Приеха изменения в Закона за безопасно използване на ядрената енергия

Ядрена енергетикаНакраткоСп. Енерджи ревю - брой 2, 2020 • 23.03.2020

Приеха изменения в Закона за безопасно използване на ядрената енергия

На 25 февруари т. г. в Държавен вестник бе публикуван Закон за изменение и допълнение на Закона за безопасно използване на ядрената енергия. Направените изменения и допълнения са в изпълнение на мерките за трансформация на модела на административно обслужване.

Сред приетите промени са отпадане на необходимостта от становище на председателя на Агенцията за ядрено регулиране (АЯР) за търговия с радиофармацевтици и намаляване на административната тежест върху предприятията, които експлоатират ядрени съоръжения и използват източници на йонизиращи лъчения. Въведен е срок за отстраняване на нередовности по заявления и документи за издаване на индивидуални административни актове за дейности по Закона, който е не по-кратък от 14 дни.

Техническият надзор на съоръженията с повишена опасност на територията на ядрена централа, които са специално разработени за използване в ядрената техника и имат значение за ядрената безопасност, е възложен на специализирано звено.

 
Top