РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

ВИФИ БЪЛГАРИЯ, Списание Енерджи ревю - брой 1, 2015

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ВИФИ БЪЛГАРИЯTraining and Network of European Energy Managers

Европейски енергиен мениджър

Обучение за Сертифициран Европейски Енергиен Мениджър

„Европейски енергиен мениджър“ е проект с общоевропейски интерес, съфинансиран от Европейския Съюз. Намираме се в ситуация, в която бизнесът в България е крачка напред в преодоляването на икономическата стагнация. Това е причината да се отвори ниша за енергийната ефективност и у нас. На визита у нас през 2013 г., европейският комисар по действията в областта на климата Кони Хедегор казва, че щадящите климата иновации водят до икономия на средства, повишаване на квалифицираните работни места и икономически растеж. За щастие, дебатите по темата вече биват подплатени и с действия.

Бизнесът в България има нужда от този тласък. Веднъж подобрили своята енергийна ефективност, компаниите добиват и международна конкурентоспособност. Пресечната точка в този проект е, че частните интереси на компаниите в България се срещат с националните и с тези на страните членки на ЕС.

Training and Network of European EnergyManagers

Европейски енергиен мениджър

Обучение за Сертифициран Европейски Енергиен Мениджър

В европейски мащаб енергийни-ят мениджмънт и енергийната ефективност са теми с все по-нарастващо значение както за бизнеса, така и за климатичните промени. Щадящите климата иновации водят до икономия на средства, повишаване на квали-фицираните работни места и икономически растеж.

Всякакво развитие в посока по-добряване на енергийната ефективност в този смисъл е от необходимост. От една страна, защото се наблюдава постоянно покачване цените за електрое-нергия, от друга—енергийната ефективност е важна част от Стратегията 2020 на Европейс-кия съюз.

Като член на Европейския съюз България следва пътя на енер-гийната ефективност и налага все по активно Европейски стан-дарти в работните процеси, кои-то се отразяват положително върху конкурентоспособността им. Така частните интереси на компаниите в България се сре-щат както с националните инте-реси, така и с тези на страните членки на ЕС.

През погледа на Бизнеса в Бъл-гария през 2015 г. се очаква ръст на инвестициите в произ-водствените и индустриалните предприятия предимно в сфера-та на технологичната модерни-зация и енергийната ефектив-ност.

Това води и до стремеж на ком-паниите да повишат енергийна-та си ефективност чрез повиша-ване квалификациите на своите енергийни мениджъри.

Обучението за Сертифициран Ев-ропейски Енергиен Мениджър EUREM (European EneryManager) е обучителна програма, която съчетава австрийски и немски практики и ноу-хау в сферата на енергийната ефективност.

Обучението обхваща 3 основни аспекта по темата: ефективни енергийни технологии; оперативно управление на енергията и енергиен мениджмънт и повишаване на енер-гийната ефективност и намаляване на разходите за енергия.

Програмата е насочена към всеки, който е персонално ангажиран с енергийните процеси в предприятие-то (оперативен мениджър, мениджър производство, инженери поддръжка, инженери по процесите и дългого-дишни технически ръководители в производствения сектор).

Иновативната концепция на обучение-то включва както присъствени обучи-телни модули в удобно за участници-те време, така и гъвкаво ангажиране на участниците посредством самосто-ятелно online-learning, което е възможно благодарение на специално създадената за целите на проекта интерактивна платформа.

Като ключови теми в обучението се оформят: Енергиен менидж-мънт, свързан с оценка на мерки-те за енергийна ефективност и ефикасност на разходите; както и инженерни теми с техническа насоченост, в които се посочват нови методи и технологии, спо-магащи за оптимизацията на про-изводството и консумираната енергия.

Обучението изисква от участни-ците да развият собствена енер-гийна концепция въз основа на настоящата им практика в компа-нията и да го представят пред комисия от експерти на ЕУРЕМ.

Ключово предимство на проекта “ЕУРЕМ - Европейски енергиен мениджър” е възможността за официална Европейска сертифи-кация. Всеки успешно завършил програмата участник има възмож-ност да придобие международен Европейски сертификат за Енер-гиен Мениджър EUREM.

Заявка за участие можете да направите с попълване на регистрационна форма, която ще намерите на сайта ни или директно на посочените контакти на ВИФИ България!

WIFI BULGARIA

Vejen str. 27

1421 Sofia | Bulgaria

T: +359 2 421 90 47

desislava.kisyova@wifi-bg.bg

vanya.milanova@wifi-bg.bg

www.wifi-bg.bg


Други рекламни публикации на ВИФИ БЪЛГАРИЯ


Top