VRS Control, Владислав Божашки: Ангажиментът ни към опазване на околната среда ни прави важен фактор в областта на съхранението на течни горива

Газ, Нефт, ВъглищаФирмени статииСп. Енерджи ревю - брой 6, 2023 • 13.11.2023

Ангажиментът ни към опазване на околната среда ни прави важен фактор в областта на съхранението на течни горива
Ангажиментът ни към опазване на околната среда ни прави важен фактор в областта на съхранението на течни горива
Ангажиментът ни към опазване на околната среда ни прави важен фактор в областта на съхранението на течни горива
Ангажиментът ни към опазване на околната среда ни прави важен фактор в областта на съхранението на течни горива
Ангажиментът ни към опазване на околната среда ни прави важен фактор в областта на съхранението на течни горива


 

Инж. Владислав Божашки, ръководител на орган за контрол VRS Control, пред сп. Енерджи ревю

Инж. Владислав Божашки е роден на 17 октомври 1965 г. в София. Завършва Техникум С. М. Киров, специалност "Електрообзавеждане на промишлени предприятия", и Технически университет – София, специалност "Комуникационна техника и технологии", и е работил в TSG България. В интервюто инж. Божашки представя историята и постиженията на VRS Control, която по думите му с тиха упоритост и иновации променя начина, по който се гледа на улавянето на бензинови пари (УБП) и опазването на нашата планета.

 

Инж. Божашки, разкажете за дейността на VRS Control.

VRS Control е първият оправомощен Орган за проверка на ефективността на улавяне на бензиновите пари (УБП) при експлоатация на системите, съответстващи на Етап II на УБП. Органът има действаща система за управление, следваща изискванията на БДС EN ISO/IEC 17020:2012, и стриктно следи за изпълнението на Наредба № 16 от 12 август 1999 г. за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини, което гарантира коректност и безпристрастност при извършваните проверки.

Като екип, ангажиран с опазване на околната среда чрез ограничаване на въглеродните емисии от дейността на бензиностанциите, нашата мисия е да контролираме и следим за ефективността на всяка една бензиноколонка на територията на страната за улавяне на бензиновите пари по време на зареждане, за да не бъдат освобождавани те в атмосферата.

Със заповед № А769/15.12.2020 г. на изпълнителния директор на ИА БСА, VRS Control е Акредитирана лаборатория за калибриране на резервоари: хоризонтални, изработени от метал и неметал, монтирани стационарно и върху подвижни платформи; с различна геометрична форма; вертикални цилиндрични.

От 2023 г. разширихме акредитацията за калибриране по геометричен метод, т.е. само чрез измерване, което ще спомогне за облекчаване на процеса на калибровка и за намаляване на замърсяването чрез калибриране с горива по обемен метод.

VRS Control не само предоставя услуги по калибриране на резервоари, но и се стреми да направи света по-чист и екологично осъзнат. През годините се доказахме като надежден партньор за множество индустрии, предоставяйки точни и ефективни решения за УБП и калибриране на резервоари. Стремим се към по-светло бъдеще, разширявайки своите активности както в страната, така и зад граница, и непрекъснато подобрявайки методите и технологиите си. VRS Control е пример за ангажимент към екологичната отговорност и иновации, които водят до по-чисто бъдеще за всички нас.

 

Какви методики и оборудване използвате при извършване на Вашата дейност?

За дейността на УБП направихме проучване за начина и метода на контрол още през 2011 г., когато стартира подготовка за хармонизация с европейското законодателство, и реално през 2012 г. започна етап 2 от изискването за изграждане на бензиностанциите съгласно Закона за чистота на атмосферния въздух. Тогава никой в България нямаше реален опит с контрола и следенето на този процес. Започнахме поредица от срещи с европейски фирми, които активно участват в законодателния процес в Европа по този въпрос, като Elaflex, Fafnir. Направихме няколко разговора с Peter Szalata, който по това време беше ръководител на TUEV като тестов орган за системите за УБП.

Аз бях поканен в екипа по-късно и активно се включих в разширение на акредитацията за калибровка на резервоари и изготвяне на методика за това. Изработихме лично наша нова, високотехнологична методика за геометрично изчисление по математически метод на обема, като сме много горди с добрите резултати, които получаваме при прилагането на този подход. Оборудването за проверките е изцяло германско и дори имахме възможността лично да се запознаем с производството и стандартите в завода за системи за проверка на бензиновите пари на Buerkert.

