Внедряване на РОКОН в п/ст Камбаните 110/20 кV на НЕК ЕАД

ЕлектроенергетикаПроекти, реализацииСп. Енерджи ревю - брой 1, 2010

В началото на 2008 г. комисия от НЕК ЕАД с участието на експерти от CEZ организира и проведе тръжна процедура за избор на изпълнител за построяването на обекта “до ключ”. Предметът на процедурата представлява сложно съчетание от цялостно изграждане на една голяма разпределителна подстанция, внедряване на защити на електропроводите 110 кV в съседните подстанции и осигуряване на комуникации за обмен на информация с Териториално диспечерско управление (ТДУ) Запад на ЕСО ЕАД, с подстанция София Юг 220/110 кV и с CEZ. За главен изпълнител на п/ст Камбаните е избрана фирма РОКОН, която реализира обекта.

Основни характеристики на обект п/ст Камбаните 110/20 кV

Инвестиционният проект е изпълнен в две фази - проектиране (идеен проект и работен проект) и изпълнение. Обектът е приключен в изключително кратък срок - до ноември 2009 г., като всички устройства и системи са в експлоатация в пълен обем, съгласно изискванията на техническото задание на възложителя - НЕК ЕАД.

Поради малките размери на строителната площадка, разпределителната уредба 110/20 кV е изпълнена на две нива. Откритата част 110 кV е разположена върху покрива на сградата над закритата уредба 20 кV. Това дава, едновременно със сложността за изпълнение, и някои съществени предимства: намалени са дължините на контролните кабели; силовите трансформатори са разположени в близост до сградата, като стените й се използват за противопожарна преграда, съгласно изискванията на Наредба №2; скъсени са трасетата за подвеждане на силовите захранващи кабели; компактност на подстанцията в съответствие със съвременните изисквания.

Подстанцията е един от малкото обекти на НЕК ЕАД, който е без дежурен персонал. Функциите по сигнализацията и управлението на обекта са разпределени, съгласно изискванията на НЕК ЕАД, както следва:

- сигнализацията за целия обект и управлението на част 20 кV се изпълняват от отдалечен сървър и операторска станция, монтирани в п/ст София юг;

- сигнализацията за част 110 кV и управлението на съоръженията в уредба 110 кV и стъпалния превключвател, се изпълняват от ТДУ Запад;

- сигнализацията и управлението на всички съоръжения в обекта могат да се изпълняват при необходимост и от ОС в командната зала на п/ст Камбаните.

Във връзка с този начин на експлоатация, в обекта е предвидена съвременна пожароизвестителна система и система за контрол на достъпа с видеокамери и предаване на информация към монитори в Командна зала на подстанцията и при дежурния в п/ст София Юг.

Част първична комутация - уредба 110кV

Присъединяването на подстанцията към електроенергийната система (ЕЕС) е изпълнено с разкъсване на едната тройка от електропровод 110 кV “Сълзица”, свързващ подстанция София Юг и ОРУ 110 кV на ТЕЦ София изток. Компановката на уредбата е “Н” схема - два входа, два трансформатора и единична секционирана шинна система.

Първичните съоръжения в уредбата и тези за собствени нужди постоянен и променлив ток са производство на водещи европейски фирми:

- Силови трансформатори 2х40/50 MVA на фирма Hyundai;

- Прекъсвачи, разединители и заземителни ножове 110 kV на фирма Siemens - Германия;

- Токови и комбинирани измервателни трансформатори 110 kV на фирма Arteche - Испания;

- Вентилни отводи 96 kV на фирма ABB - Швеция;

- NiCad акумулаторна батерия (АБ) на фирма SAFT - Швеция;

- Токоизправител PROFITEC S на фирма AEG - Германия;

- Инвертор PROTECT 5 на фирма AEG - Германия;

- Високоволтови клеми на фирма LORUNSER AL - Австрия.

Уредба 20 кV

Уредбата е изпълнена с единична секционирана шинна система, като към всяка секция са присъединени по 23 броя КРУ. Съоръженията в уредбата, както и тези на 110 кV, са от водещи европейски фирми:

- КРУ 20 кV на фирма Ritter - Германия, съоръжени с вакуумни прекъсвачи;

- Активно съпротивление на фирма Metal Deploye - Франция;

- Трансформатор СН (сух) 250 kVA, 20/0.4 kV на фирма GBE - Италия;

- Вентилни отводи 24 kV на фирма Areva - Франция.

