ТЮФ Рейнланд-България: Индустрията трябва да бъде стимулирана да въвежда добрите европейски практики

Енергийна ефективностТехнически статииСп. Енерджи ревю - брой 2, 2014

Енергийният одит е надежден метод за оценка и сравнение на реалната консумация на енергия с най-добрите практики в съответната промишленост. Оценката на отклонението от тези практики разкрива потенциала за икономия на енергия. Обследването за енергийна ефективност е задължителна предпоставка за успешно въвеждане на мерки за икономия на енергия и спестява рисковете от предприемане на погрешни стъпки в това направление.

Нашият опит при обследване на промишлени системи в областите на черната и цветната металургия, циментовото производство, електрониката, дървообработването, производството на пластмаси, както и в други отрасли на промишлеността, показва, че собствениците и ръководният персонал на предприятията оценяват енергийното обследване като една добра възможност.

Така те се възползват от допълнителен поглед отвън, който би открил незабелязаните проблеми и би спомогнал за идентифицирането на допълнителен потенциал за подобряване на системите за производство, пренос и консумация на енергия и усъвършенстването на технологичния процес.

Най-често срещаните пропуски, които предприятията у нас допускат по отношение на енергийната ефективност, са: използване на енергоемко технологично оборудване от по-старо поколение; липса на рекуперация на отпадната топлина от технологичните процеси; допускане на загуби на компресиран въздух; използване на двигатели без честотно регулиране на оборотите, както и слабо използване на енергия от ВЕИ като слънчеви колектори и термопомпи.

Като правило най-голямото предизвикателство при въвеждането на енергоспестяващи мерки е осигуряването на необходимите инвестиции. Обикновено предприятието планира собствени средства и много рядко участва в европейските програми по енергийна ефективност, тъй като техният брой е доста ограничен. Считаме, че индустрията трябва да бъде стимулирана за въвеждането на добрите европейски практики по отношение на енергийната ефективност.

Методиката, която се използва при обследване за енергийна ефективност на промишлени системи, е разработена от Агенцията по енергийна ефективност (сега АУЕР) и е утвърдена от министъра на икономиката и енергетиката.

Обследванията включват няколко основни етапа и дейности. Процесът започва с подготвителен етап, по време на който се събира и обработва информация за функционирането на промишлената система и разходите на енергия за предходен тригодишен период.

Следват етап за установяване на енергийните характеристики на промишлената система и етап за анализ на енергийните баланси на системите за електроснабдяване, топлоснабдяване, водоснабдяване и газоснабдяване, както и фаза за разработване на мерки за повишаване на енергийната ефективност. Обследването приключва със заключителен етап, който обхваща изготвяне на доклад и резюме за отразяване на резултатите от обследването.

Анелия Райчева,

експерт Енергийна ефективност

в ТЮФ Рейнланд-България
Top