 

Как помага Вашата дейност на фирмите?

Имаме много интересни случаи, но мога да разкажа по един от всяка сфера.

В началото на 2021 г. една от големите вериги бензиностанции в страната се сблъска с предизвикателството да оптимизира ефективността на улавянето на бензинови пари в своите обекти. Под напрежение от законодателните изисквания и нарастващата обществена осведоменост за опазването на околната среда, този клиент се обърна към VRS Control за анализ.

Стартирахме детайлен анализ на системите за УБП във всички станции на клиента и открихме различни слаби места и неефективности, които бяха източник на загуби и замърсяване на околната среда. След извършената оценка, VRS Control предложи обновления и подобрения в системите за улавяне.

Резултатът беше внедряването на по-ефективни технологии за УБП и актуализиране на старите системи. Това доведе до значително намаляване на емисиите и подобрение на общата екологична отговорност на клиента. Със съдействието на VRS Control веригата се превърна в пионер в сферата на опазването на околната среда и спазването на съответствие със законодателството, а в същото време се оказа, че връщането на изпаренията в резервоарите дори има икономически ефект за веригата, който се реализира чрез втечняване на парите.

Този казус илюстрира как фирмата не само изпълнява изискванията на своите клиенти, но и им помага да постигнат по-високи стандарти в областта на околната среда и съответно да укрепят репутацията си като иноватор и лидер в индустрията.

През 2022 г. верига бензиностанции се сблъска с предизвикателството да управлява ефективно своите наличности на горива в резервоарите и да оптимизира доставките. Компанията се обърна към VRS Control, като сподели, че има чести проверки от НАП поради некоректни калибровъчни таблици и грешки при отчитане на доставеното гориво. Проведохме подробен анализ на състоянието на резервоарите и ги калибрирахме.

Резултатът беше по-голяма ефективност при управлението на запасите на гориво, намалени загуби, както и по-малко проверки от НАП поради подобрените системи за УБП и вече коректното на отчитане на доставки и продажби с новите калибровъчни таблици.

 

Какъв тип резервоари Ви позволява да калибрирате акредитацията и в кои индустрии сте фокусирани?

Акредитацията не ни ограничава само до съдове за горива. Имаме клиенти, които са свързани с производство на вино и други алкохолни напитки, имаме клиенти от земеделието, други, които произвеждат млечни продукти и съхраняват мляко. Напоследък получаваме запитвания за калибровка на пластмасови резервоари, цистерни за вода и други. Няма ограничение за вида на съдовете или тяхната форма.

 

Защо е важно всеки резервоар да е калибриран от акредитирана лаборатория и кой има нужда от това?

Акредитираните лаборатории подлежат на ежегоден контрол и проверки, както и валидиране на методиките, които използват за измерване и изработка на калибровъчните таблици. Нашите методи и софтуери за изчисление след получаване на входни данни са сертифицирани и валидирани от Службата по акредитация. Измервателните средства, които ползваме, се проверяват всяка година от супереталон в Чехия, където, ако има разлика, незабавно се бракува и се подменя с нов, който отново се проверява за точност. Това гарантира коректност за наличностите, които се съхраняват, независимо дали това е вода или друг флуид, както и коректност при изработка на калибровъчните таблици. Затова всички държавни и контролни институции в много от случаите изискват калибровъчната таблица от акредитирана лаборатория.

 

Какви са плановете на VRS Control за следващите години?

Благодарение на добрите резултати през следващата година ще стартираме разширение на акредитациите, с които работим за калибриране на еталонно оборудване, кантари, разходомери, водомери. Догодина предстои да разширим дейността си в чужбина, като едно от предизвикателствата е Гърция и високите изисквания там за точност при калибриране на резервоарите.

Получавам запитвания от няколко държави в Африка, където клиентите срещат трудности, свързани със следене на наличностите и оптимизиране на доставките по бензиностанциите. Ние продължаваме да се развиваме, като печалбата се реинвестира в ново оборудване и проучване на още по-модерни методи за калибриране. Предстои внедряване на 3D скенер за калибровка, който като начало ще служи за проверка на точността на извършените калибровки, а в следващ етап ще бъде добавена методиката на фирмата. Радваме се, че нашите клиенти са доволни и ще продължим да се стараем да оправдаваме техните очаквания.

 


 

 

 

www.vrs-bg.com

 

 

 

 Top