Част вторична комутация

Изискването да се използват най-съвременни технологии за апаратурата в този обект намира своето адекватно решение в Системата за автоматизация и управление на подстанцията (САУП). “САУП е разработена и произведена от РОКОН Изследователски център и има всички съвременни параметри и характеристики, които се предлагат за подобни технологични комплекси от водещите европейски фирми в бранша - АВВ, Siemens и Areva.

- децентрализирана, йерархична структура с две нива - ниво Локални устройства (ЛУ) и ниво Централни устройства (ЦУ);

- отворена архитектура с възможност за разширяване по обем и функции;

- поддържане на комуникации със съществуващи и бъдещи системи с подобно предназначение, включително и от други производители, които отговарят на изискванията на комуникационен протокол IEC 61850;

- модулна структура, съставена от отделни стандартизирани компоненти, които могат да се добавят или да променят функционалните си характеристики в зависимост от конкретните задачи;

- използване на оптични кабели за връзка на устройствата по локалната мрежа на системата в обекта.

При разработката на всяко от цифровите устройства производство на фирма РОКОН е отделено специално внимание и на изпълнението на последните изисквания на IEC стандартите за изолационното съпротивление, електромагнитната съвместимост (EMC) и за електрическите, климатични и механични условия на работа на апаратурата в обекта. Всеки тип устройство има сертификат за успешно проведени в лицензирана лаборатория изпитания по всеки конкретен тип от горепосочените видове стандарти”, заявяват от Рокон.

Структура на САУП: ниво Локални устройства (ЛУ)

Нивото е оборудвано изцяло с апаратура, разработена и произведена във фирма РОКОН:

- локални контролери тип RTU 401 за всяко от присъединенията на 110 кV с основни функции по управление, сигнализация, измерване, архивиране и комуникации с ниво ЦУ;

- основна защита за извод 110 кV тип RLI 401D - дистанционна с вградена надлъжна диференциална;

- резервна защита за извод 110 кV тип RLB 421;

- допълнителни защити RLI 401D и RLB 421 за съседните подстанции - п/ст София юг, п/ст Черни връх, п/ст Младост и ОРУ на ТЕЦ София изток;

- диференциална релейна защита на трансформатор тип RTI 402;-l максималнотокова защита тип RFI 421 на страна 110 kV на трансформатора;

- защита на Активното съпротивление тип RFI 421 А;

- диференциална защита на шини 110 kV тип RBP 401 с разпределена архитектура, локални модули за изводи, трансформатори и шиносъединител тип RBP 421 и централен модул за пет присъединения тип RBP 401;

- комплексно устройство за релейна защита и управление (КЗУ) тип RFI 401G за всяко присъединение тип извод и трансформатор на

20 кV;

- устройствo за температурен контрол на трансформатор - RAU 108T;

- ЛК за табло СН ~ TOK - RAU 108Е;

- устройство за следене параметрите на AБ - RAU 108B;

- устройство за централна сигнализация - RAU 116/RAU 110;

- устройство за АЧР - RFA.

Всички устройства са комплектовани със специализирана клавиатура и дисплей на лицевия панел с възможност за диалог и изпълнение на функции по управление, сигнализация, измерване и настройки.

Структура на САУП: ниво Централни устройства (ЦУ)

Ниво ЦУ включва следната апаратура:

- Системен сървър (СС) с ОС в п/ст Камбаните - за осигуряване на интерфейса (НМI) на оперативен персонал със САУП и за поддържане на комуникациите с устройствата от ниво ЛУ, със сървъра в п/ст София Юг, с ТДУ Запад и при необходимост с Диспечерски пункт на CEZ.

- Сървър и Операторска станция (ОС) с два монитора в подстанция София Юг - за осигуряване на интерфейс (HMI) на оперативния персонал в подстанцията и за поддържане на комуникациите със сървъра в подстанция Камбаните.

- Принтери, GPS за синхронизация на астрономическото време на САУП в п/ст Камбаните и други устройства, необходими за работата на комуникациите - конвертори, куплиращи устройства (switches, gateways), модеми и др.

Комуникации на САУП

- Между сървъра от ниво ЦУ и всяко от устройствата от ниво ЛУ - по оптична мрежа и комуникационен протокол съгласно IEC 61850.

- С диспечрски пункт на CEZ по протоколTG 809;

- С п/ст „София Юг” по протокол IЕС 60870-5-101;

- С ТДУ Запад по протокол IЕС 60870-5-101.

В случай на отпадане на комуникациите на п/ст Камбаните с ТДУ Юг или п/ст София Юг се предвижда възможност за буфериране на предназначената за предаване в съответното направление информация, като след възстановяване на канала, данните се предават автоматично с архивираните дата/време.Top