РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Wartsila, Списание Енерджи ревю - брой 5, 2019

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ WartsilaХибридни решения за съхранение на енергия

От материала в миналия брой, посветен на смарт генерирането на енергия, стана ясно, че технологиите за съхранение са критична част от системите със 100% енергия от възобновяеми източници. Очаква се и капацитетът, и изходната мощност на решенията за съхранение на енергия да се увеличат стократно, като над една четвърт от цялото електричество в системата ще преминава през съхранение, а настоящият капацитет от 1,3 TWh ще нарасне до 1050 TWh. Решенията за съхранение на енергия на Wartsila значително подобряват ефективността чрез повишаване на резервния капацитет и създаване на нови възможности на енергийните пазари.
Чрез придобиването на Greensmith Energy, водещ доставчик на софтуер за управление на енергийните системи (EMS), Wartsila предлага хибридно съхранение на енергия на ниво мрежа, както и хибридни системи, съчетаващи двигатели или възобновяеми източници със системи за съхранение на енергия или комбинация от всички изброени. Специализираната в оптимизиране и интегриране на системи за съхранение на енергия Greensmith е реализирала повече от 70 инсталации в цял свят за някои от най-големите енергийни компании. Платформата за управление на енергийна система на Greensmith (GEMS) е най-широко разпространеното софтуерно решение за съхранение на енергия, което позволява внедряване на най-усъвършенстваните и доказани системи за съхранение на енергия в света. С GEMS хибридните електроцентрали работят в оптимален режим, като непрекъснато осигуряват идеална степен на оползотворяване на всички активи за енергопроизводство.
Wartsila предлага уникална комбинация от хибридни енергийни решения, които се основават на двигателни електроцентрали, възобновяема енергия и системи за съхранение на енергия, всички интегрирани, управлявани и оптимизирани от GEMS. Хибридните соларни решения позволяват използване на цялата достъпна соларна енергия, което иначе би било ограничено частично, поради прехвърляне на енергията към по-късен момент от деня.

Основни характеристики
• Резервиране и поддръжка на честотата
• Управление на пиковото потребление
• Намаляване на таксата за минимален товар за търговски и промишлени потребители
• Изместване на енергията

Фигура 9 Управление на мрежовата честота чрез съхранение на енергията.

Предимства на решението
• Максимално увеличаване на приходите чрез устойчиви, висококачествени, съобразени с нуждите доставки на възобновяема енергия
• Натрупване на приходи чрез комбиниране на продажбата на енергия с допълнителни услуги
• Икономия на енергия чрез повторно улавяне на ограничената и неизползвана PV енергия
• По-висока енергийна ефективност и по-ниски разходи за оборудване чрез постояннотоково куплирани технологии
• Експертен опит в генерирането на възобновяема енергия, мрежови пазар, контролни и изчислителни технологии
• Готовност за бъдещето чрез адаптиране към климатичните и пазарните условия и конкуренцията
• Изместване на енергията – времево изместване на изходната мощност през деня, от часовете с пиково излъчване към часовете с високо потребление, дори през нощта
• Управление на скоростта на линейно изменение на мощностите – ограничава скоростта на линейно изменение на изходната мощност на инсталацията в определени от електроразпределителното дружество граници, независимо от това как променящите се климатични условия влияят на PV производителността
• Честотно регулиране – подава реалната мощност чрез AGC сигнали или в отговор на промяна в мрежовата честота в рамките на една секунда

Пример:
Тестова установка за система за съхраняване на енергията, Сингапур
CW Group, водеща специализирана консултантска и изследователска компания, избра Wartsila за осигуряване на тестова установка за 2,4 MW/2,4 MWh система за съхранение на енергия за Регулаторния орган на енергийния пазар (ЕМА) в Сингапур. Решението на Wartsila ще включва софтуер GEMS, като тази тестова установка ще се бъде първата за Сингапур система за съхранение на енергия на ниво електроразпределително дружество. Сингапур се стреми да постигне 1 GW от електроенергията да се получава от соларни централи до 2020 г., с което значително да намали отпечатъка на страната върху околната среда. Като първия мащабен проект за съхранение на енергия в Азия, този проект представлява ясно доказателство за доброто приемане на усъвършенстваната технология и софтуер на Wartsila, както и възможностите за ЕРС на компанията.

Енергия от газ
През последните години в световен мащаб се наблюдава преход към използване на по-чисти горива. Това доведе до увеличаване на предлагания на пазарите втечнен природен газ (LNG) и разширяване на възможностите за транспортирането му в по-малки количества до по-малки потребители. Усреднените разходи за електричество в САЩ особено ясно показват, че газът успешно може да се конкурира с въглищата по отношение на разходите за генериране и ролята на газа при енергопроизводството нараства, тъй като той се използва все повече за двигателни електроцентрали, интегрирани с вятърни и слънчеви системи с непостоянен характер.
Газовите централи имат редица предимства в сравнение с другите топлоцентрали, тъй като те могат да бъдат изградени бързо на разумна цена и генерират по-ниски емисии. С увеличаване дела на вятърните и соларните мощности и намаляване на нетното натоварване на топлоцентралите, газовите електроцентрали могат също да осигурят балансиране на пиковете в системата. Втечненият природен газ е нискоемисионно гориво, което става все по приложимо за промишлени инсталации, корабната индустрия и енергийните доставчици. Wartsila е водещ доставчик на решения за "енергия от газ" и признат лидер в технологията на газовите двигатели. Wartsila предлага решения и услуги по цялата верига на разпространение на LNG с фокус върху развитие на малки по мащаб инсталации, включващи технологията както за втечняване, така и за регазификация. Повече от една трета от инсталациите за регазификация за плаващи системи за съхранение на енергия в света са доставени от Wartsila. Освен това, системите за управление на резервоари на Wartsila се използват в много от водещите в света LNG съоръжения.

Пример:
Tornio Manga, Финландия
Manga Terminal Oy изгражда терминал за внос на LNG в Торнио, Финландия. Този терминал ще бъде най-голямата такава инсталация в целия скандинавски регион. Във връзка с терминала е развита ефективна логистична верига, която ще създаде диверсифициран пазар на горива, носещ ползи както за северна Финландия, така и за Швеция. Освен това, LNG е нискоемисионно гориво, което може да бъде използвано в транспортни, промишлени приложения и за генериране на енергия. В сравнение с алтернативните изкопаеми горива, благодарение на използването на LNG може да се постигне съществено намаляване на емисиите въглероден диоксид, азотен оксид и прахови частици.
С Wartsila е сключен договор за доставка на цялостно ЕРС решение за терминала, включващо разтоварване, съхранение, разпространение по тръбопровод и съоръжения за регазификация. Резервоарът за съхранение има капацитет от 50 000 m3. Приемният терминал за LNG на Tornio Manga ще играе изключително важна роля за намаляване на въглеродния отпечатък на промишлената дейност в региона. Затова той е важен екологичен проект за района на Балтийско море и особено за северна Финландия и Швеция. Проектът също така демонстрира и експертния опит на Wartsila в тази област.
”LNG терминалът на Tornio Manga е дългосрочна програма за инвестиции в инфраструктура. От него ще се възползват компании за корабен и сухопътен транспорт, електроразпределителни и топлофикационни дружества, както и други промишлени и минно-добивни компании в северна Европа. Оценяваме участието на Wartsila като особено важен партньор в проекта със специални възможности за добавяне на стойност в тази сфера.”

Пекка Ерккиле,
председател на Борда на Manga LNG OyTop