РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Wartsila, Списание Енерджи ревю - брой 4, 2019

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ WartsilaWartsila Решения за бъдеще със 100% възобновяема енергия


Както стана ясно от миналия брой, гъвкавостта и хибридните решения са критични компоненти за осъществяване на преход към бъдеще със 100% възобновяема енергия. Централите със смарт генериране на енергия поддържат енергийната система по най-добрия начин чрез предлагането на най-висока степен на гъвкавост, осигуряването на възможност за големи икономии и създаването оптимизиран отговор на бързите промени при прекъснато енергопроизводство. За да направи преноса възможен за своите потребители, Wartsila предлага също и предвидени за комунални дружества хибридни решения за интегрирано съхранение и системи за управление на енергията за постигане на стабилност на системата и максимално използване на соларна и вятърна възобновяема енергия. Съществуващите двигателни решения на Wartsila имат способността да използват различни газообразни и течни горива, като се отличават и с гъвкавост по отношение работата със синтетични и традиционни биогорива.

Смарт генериране на енергия
Двигателните електроцентрали със смарт генериране на енергия (SPG) играят ключова роля при осигуряване на експлоатационна гъвкавост и гъвкавост по отношение на горивата, необходими, за да се позволи преминаване към съвременна, надеждна енергийна система. Съвременните нисковъглеродни системи ефективно поглъщат текущите и бъдещите колебания в натоварването на системата и осигуряват големи икономии.
• SPG технологията балансира големи входни флуктуации във вятърната или соларната енергия
• Позволява централите за базов товар да бъдат освободени от цикличен режим на експлоатация и осигурява висока ефективност на базовия товар, пиковете и режима на работа със следене на товара
• Допринася за регулиране на мрежовата честота и стабилността на системата
• Подобрява общата ефективност на енергийните системи
Нейните ключови характеристики са висока енергийна ефективност, изключителна експлоатационна гъвкавост и работа с множество горива.

 

Смарт генериране на енергия оптимизира резервите на енергийната система
SPG осигурява капацитет за супер бързо мрежово резервиране на ниво национална енергийна система и в режим на готовност SPG резервният капацитет не консумира гориво, не генерира емисии не се амортизира, а времето за пускане е 2 минути. Когато не е необходимо големи електроцентрали да осигуряват резервна мощност над мощността, необходима за задоволяване на нормалното пиково потребление, се увеличава ефективността на цялата енергийна система. Това позволява поддържане на по-стабилен експлоатационен профил за големите енергийни централи и намаляване на допълнителните разходи за поддръжка, свързани с цикличния режим на експлоатация.


Фигура стр. 11

Енергийна ефективност
• Висока ефективност на основния товар, независимо от условията на околната среда
• Висока ефективност на централата за широк диапазон от натоварване, благодарение на ДВГ дизайна

Гъвкавост по отношение на горивата
• Непрекъснат избор на най-подходящото гориво
• Решения за течни и газообразни горива, възобновяеми източници, многогоривни централи и преобразуване на горивата

Експлоатационна гъвкавост
• Бърз старт до пълно натоварване за 2 минути независимо от големината на централата
• Неограничено стартиране и спиране без влияние върху поддръжката

Двигател-соларни PV хибриди
През 2017 г. слънчевите централи са отговаряли за една трета от увеличаването на всички мощности за генериране на енергия в световен мащаб с добавени близо 100 GW, както и за почти 50% от новите инвестиции в чиста енергия в света. Това доказва, че те са доминиращи на пазара на възобновяеми източници, задминавайки вятърните, хидроинсталациите и всяка друга форма за генериране на топлинна енергия. Wartsila въведе фотоволтаични (PV) решения, включващи комунални соларни PV централи, интегрирани с двигателни електроцентрали с възможност за цялостна ЕРС доставка. Възможността за соларен хибрид е комбинация на базирана на двигател SPG електроцентрала на Wartsila и самостоятелна соларна PV система, работещи в синхрон. Двигателите компенсират липсата на дневна светлина чрез постепенно увеличаване на мощността незабавно и автоматично, чрез достатъчно много мегавати за минута, ако е необходимо. Тези видове двигатели с вътрешно горене представляват единствената техническа възможност за такива ултрагъвкави приложения. Wartsila предлага решения за целия жизнен цикъл за двигатели, соларни PV модули, интегриране, проектиране и финансиране.
Екологичните предимства на хибридните двигател-соларни PV централи са свеждането до минимум на загубите на гориво и разходите за поддръжка. Свързана към мрежата 150 MW хибридна инсталация, включваща 100 MW двигатели и 50 MW слънчеви модули, може да спести 21% от консумацията на нефт, в сравнение с изцяло двигателните електроцентрали. Това представлява намаление с приблизително 200 000 барела нефт за година.

