Виртуални газопроводи

Газ, Нефт, ВъглищаТехнически статииСп. Енерджи ревю - брой 1, 2015

В настоящия брой на сп. Енерджи ревю ще поставим акцент върху технологията виртуален газопровод, нейните специфики и приложения. Във втората част на темата някои от водещите доставчици на решения за реализацията на виртуални газопроводи ще представят своите предложения и опит в областта.

Виртуалните газопроводи са алтернативен метод за газоснабдяване на обекти без достъп до газопреносната мрежа. Технологията е базирана на модулна система за компресиране или втечняване, система за съхранение, транспортна система и система за декомпресия или регазификация на природния газ.

Независими от физическата газопреносна инфраструктура, виртуалните газопроводи предлагат редица ползи за обществения сектор, индустрията и транспорта. В компресирано или втечнено състояние компресираният природен газ (КПГ) може да бъде транспортиран чрез специализирани или конвенционални транспортни средства по суша и вода. Технологията носи съществени икономически ползи за доставчиците и потребителите на КПГ, намалява себестойността на крайния продукт и осигурява значителен екологичен ефект.

Предпоставки за възникването на технологията

Природният газ е по-евтин енергоизточник от електричеството за бита, обслужващите и производствените отрасли. За да използват природен газ, крайните потребители - домакинствата, газстанциите и индустриалните предприятия, трябва да са присъединени към съществуващ газопровод.

Разширяване на газопреносната мрежа рядко се предприема, ако разходите за изграждане на разклонения надхвърлят очакваните ползи. Това се оказва все по-сериозен проблем за доставчиците на газ, които не успяват териториално да покрият всички потенциални потребители на услугата.

В търсене на решение за региони, които не се обслужват от конвенционалните газопроводи, находчиви газоснабдителни компании разработват и патентоват технологии за транспортиране на компресиран природен газ до крайните потребители. Услугата доставка на КПГ чрез виртуален газопровод, както и оборудването и съоръженията, необходими за реализацията й, създават предпоставки за възникването и развитието на нов пазарен сегмент в областта на газоснабдяването.

Същност на виртуалните газопроводи

Макар да са сравнително нова технология, виртуалните газопроводи се превръщат в услуга, която все по-често присъства в портфолиата на големите газоснабдителни дружества по света. Понятието „виртуален” в случая се отнася до липсата на реален, физически тръбопровод, по които да се осъществява транспортирането на газ до потребителите.

Технологията позволява компресиран или втечнен природен газ да се транспортира в специални модули, прикачени към мобилни платформи, посредством трейлери, авторемаркета, камиони, кораби, фериботи или железопътни транспортни средства. Когато природният газ достигне крайната си цел, модулите се свързват с инсталации за декомпресиране/регазификация, които подготвят газа за подаване към консуматорите.

Съществено предимство на технологията е, че количеството транспортиран газ може да варира в зависимост от предварително декларираното потребление.

Природният газ, който се доставя до потребителите, е многокомпонентна смес, съдържаща предимно наситения въглеводород метан (обикновено над 90%). Ето защо продуктът често се предлага в търговската мрежа под наименованието "метан".

Технологии за пренос на природен газ

Природният газ може да бъде пренасян в три форми: като компресиран природен газ (CNG), втечнен природен газ (LNG - в течно агрегатно състояние) или като газови хидрати (GNH - твърд кондензат на природен газ). Най-разпространена е технологията за пренос на КПГ, която обикновено се използва като директен източник на гориво за двигатели с вътрешно горене в различни процеси и индустрии.

Втечненият природен газ е по-скъп, но по-гъвкав в технологично отношение и позволява икономически рентабилно транспортиране по вода на големи разстояния. Въпреки, че газовите хидрати изискват доста по-сложни технологии за добив и експлоатация, те са отвъд фазата на тестване и в световен мащаб вече се конструират и експлоатират редица индустриални съоръжения, захранвани с т.нар. „горящ лед”.

Изпълнение на виртуални газопроводи

При техническото изпълнение на виртуални газопроводи значително се редуцира обемът на природния газ, като той се съхранява в съдове под налягане. Технологията е базирана на модулни системи, които позволяват мащабируемост на услугата спрямо потребностите.

Тя се основава на високотехнологични иновации като модулни компресорни станции, модулни съоръжения за регулиране на налягането и модулни системи за съхранение и транспорт. За да бъде осъществявана доставка на компресиран или втечнен природен газ до дадена група от крайни потребители, е необходимо да бъдат налични съответните съоръжения за съхранение на природен газ - газови стопанства, компресорни станции, модули за транспортиране от метанстанциите до крайния потребител, специализирани транспортни съоръжения (трейлери), както и инсталации за регазификация или декомпресия, системи за качествен контрол и контрол на безопасността.

Приложение

Преди стартирането на даден проект за осъществяване на доставка на КПГ по виртуален тръбопровод, е необходимо да се извърши задълбочено предпроектно проучване и да се изготви икономическа обосновка за рентабилността на проекта.

Предпроектните проучвания са специфични за всеки отделен регион и определят конкретните измерения на проекта, като се вземат предвид очакваното потребление и редица други променливи: заявеното потребление, отдалечеността от съоръженията за съхранение на КПГ, транспортният достъп, екологичните норми и изискванията за безопасност, климатичните условия, както и техническата и икономическа пригодност.

Така виртуалните газопроводи и множеството възможности на технологията по отношение на типа и капацитета на съхранение и транспортния метод позволяват гъвкава логистика и оптимално оползотворяване на капацитета на съществуващите компресорни станции.

Потенциал за развитие на пазара

Виртуалните газопроводи осигуряват адекватно решение и за най-отдалечените обекти и потребители, както и за по-добро оползотворяване на географските ресурси, което води до висока разходна ефективност на технологията. Природният газ позволява на фирмите в дадени региони да предлагат продукти и услуги, които в противен случай не биха били разработени или биха имали прекалено висока себестойност, за да бъдат наложени на пазара.

Тази нова технология създава предпоставки за разширяване на мрежата от метанстанции със значително по-малка инвестиция от изграждането на физически тръбопроводи. Виртуалните газопроводи осигуряват потенциал за развитие на други производствени и обслужващи приложения, при които спорадичността в потреблението прави реалните газопроводи икономически нерентабилни, включително жилищно отопление, отопление на търговски обекти и захранване на промишлени предприятия.

В технологично отношение се разработват все по-иновативни системи и оборудване за реализацията на проекти за доставка на КПГ до крайни потребители, което води до намаляване себестойността на продукта и множество икономически и екологични ползи.

  • Райков Сервиз: Предлагаме комплексни решения за реализиране на виртуални газопроводи
  • Си Ен Джи Марица: "Виртуален газопровод" е комплексна система от иновативни технологични решения

  • Top