ВЕИ Шампионска лига 2014

ВЕИ енергетикaБизнесСп. Енерджи ревю - брой 5, 2014

АБЕА представи финалистите в Лига "Биомаса" и Лига "Слънчева енергия"

Aсоциацията на българските енергийни агенции (AБEA) представи победителите в тазгодишната ВЕИ Шампионска лига - фирми и организации, отличени за реализиране на иновативни инсталации за производство на енергия чрез оползотворяване на биомаса и слънчева енергия.

Състезанието се проведе в две категории - лига "Биомаса" и лига "Слънчева енергия", а отличените получиха специално изработени "олимпийски" медали. Официалната церемония по награждаването се състоя на 2 октомври т.г. в Конгресния център на Международния панаир в Пловдив.

Златен медалист във ВЕИ Шампионска лига “Слънчева енергия” е областната администрация на Габрово с фотоволтаична централа, инсталирана на фасадата на сградата. Второ място с фотоволтаична електроцентрала, монтирана на покрива, спечели жилищен блок в София.

PV централата не само покрива нуждите на обитателите, но и продава електрическа енергия на ЧЕЗ. Енергонезависима мандра за биогаз и две инсталации за производство на топлинна и електрическа енергия от селскостопански отпадъци са победителите в лига "Биомаса". Те са изградени от три фирми.

Отличените в лига "Биомаса"

В лига "Биомаса" бяха отличени фирмите Бонитрекс, Атанасов груп и Атаро Клима за принос в популяризирането на биомасата и изградени инсталации. Златният медал и купата бяха присъдени на фирма Бонитрекс за първата в България енергонезависима мандра на биогаз с иновативна пречиствателна станция за отпадни води с анаеробно стъпало.

Инсталацията осигурява пречистване на отпадъчната производствена суровина - сурватка (цвик), както и на измивните води. Добитият биогаз се използва в котелното на мандрата за технологични нужди, а пречистената отпадна вода се зауства директно в околната среда. Произведеният биогаз е 900 м3/ден. Мандрата работи автономно, оползотворявайки 100% от енергията на произведения биогаз.

Със сребърен медал бе отличена фирма Атанасов Груп за реализиран проект по оползотворяване на растителни и животински отпадъци за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия. Когенерационната инсталация е с номинална мощност 800 кВт. Тя оползотворява 40 тона растителна маса от близо 4000 дка обработваема площ.

Другият необходим компонент - оборският тор, се предоставя от фермери от областта, а в замяна те получават "биотор", който се използва за отглеждане на фураж. 50% от топлинната енергия се оползотворява за собствени нужди, другата част - за модулни сушилни за селскостопанска продукция.

Общата стойност на инвестицията е 6 700 000 лева, като за финансирането й са използвани няколко източника: 10% собствени средства, 10% - от донорска програма на Европейската банка за развитие и 80% - кредитиране.

Когенерационната инсталация е изградена в сътрудничество с австрийската фирма Biogest. Главен изпълнител на строителните дейности е фирма Свети Никола - Добрич. Ако системата бъде надградена с допълнителни съоръжения за обогатяване на биогаза, полученият продукт ще се включи директно в газопреносната мрежа.

Бронзов медал получи Атаро Клима за биогаз инсталацията "Биона" край село Цалапица, Пловдивска област. Инсталацията служи за оползотворяване на животински отпадъци - тор от кравеферма, както и селскостопански отпадъци от 5000 дка, ябълков пулп и други. От получения биогаз се произвежда електрическа и топлинна енергия с мощност 1,56 МВт. Инвестицията е на стойност 6 000 000 евро (още за проекта четете на стр. 10).

Лига "Слънчева енергия" излъчи трима финалисти

В Лига „Слънчева енергия“ за принос в популяризиране и иновации на инсталации на слънчева енергия бяха отличени: областна администрация Габрово, етажната собственост на бл. 63, ж.к. "Христо Смирненски" в София, УМБАЛ "Царица Йоанна - ИСУЛ".

Първо място, със златен медал и купа, зае областна администрация Габрово - за изграждане на фотоволтаична инсталация за производство на електрическа енергия на фасадата на административна сграда на ул. "Брянска" 30, гр. Габрово. Изградената инсталация е с номинална мощност 35,19 kWp и се състои от 416 фотоволтаични панела с обща площ 595 м2, монтирани на южната, източната и западната фасади на сградата.

Произведената енергия се използва за собствени нужди, като за гарантиране на автономност инверторите са свързани с акумулаторен масив. При наличие на достатъчно произведена енергия от фотоволтаичните модули се захранват резервираните потребители, а излишъкът се използва за зареждане на акумулаторите.

Липсата на достатъчно енергия от фотоволтаичните панели се компенсира от енергията, съхранена в акумулаторния масив, като след изчерпване на тази енергия до определено ниво инверторите преминават в режим на зареждане и възстановяват енергията в акумулаторите чрез електропреносната мрежа.

Инвестицията в инсталацията е на стойност 250 000 лв. с ДДС. Изпълнител е фирма Топлик. Финансирането на инсталацията и цялостното обновяване на сградата е осигурено от Националния доверителен екофонд (85%) и държавния бюджет (15%).

Второто място е за етажната собственост на бл. 63, ж.к. "Христо Смирненски", гр. София. Отличеният проект е фотоволтаична инсталация за производство на електрическа енергия, изградена на покрива на блока. Инсталирани са 120 поликристални фотоволтаични панела с обща номинална мощност 28,2 kWp.

Фотоволтаичната инсталация осигурява достатъчно енергия за живеещите във входа. Сключен е договор за изкупуване на енергията с ЧЕЗ-България за 20 години на преференциална цена 0.285 лв./кВтч.

При тази цена инсталацията се изкупува за 12 години. Допълнителна полза е засенчването и запазването за по-дълго време на хидро- и топлоизолацията на покрива. Стойността на инсталацията е 145 000 лева с ДДС. Очакваният ефект е приход за етажната собственост от продажбата на електроенергия на стойност около 11 000 лв. годишно.

Трето място и бронзов медал бяха присъдени на УМБАЛ "Царица Йоанна - ИСУЛ" за фотоволтаична инсталация за производство на електрическа енергия. Инсталирани са 105 фотоволтаични панела, всеки с номинална мощност 240 Wp или обща мощност на инсталацията - 25,2 kWp.

Инсталацията e от т. нар. островен тип и осигурява непрекъснато захранване на отделението по хемодиализа към болницата. Непрекъснатостта на захранването се осигурява чрез съвременно управление на Schneider Electric, като батерии на фирма HOPPECKE с гелов електролит и капацитет 548 амперчаса при необходимост се зареждат с енергия от панелите или от ЧЕЗ и съответно покриват необходимия товар на отделението.

Стойността на инсталацията е около 137 000 лева с ДДС. Очакваният ефект е постигането на годишни икономии от 49 000 kВтч електроенергия на стойност 10 186 лв. с ДДС по цени на електроенергията от април т. г. Спестените емисии въглероден диоксид се оценяват на 33,47 тона/годишно.
Top