Фигура 8 Приемайки цена за доставка от 50 USD/ барел, икономиите от гориво ще бъдат 10 млн. USD за година. Във въглеродни емисии, намалението е равно на 21% или приблизително 83 000 тона за година.

Този хипотетичен случай, показан на Фигура 8, предполага инсталация, публична собственост, разположена в екваториален район, работеща при типичния за горещ климат жилищен профил на натоварване (с пик на потреблението по обяд, дължащ се на широко застъпената климатизация). Разходите за експлоатация и поддръжка (O&M) за MWh за хибридни PV електроцентрали може да са с до 50% по-ниски от тези на самостоятелна PV централа. И накрая, икономическата логика на двигател-соларна PV хибридна централа е да пести гориво и така да се изплати допълнителната инвестиция в соларни PV модули. Хибридът става икономически изгоден, когато стойността на изместеното гориво надвиши инвестицията в PV модули.

Пример:

Essakane Solar SAS, Буркина Фасо
Златната мина Essakane в Буркина Фасо получава необходимата ? енергия от най-голямата в Африка двигател-соларна PV хибридна електроцентрала, доставена от Wartsila. Тази 15 MWp соларна PV електроцентрала е доставена до Essakane Solar SAS, филиал, базиран в Буркина Фасо, на френската компания, независим производител на оборудване за електроцентрали, работещи с възобновяеми източници на енергия – Total Eren. Хибридизацията на съществуващата 55 MW електроцентрала на Wartsila, работеща с котелно гориво с нова соларна PV централа, и свързаните с хибридната централа управления, значително повишава ефективността на централата. Двигателната централа осигурява резервиране и баланс на товара, докато соларният парк произвежда енергия през деня.
Тази соларна PV инсталация ще допринесе за пестенето на гориво, което ще доведе до икономия на разходи и ползи за околната среда; по приблизителна оценка с 6 млн. литра годишно ще се намали консумацията на гориво, а годишните СО2 емисии ще се редуцират с 18 500 тона. Цялостният обхват на доставка от Wartsila покрива инженеринг, закупуване и изграждане (EPC) на соларна PV инсталация, включително инвертори и комутационна апаратура, в допълнение към почти 130 000 фотоволтаични панела. Системата за управление – критичен компонент на хибридната инсталация – също е включена.
Споразумението за управление на активите, подписано между Wartsila и Essakane Solar SAS органично допълва EPC споразумението. Wartsila оптимизира производството на PV инсталацията и осигурява топлоцентралата да доставя ефективно и стабилно захранване при изключителна производителност. Успоредно с това, в топлоцентралата, където работят единадесет двигателя Wartsila 32, остават достатъчен брой двигатели в режим на готовност, за да покрият потенциални колебания в енергопроизводството на соларната PV централа. Увеличаването до максимум на производството на PV инсталацията означава, че за топлоцентралата е необходимо по-малко котелно гориво, с което се намаляват както разходите за гориво, така и въздействието върху околната среда.
Двигател-соларната PV хибридна централа на Essakane Solar е една от най-големите от нейния вид в света. Централата е революционно решение за промишлеността, която разчита на въглерод-интензивна дизелова енергия, която досега е била единственият надежден енергиен източник. Хибридизацията може да бъде отговор за големи изолирани промишлени обекти, като миннодобивните компании, които работят непрекъснато, особено когато енергийните разходи обикновено представляват до 30% от експлоатационните. Свързването на източник на възобновяема енергия, като соларната, към SPG централа намалява енергийните разходи, подобрява въглеродния и социалния отпечатък и защитава срещу непредвидимостта на цената на нефта.
“Този проект представлява важен пробив за промишлеността. Хибридните двигател-соларни PV решения ще позволят енергоинтензивните производства да навлязат в ерата на по-благоприятна за климата работа, предимства за бизнеса и повишена устойчивост на колебанията в цените на горивата. Total Eren избра Wartsila заради нейния изключителен опит в ЕРС проектите в Африка и ангажираността на компанията към проекта, доставката и поддръжката на надеждно хибридно решение като това.”

Кристоф Флоран, вицепрезидент Бизнес Развитие за Африка в Total ErenTop