Топлофикация София изгражда инсталация за изгаряне на модифицирано гориво RDF

ВЕИ енергетикaПроекти, реализацииСп. Енерджи ревю - брой 6, 2013

Топлофикация София е в процес на изграждане на нова инсталация за оползотворяване на модифицирано твърдо гориво (RDF - Refuse Derived Fuel), съобщиха от дружеството. Така в летните месеци топлата вода в центъра на София ще бъде обезпечена изцяло от новото съоръжение, а в отоплителния сезон ще се работи комбинирано с използване на природен газ. „По този начин

компанията ще намали консумацията на природен газ с до 11%

средно на година, което пък ще позволи цените за отопление в София да останат без промяна в бъдеще”, коментираха от Топлофикация София.

Предвидено е инсталацията да бъде изградена на площадката на ТЕЦ София.

„По този начин в максимална степен се използва наличната инфраструктура на компанията и се намаляват разходите за проекта. Именно тази площадка е избрана за изграждане на RDF инсталацията от 7 варианта”, категорични са от дружеството.

Горивото, получено след сепариране и третиране на битовите отпадъци на столицата, ще бъде използвано за производство на приблизително 19,5 MW електрическа и 58 MW топлинна енергия.

„Строежът на инсталацията е пряко свързан с проекта за управление на отпадъците в София (ПУОС), изпълняван от Столична община”, информираха те. В рамките му се предвижда изграждане на завод за рециклиране и компостиране, механично биологично третиране (МБТ) и

производство на модифицирано твърдо гориво (RDF)

с капацитет 180 000 тона модифицирано твърдо гориво на година. Към момента Топлофикация София е приключила с дейностите по първия етап от проекта, сред които са изборът на консултант, идейният проект на съоръжението, изборът на технологията, определянето на площадката за изграждането й и подготовката на задание за изготвяне на Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

Подготвят се и документите за кандидатстване за финансиране на проекта по европейски програми и други източници за финансиране. Вторият етап, който предстои, е самото изграждане на инсталацията. По предварителни изчисления общата стойност на проекта ще бъде приблизително 130 млн. евро.

„В момента се работи върху монтирането на

две нови турбини на територията на ТЕЦ София

като първата от тях ще бъде пусната още в края на тази година, а втората ще заработи през 2014 г. За изграждането им са вложени собствени средства на компанията в размер на близо 45 млн. лв. Само чрез инвестиции в нови съоръжения и модернизация на съществуващите можем да повишим ефективността на компанията и да намалим технологичните загуби.

Така ще изпълним и изискванията на европейските директиви за високоефективно комбинирано производство на енергия в определения срок до 2014 г.”, сподели Стоян Цветанов, изпълнителен директор на Топлофикация София. "Двете турбини в ТЕЦ София ще повишат нейната производителност с близо 5%. Новите мощности в съчетание с RDF инсталацията ще превърнат централата в най-модерния топлоизточник на Балканския полуостров", прогнозира той.

За реализацията на първия етап от проекта за изграждане на RDF инсталация Топлофикация София е получила финансова помощ от Международен фонд Козлодуй, чийто администратор е ЕБВР, в размер на 1,5 млн. евро. След осигуреното финансиране компанията е провела процедура за избор на консултант за оказване на техническа помощ при проектирането на инсталация за оползотворяване на RDF.
Top