”, категоричен е Любомир Тодоров. “Значително се подобри чистотата на атмосферния въздух в града, спестяванията на общината за един отоплителен сезон от присъединените общински обекти е около 500 хил. лв. и са факт значително по-ниски цени за отопление на частните потребители”, обобщава ползите той.

В заключение г-н Тодоров припомня, че България има нов закон за горите, както и нов закон за ВЕИ, като и двата закона насърчават развитието на проекти за ВЕИ от дървесна биомаса.

ЕКСКЛУЗИВНО


Top