РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

ВИФИ България, Списание Енерджи ревю - брой 1, 2014

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ВИФИ БългарияЕвропейски Енергиен Мениджър

Обучение за Сертифициран Европейски Енергиен Мениджър

В европейски мащаб енергийният мени-

джмънт и енергийната ефективност са теми с все по-нарастващо значение както за бизнеса, така и за климатични-

те промени. Всякакво развитие в посо-

ка подобряване на енергийната ефектив-

ност е необходимост. От една страна това е така, защото се наблюдава пос-

тоянно покачване цените за електро-

енергия, от друга страна, енергийната ефективност е част от стратегия 2020 на Европейския съюз. Щадящите кли-

мата иновации водят до икономия на средства, повишаване на квалифицира-

ните работни места и икономически растеж.

България трябва да следва пътя на енергийната ефективност, тъй като стандартизацията на работните про-

цеси в компаниите се отразява положи-

телно върху конкурентоспособността им. Предимството на така оформилата се ситуация е, че частните интереси на компаниите в България се срещат както с националните интереси, така и с тези на страните членки на ЕС.

През погледа на бизнеса в България през 2014 г. се очаква ръст на инвестиции-

те в производствените и индустриал-

ните предприятия, предимно, в сфера-

та на технологичната модернизация и енергийната ефективност.

Целият стремеж на компаниите е да по-

вишат енергийната ефективност чрез повишаване квалификациите на своите енергийни мениджъри.

ВИФИ България разширява портфолиото си с поредната интересна тема:

“Европейски Енергиен Мениджър” по проект на EUREM (European EneryManager), съфинансиран от Европейския съюз.

Обучението за Сертифициран Европейски Енергиен Мениджър е обучителна програма, която съчетава австрийски и немски прак-

тики и ноу-хау в сферата на енергийната ефективност.

Обучението обхваща 3 основни аспекта по темата:

• ефективни енергийни технологии;

• оперативно управление на енергията и енергиен мениджмънт и повишаване на енергийната ефективност;

• намаляване на разходите за енергия.

Програмата е насочена към всеки, който е лично ангажиран с енергийните процеси в предприятието (оперативен мениджър, мени-

джър производство, инженери поддръжка, инже-

нери по процесите и дългогодишни техничес-

ки ръководители в производствения сектор).

Иновативната концепция на обучението включва както присъствени обучителни мо-

дули в удобно за участниците време, така и гъвкаво ангажиране на участниците посред-

ством самостоятелно online-learning, което е възможно благодарение на специално създаде-

ната за целите на проекта интерактивна платформа.

Като ключови теми в обучението се оформят:

• Енергиен мениджмънт, свързан с оценка на мерките за енергийна ефективност и ефикасност на разходите;

• инженерни теми с техническа насоченост, в които се посочват нови методи и технологии, спомагащи за оптимизацията на производството и консумираната енергия.

Обучението изисква от участниците да развият собствена енергийна концепция на проблем от настоящата им практика и да го представят пред обучителите.

Ключово предимство на проекта “ЕУРЕМ - Европейски енергиен мениджър” е Сертификацията, с която е той обвързан. Всеки успешно завършил програмата участ-

ник ще получи международен сертификат EUREM.

Заявка за участие можете да направите с попълване на регистрационна форма, която ще намерите на сайта ни или директно на посочените контакти на ВИФИ България!

За повече информация:

WIFI BULGARIA

ул. Вежен 27

1421 София | България

T: +359 2 421 90 47

office@wifi-bg.bg

www.wifi-bg.bg

Цялата отговорност за съдържанието на този информационен бюлетин се носи от авторите. Тя не отразява непременно мнението на мнението на Европейския съюз. Изпълнителната агенция за конкурентоспособност и иновации и Европейска-

та комисия не са отговорни за информацията, съдържаща се в нея.

The sole responsibility for the content of this brochure lies with the authors. It does not necessarily reflect the opinion of the European Union. Neither the EACI nor the European Commission are responsible for any use that may be made of the information contained therein.


Други рекламни публикации на ВИФИ България


Top