Защита на центрове за данни от фирма СТИМАР в партньорство с DEHN

ЕлектроенергетикаФирмени статии • 27.07.2022

Защита на центрове за данни от фирма СТИМАР в партньорство с DEHN

 

Дигиталните технологии все повече навлизат във всички области на живота ни, което обуславя голямата зависимост от сигурна и достъпна комуникация и информационни технологии. Независимо дали става дума за социални мрежи, забавления, обществено здраве, енергетика, телекомуникации, трафик или държавни органи – всички тези неща зависят от услугите на центрове за данни. Дистанционната работа и облачните изчисления също не са възможни без центрове за данни с висока степен на достъпност.

Опасностите, породени от въздействието на мълнии и пренапрежения, представляват значими, но често пренебрегвани рискови фактори. Това е мястото, където липсата на предпазни мерки може да има широкообхватни последици като пожари, прекъсвания на важни системи и дори загуба на данни. Наличието на интегрирана концепция за защита от мълнии и пренапрежения е от съществено значение, защото центърът за данни е много повече от обикновена сграда.

Огън, повреди в захранването, проблеми с качеството на мощността, прегряване и други са допълнителни рискови фактори, които трябва да бъдат наблюдавани от много поддържащи системи. Всички тези неща, техните функционалности и особено тяхното безпроблемно взаимодействие са от решаващо значение за нормалната работа и непрекъснат поток от данни. Като доставчици на онлайн услуги е необходимо центровете за данни да имат цялостна защита 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, 365 дни в годината.

Ето защо мерките за защита от мълнии и пренапрежения са основен компонент в концепцията за безопасност. Важно е те да се вземат предвид в началото на етапа на планиране, защото изпълнението им в тази фаза е значително по-лесно. Дооборудването често се постига само с трудности и най-вече е свързано с много високи финансови разходи.

 

Система за мълниезащита

Съгласно EN 62305-3, една цялостна външна мълниезащитна система се състои от следните елементи: мълниеприемна система, токоотвод, заземителна система, отделително разстояние и изравняване на потенциалите.
Основната задача на външната мълниезащитна система е да прихваща ефективно и безопасно попаденията на мълния и да провежда тока на мълнията в заземителната система чрез токоотводите.

Когато става въпрос за центрове за данни с клас I, редовното предизвикателство е да се изчисли необходимият брой мълниеприемници с правилното отделително отстояние, в комбинация с планираните мерки за екраниране на повърхността на покрива. Големият брой технически инсталации на покривната повърхност често затрудняват спазването на това изискване.

 

Система за заземяване

Заземителната система на центровете за данни има различни задачи. Поради тази причина трябва много да се внимава, за да се осигури правилното й прилагане, тъй като последващите корекции са технически невъзможни или, ако са възможни, изпълнението им струва значителни допълнителни усилия. Заземяването не е само продължението на мълниеприемната и токоотводната система, но е също и основата за еквипотенциално свързване с нисък импеданс.

 

Мрежа за екраниране и изравняване на потенциали

Мълния, която доставя огромно количество енергия в много кратко време, генерира силен електромагнитен импулс. Поради тази причина при защита на чувствителни електронни системи трябва да се вземе предвид опасността от индуцирани импулси на напрежение. Пренапрежение може да възникне както поради директно попадение на мълния в сградата, така и поради попадение в близост до нея.

В допълнение към еквипотенциалното свързване на всички проводими части на сградата, екранирането значително подобрява защитата срещу пренапрежения. Защитните мерки могат лесно да бъдат интегрирани и проектирани в сградната конструкция по време на планиране и изграждане на центъра за данни. Предприемането на мерки със задна дата често е свързано само с много високи разходи и ниска ефективност.

Чувствителните и критични системи изискват стабилни предпазни мерки. Поради тази причина, особено за центровете за данни, трябва да се спазват изискванията, посочени в EN 62305-4 с допълнителни спецификации относно мерките за заземяване, екраниране или защита от индуцирани напреженови импулси.

Планирането и внедряването на система за защита от мълнии и пренапрежения в професионален план е сложна задача. Като специалист в областта за защитата от мълнии и пренапрежения, СТИМАР в партньорство с DEHN предоставя компетентна помощ, осигуряваща не само решения за защита, но също така широк спектър от съвети и други услуги.


 

 

 

www.stimar-bg.com


Top